Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Nederländerna

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Distriktsdomstolarna

De flesta rättsliga förfaranden inleds vid en distriktsdomstol (rechtbank). Det finns 11 distriktsdomstolar i Nederländerna.

Varje domstol består av avdelningar för

  • civilrätt (tvister mellan medborgare),
  • förvaltningsrätt (medborgare mot myndigheter),
  • straffrätt (brott), och
  • lokala mål (kantonzaken, t.ex. mål som rör hyror, skulder, överklaganden av trafikböter, anställningstvister och mindre förseelser).

Överklaganden

En part som inte är nöjd med distriktsdomstolens dom kan överklaga domen. Brott- och tvistemål prövas av en av fyra appellationsdomstolar (gerechtshoven). I förvaltningsmål kan ett överklagande, beroende på saken i målet, prövas av

  • en appellationsdomstol,
  • appellationsdomstolen för förvaltningsrättsliga mål (Centrale Raad van Beroep),
  • appellationsdomstolen för förvaltningsrättsliga ekonomiska tvister (College van Beroep voor het Bedrijfsleven),
  • högsta förvaltningsdomstolen (Raad van State), avdelningen för förvaltningsrättsliga tvister (Afdeling bestuursrechtspraak).

Högsta domstolen (Hoge Raad)

Nederländernas högsta domstol är den högsta rättsliga instansen i Nederländerna i tviste-, brott- och skattemål. Högsta domstolen kan upphäva domar, särskilt domar från appellationsdomstolar (vars domar kan överklagas till Högsta domstolen i rättsfrågor genom ingivande av en kassationstalan). Högsta domstolen är också ansvarig för att säkerställa rättslig enhetlighet och för att utveckla nederländsk rättspraxis.

Mer information om hur rättssystemet är organiserat finns på webbplatsen rechtspraak.nl.

Rättsdatabaser

Domstolarna offentliggör en stor del av de avgöranden som meddelas. Dessa avgöranden och domar är tillgängliga för allmänheten via databasen på webbplatsen rechtspraak.nl.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Det nederländska rättssystemet och Nederländernas högsta domstol

Information om det nederländska rättssystemet (på engelska)

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.