Nationella allmänna domstolar

Slovakien

I det här avsnittet hittar du information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Slovakien.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Allmänna domstolar – Inledning

I Slovakien utövas den dömande makten av oberoende och opartiska domstolar. På alla nivåer gör man åtskillnad mellan rättsfrågor och andra nationella myndighetsfrågor.

Rättsdatabaser

Slovakiska justitieministeriets databas Slov-Lex

Det slovakiska justitieministeriets projekt för att skapa en elektroniska samling av rättsakter (Slov-Lex) bygger på två sammankopplade informationssystem:

 1. eZbierka (e-insamling) – ett informationssystem som tillhandahåller bindande konsoliderade elektroniska lagstiftningstexter och andra standarder till dem som lagstiftningen riktar sig till.
 2. eLegislatíva (e-lagstiftning) – ett informationssystem för processhantering som innehåller avancerade redigeringsverktyg för lagstiftare.

Fördelar för målgrupperna:

Den grundläggande rättsprincipen att alla ska känna till gällande lagar och vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter blir allt svårare att tillämpa i praktiken, eftersom lagarna blir allt fler och alltmer komplicerade. Projektet Slov-Lex kommer att göra det lättare att omsätta denna princip i praktisk handling, genom att alla garanteras faktiskt tillgång till gällande lagstiftning:

 • Medborgare – Framför allt eZbierka-delen av projektet kommer att ge fördelar i form av formellt och innehållsmässigt förbättrad (kostnadsfri) tillgång till gällande lagstiftning, och ökad medvetenhet om ny lagstiftning.
 • Rättstillämpare – Rättstillämpare kommer att få kontinuerlig tillgång till gällande lagstiftning och ges möjlighet att få kännedom om ny slovakisk lagstiftning eller EU-lagstiftning, både mer allmänt och när det gäller bestämmelser inom deras specialistområden.
 • Entreprenörer – Entreprenörer kommer också att få kontinuerlig och kostnadsfri tillgång till gällande lagstiftning och ges möjlighet att få kännedom om ny slovakisk lagstiftning eller EU-lagstiftning, både mer allmänt och när det gäller bestämmelser inom deras specialistområden. Ett bättre regelverk kommer att skapa mer gynnsamma förutsättningar för entreprenörer och minska de administrativa bördorna i näringslivet.
 • Lokala och regionala myndigheter – Dessa kommer att få kontinuerlig och kostnadsfri tillgång till gällande lagstiftning. Samtidigt kommer deras administrativa börda (den administrativt krävande och kostsamma skyldigheten att på vardagar ge tillgång till författningssamlingen, kopplad till ett abonnemang på och arkivering av en papperskopia av författningssamlingen) att minska, och den krävande skyldigheten att säkerställa assisterad tillgång till författningssamlingen på vardagar ersättas.
 • Förvaltningsmyndigheter – Projektet kommer dels att ge kontinuerlig och kostnadsfri tillgång till den gällande lagstiftningens rättskällor, dels minska den administrativa bördan och därmed de ekonomiska kostnaderna för lagstiftningsprocessen, samt göra det möjligt att förbättra genomförandet av uppgifter på lagstiftningsområdet och genomförandet av EU-rätten.
 • Rättsliga myndigheter – Dessa kommer att få kontinuerlig och snabb tillgång till gällande lagstiftning vid en viss tidpunkt, och hänvisningar från domstolsavgöranden till gällande lagstiftning vid en viss tidpunkt. Detta kommer att åtminstone delvis undanröja rutinarbete och öka domarnas och domstolspersonalens effektivitet.
 • Lagstiftande organ – Dessa kommer att kunna använda ett effektivt verktyg för att utarbeta lagstiftning och hantera lagstiftningsprocessen. Detta kommer att göra att de slipper viss betungande byråkrati och kan fokusera på de aktuella förslagens innehåll.

Hur de allmänna domstolarna är organiserade

Slovakiens domstolsväsen

Slovakiens domstolsväsen utgörs av

 • distriktsdomstolar (54)
 • regionala domstolar (8)
 • den särskilda brottmålsdomstolen
 • Högsta domstolen

Domstolarnas behörighet

Distriktsdomstolarna

Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål, om inte annat föreskrivs i de processuella reglerna.

Distriktsdomstolarna handlägger valärenden, om detta föreskrivs i en särskild lag.

Regionala domstolar

De regionala domstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans.

I rättegångsreglerna anges i vilka tvistemål och brottmål de regionala domstolarna ska fungera som första instans.

De regionala domstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i särskild lagstiftning.

De prövar även andra mål om detta anges i särskild lagstiftning (lag nr 166/2003 om skydd av den personliga integriteten och skydd mot otillåten användning av informationsteknisk utrustning och om ändring av vissa andra lagar).

Den särskilda brottmålsdomstolen

Den särskilda brottmålsdomstolen avgör straffrättsliga ärenden och andra ärenden i enlighet med de processuella reglerna.

Högsta domstolen

Högsta domstolen har behörighet vid

 • ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av regionala domstolar och den särskilda brottmålsdomstolen, om detta föreskrivs i de processuella reglerna,
 • extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, regionala domstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och Högsta domstolen, om detta föreskrivs i de processuella reglerna,
 • behörighetstvister mellan domstolar och statliga myndigheter,
 • hänskjutande av ett mål till en annan domstol än den som är formellt behörig, om detta föreskrivs i de processuella reglerna,
 • i andra mål, om detta föreskrivs i en lag eller ett internationellt fördrag.

Högsta domstolen granskar domstolarnas beslut i avslutade mål.

Högsta domstolen övervakar också att lagar och andra allmänt bindande rättsakter tillämpas på ett enhetlig och konsekvent sätt. Den gör detta

 • genom sina egna beslut,
 • genom att avge yttranden som ska främja en enhetlig tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsakter,
 • genom att offentliggöra lagakraftvunna domstolsavgöranden av grundläggande betydelse i rapporten över yttranden från Högsta domstolen och avgöranden från de slovakiska domstolarna.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.