Nationella allmänna domstolar

Polen

Här hittar du information om hur de allmänna domstolarna i Polen är uppbyggda.

Innehåll inlagt av
Polen

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna i Polen omfattar appellationsdomstolar (sądy apelacyjne), regionala domstolar (sądy okręgowe) och distriktsdomstolar (sądy rejonowe). De handlägger bland annat följande mål: brottmål, tvistemål, familjemål, mål som rör omyndiga, handelsrättsliga mål, arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål – med undantag för mål som tilldelas andra specialdomstolar (t.ex. militärdomstolar).

De allmänna domstolarna för även fastighets- och inteckningsregister samt pantregistret, nationella domstolsregistret och nationella kriminalregistret.

Domsrätt i tvistemål

Varje appellationsdomstol, regional domstol och distriktsdomstol har en avdelning för tvistemål (wydział cywilny).

Domsrätt i brottmål

Varje appellationsdomstol, regional domstol och distriktsdomstol har en avdelning för brottmål (wydział karny).

Rättsdatabaser

polska regeringens webbplats hittar du en förteckning över publicerade rättsakter från så långt tillbaka i tiden som 1918.

Tillgången till databasen är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 10/12/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.