Nationella allmänna domstolar

Nederländerna

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Distriktsdomstolar (rechtbanken)

Det finns 11 distriktsdomstolar i Nederländerna.

Varje domstol består av flera avdelningar, för:

  • civilrätt (tvister mellan privatpersoner och/eller organisationer)
  • förvaltningsrätt (tvister mellan offentliga myndigheter och privatpersoner eller organisationer)
  • straffrätt (brott)

Domstolarna har också underdistriktsinstans (kanton), där en underdistriktsdomare handlägger mindre brott- och tvistemål som rör värden upp till 25 000 euro.

Överklaganden

En part som inte är nöjd med distriktsdomstolens dom kan överklaga den. Brott- och tvistemål prövas av en av fyra appellationsdomstolar (gerechtshoven). I förvaltningsmål kan ett överklagande, beroende på saken i målet, prövas av

  • Appellationsdomstolen (gerechtshoven)
  • Appellationsdomstolen för förvaltningsrättsliga mål (Centrale Raad van Beroep)
  • Appellationsdomstolen för förvaltningsrättsliga ekonomiska tvister (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Raad van State), avdelningen för förvaltningsrättsliga tvister (Afdeling bestuursrechtspraak)

Högsta domstolen (Hoge Raad)

Nederländernas högsta domstol är den högsta rättsliga instansen i Nederländerna i tviste-, brott- och skattemål. Högsta domstolen kan upphäva domar, särskilt domar från appellationsdomstolar (vars domar kan överklagas till Högsta domstolen i rättsfrågor, ett förfarande kallat cassatie). Högsta domstolen är också ansvarig för att säkerställa rättslig enhetlighet och för att utveckla nederländsk rätt.

Mer information om hur rättssystemet är organiserat finns på webbplatsen rechtspraak.nl.

Rättsdatabaser

I databasen över rättspraxis publiceras ett stort antal domar. Dessa avgöranden och domar är tillgängliga för allmänheten via databasen på webbplatsen rechtspraak.nl.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Det nederländska rättsväsendet och Nederländernas högsta domstol

Information om det nederländska rättssystemet (på engelska)

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.