På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Nationella allmänna domstolar

Nordirland

Här hittar du en översikt över de olika typerna av domstolar i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Allmänna domstolar – inledning

De olika domstolarna i Nordirland är organiserade på följande sätt:

Supreme Court (högsta domstolen)

År 2009 tog Förenade kungarikets högsta domstol (Supreme Court) över jurisdiktionen från Appellate Committee of the House of Lords (överhusets besvärsnämnd). Högsta domstolen tog även över de uppgifter som har delegerats till Judicial Committee of the Privy Council (kronrådets lagutskott, den högsta appellationsdomstolen i flera självständiga länder i det brittiska samväldet, Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier och brittiska kronbesittningar).

Supreme Court är högsta rättsinstans i Förenade kungariket för både brottmål och tvistemål, men skotska brottmål får inte överklagas till högsta domstolen. Prövningstillstånd beviljas som regel endast om målen berör rättsfrågor av allmän betydelse för rättstillämpningen.

Court of Appeal (appellationsdomstol)

Nordirlands Court of Appeal finns inhyst i Royal Courts of Justice i Belfast. Den behandlar överklaganden i brottmål från Crown Court och i tvistemål från High Court.

High Court

High Court i Belfast behandlar tvistemål, tar upp överklaganden i brottmål och har också befogenhet att granska enskildas och organisationers verksamhet för att kontrollera att de har följt lagen. High Court behandlar som regel mål som gäller ett värde över 30 000 pund. I vissa fall kan ett mål som gäller ett värde över 30 000 pund hänskjutas av High Court till grevskapsdomstolen eller vice versa, ett mål som gäller ett värde under 30 000 pund kan hänskjutas av grevskapsdomstolen till High Court.

High Court är indelad i följande tre avdelningar:

 • Family Division: Familjeavdelningen, Family Division, behandlar komplicerade fall som berör skilsmässa, vårdnad, adoption, våld i hemmet osv. Den behandlar också överklaganden från magistrates’ courts och grevskapsdomstolar i äktenskapsärenden, frågor som berör människor som är psykiskt sjuka och enklare testamentsfrågor.
 • Queens Bench Division: Queens bench division handlägger stora och/eller invecklade ersättningsanspråk. Den handlägger också ett begränsat antal överklaganden frånmagistrates' courts eller crown courts, granskar organisationers verksamhet för att kontrollera att den är laglig, samt handlägger förtalsärenden.
 • Chancery Division: Chancery Division handlägger ärenden som rör fonder, testamenten som bestrids, avveckling av företag, konkurser, inteckning av egendom, välgörenhet samt skattetvister (som regel avseende inkomstskatt) osv.

Crown Court

Crown court handlägger följande typer av mål:

 • Allvarligare brott som ska prövas av en domare och i de flesta fall av en jury.
 • Fällande domar i magistrates' court som hänskjuts till crown court för att fastställas.

Crown court utdömer längre fängelsestraff och högre bötesbelopp än magistrates' court.

County Court (grevskapsdomstol)

Grevskapsdomstolar behandlar tvistemål under ledning av en domare (judge) eller distriktsdomare (district judge). Grevskapsdomsolen handlägger normalt mål som gäller ett värde under 30 000 pund (45 000 pund i egendomsfrågor). Mål som gäller ett högre värde behandlas i High Court – se ovan. Alla anspråk till följd av reglerade kreditavtal måste inledas i grevskapsdomstolen, oavsett värde.

Exempel på mål som handläggs av grevskapsdomstolar:

Grevskapsdomstolar kan behandla en rad olika ärenden, men detta är de vanligaste:

 • Tvister mellan hyrsvärd och hyresgäst: t.ex. utmätning (vräkning), utebliven hyra, reparationer.
 • Konsumenttvister: t.ex. felaktiga varor eller tjänster.
 • Skadeståndsanspråk på grund av personskada (skador på grund av vårdslöshet): t.ex. trafikolyckor, fall på grund av hål i gatan, arbetsplatsolyckor.
 • Skilsmässomål utan advokat, dock endast i vissa grevskapsdomstolar.
 • Diskriminering på grund av ras eller kön.
 • Skuldproblem: t.ex. en fordringsägare som vill ha betalt.
 • Anställningsproblem: t.ex. obetalda löner eller avgångsvederlag.
 • Överklaganden från magistrates' court som behandlas av en domare (och minst två lekmannadomare om den tilltalade är en ungdom).

Småmål

Småmål handläggs också i grevskapsdomstolarna. Småmål rör som regel anspråk med ett värde som är mindre än 3 000 pund.

Magistrates’ Courts

Magistrates’ courts handlägger brottmål och vissa tvistemål. Målen handläggs av en distriktsdomare (magistrates' court).

Brottmål i Magistrates’ Courts

Magistrates’ courts behandlar brottmål där den tilltalade inte har rätt till prövning av en jury. Dessa brott kallas summary offences (lindrigare brott). Dessa lindrigare brott kan leda till högst sex månaders fängelse och/eller böter på högst 5 000 pund.

Magistrates' court behandlar också mål där den tilltalade har möjlighet att välja juryprövning, men bestämmer sig för att låta målet behandlas i magistrates' court. Om den tilltalade väljer att juryprövning hänskjuts målet till crown court.

Ungdomsdomstolen

Ungdomsdomstolen tar hand om barn och ungdomar mellan 10 och 17 år som har begått brott. Ungdomsdomstolen ingår i magistrates' court och målen behandlas av en distriktsdomare (magistrates' court) och två lekmannadomare med särskild utbildning för detta. Om en yngre person anklagas för ett mycket allvarligt brott, där en vuxen skulle ha kunnat dömas till 14 års fängelse eller mer, kan ungdomsdomstolen beslut att målet ska prövas av crown court.

Tvistemål i Magistrates’ Courts

Magistrates' courts behandlar ett begränsat antal olika typer av tvistemål:

 • Vissa skulder: t.ex. obetald inkomstskatt, sociala avgifter, moms.
 • Tillstånd: t.ex. förnyade eller indragna utskänkningstillstånd.
 • Vissa äktenskapsärenden: t.ex. avgöranden om äktenskaplig hemvist.
 • Barns välfärd, t.ex. omhändertagande eller tillsyn av lokala myndigheter, adoptionsförfaranden och beslut om boende.

Coroners’ Courts

Undersöker omständigheterna kring plötsliga, våldsamma eller onaturliga dödsfall.

Länkar

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 16/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.