Nationella allmänna domstolar

Malta

Här hittar du information om hur de allmänna domstolarna på Malta är organiserade.

Innehåll inlagt av
Malta

Allmänna domstolar – inledning

I tabellerna nedan hittar du information om Maltas tvistemåls- och brottmålsdomstolar.

Tvistemålsdomstolar

Court of Appeal (appellationsdomstol)

Andra instans

Överprövning

Domstolen behandlar överklaganden från tvistemålsdomstolar i både högre och lägre instans.

(i) Domstolen behandlar överklaganden från First Hall of the Civil Court och Civil Court (familjeärenden).

(ii) Överklaganden i tvistemål från Court of Magistrates, Small Claims Tribunal och förvaltningsdomstolarna behandlas också i denna domstol.

(i) Tre judges


(ii) En judge

Civil Court (tvistemålsdomstol) The First Hall of the Civil Court


Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section)

Civil Court (Family Section)

Första instans

The First Hall of the Civil Court behandlar alla tvistemål och handelsrättsliga mål som går utöver Court of Magistrates befogenheter. Inom sin konstitutionella behörighet behandlar domstolen också ärenden om kränkningar av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av författningen och av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

The Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) är en avdelning för frivillig rättsvård som ansvarar för att omyndigförklara personer med psykisk funktionsnedsättning, utse förmyndare för dessa personer, inleda arvsprocesser och utse testamentsexekutorer. Den förvarar också hemliga testamenten.

Den här avdelningen behandlar familjeärenden som upphävande av äktenskap, separation, skilsmässa samt underhåll och vårdnad om barn.

Under ledning av en judge
Under ledning av en judge
Under ledning av en judge

Court of Magistrates

Första instans

När det gäller tvistemål har Court of Magistrates bara behörighet som första instans, i allmänhet i mål som rör krav på högst 15 000 euro.

Under ledning av en magistrate

Court of Magistrates for Gozo

Första instans

För tvistemål har Court of Magistrates for Gozo en dubbel behörighet, dels som lägre instans, som är jämförbar med domstolens motsvarighet på Malta, dels som högre instans med samma behörighet som First Hall of the Civil Court (förutom den konstitutionella behörigheten) och som Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section).

Under ledning av en magistrate

Small Claims Tribunal (domstol för småmål)

Första instans

Domstolen meddelar avgöranden enligt ett påskyndat förfarande, utan att avvika från kraven på en rättvis rättskipning, om krav till ett värde av mindre än 5 000 euro.

Under ledning av en adjudicator

Brottmålsdomstolar

Court of CriminalAppeal (appellationsdomstol för brottmål)

Andra instans

I sin högre instans behandlar domstolen överklaganden från personer som har fällts i brottmålsdomstolen (Criminal Court). I sin lägre instans behandlar domstolen överklaganden i ärenden som har avgjorts av Court of Magistrates i egenskap av brottmålsdomstol.

Tre judges En judge

Criminal Court (brottmålsdomstol)

Första instans

Domstolen behandlar brottmål som går utöver behörigheten för Court of Magistrates.

Under ledning av en judge tillsammans med en jury på nio personer

Court of Magistrates

Första instans

För brottmål har Court of Magistrates en dubbel behörighet,

dels som brottmålsdomstol för ärenden som omfattas av dess behörighet, dels som undersökningsdomstol för ärenden som omfattas av Criminal Courts behörighet.

(i) Brottmål – domstolen är behörig att pröva alla lagöverträdelser som kan ge upp till sex månaders fängelse.

(ii) Undersökning – domstolen gör preliminära undersökningar av straffbara lagöverträdelser och överlämnar sina redogörelser till åklagaren. Om den tilltalade inte gör några invändningar kan åklagaren återförvisa ärenden som kan leda till högst tio års fängelse till Court of Magistrates.

Under ledning av en magistrate

Court of Magistrates for Gozo

Första instans

För brottmål har Court of Magistrates for Gozo samma behörighet som domstolens motsvarighet på Malta när den fungerar som brottmåls- och undersökningsdomstol.

Under ledning av en magistrate

Juvenile Court (ungdomsdomstol)

Första instans

Domstolen behandlar åtal och andra förfaranden som berör minderåriga upp till 16 år och får även besluta om tvångsomhändertagande.

Under ledning av en magistrate och två ledamöter

Rättsdatabaser

På sidan ”Domstolsväsen i medlemsstaterna – Malta” finns mer information om användbara databaser och länkar.

Länkar

Ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Domstolstjänster

Domar på nätet

Tvistemål

Domstolskalendarium

Statistik

Exekutiva auktioner

Formulär (på maltesiska)

Experter vid domstolen

Maltas lagstiftning

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.