Nationella allmänna domstolar

Slovenien

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Allmänna domstolar

Enligt artikel 98 i lagen om domstolar utgörs de allmänna domstolarna i Slovenien av

 • lokala domstolar (okrajna sodišča),
 • distriktsdomstolar (okrožna sodišča),
 • appellationsdomstolar (višja sodišča),
 • Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče) (nedan kallad Högsta domstolen).

Lokala domstolars behörighet

Enligt artikel 99 i lagen om domstolar är lokala domstolar behöriga att pröva följande typer av ärenden:

Straffrättsliga ärenden

 1. Att i första instans döma brott som bestraffas med böter eller upp till tre års fängelse, utom när det gäller brott mot heder och rykte som har begåtts av media via radio, TV eller andra former av offentlig information.
 2. Att utreda brott enligt ovan.
 3. Att utföra andra lagstadgade uppgifter.

Civilrättsliga ärenden

Att i första instans döma eller besluta

 1. i civilrättsliga ärenden i enlighet med civilprocesslagen,
 2. i ärenden som rör arv och andra otvistiga mål samt fastighetsregistret,
 3. i ärenden som rör verkställighet och säkerställande, om inte annat föreskrivs i lag.

Övriga ärenden

Att döma eller besluta i andra ärenden, om detta föreskrivs i lag.

Rättshjälp

Att behandla frågor som rör rättshjälp där andra domstolar inte har någon lagstadgad behörighet och tillhandahålla internationell rättshjälp i samband med mindre allvarliga brott.

Distriktsdomstolars behörighet

Enligt artikel 101 i lagen om domstolar är Sloveniens distriktsdomstolar behöriga att pröva följande typer av ärenden:

Straffrättsliga ärenden

 1. Att i första instans döma brott som inte faller under lokala domstolars behörighet.
 2. Att genomföra en undersökning eller undersökande åtgärder rörande brott (enligt punkt 1 ovan).
 3. Att genomföra förberedande förhandlingar och döma i första instans när det gäller brott som har begåtts av minderåriga.
 4. Att i första instans besluta om verkställighet av brottmålsdomar som har utfärdats av utländska domstolar.
 5. Att verkställa brottmålsdomar (som härrör från punkterna 1, 3 och 4 ovan) samt verkställa lokala domstolars brottmålsdomar.
 6. Att besluta om tillstånd när det gäller intrång i mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
 7. Att nå beslut inom ramen för en nämnd före rättegången (även i straffrättsliga ärenden som faller under lokala domstolars behörighet).
 8. Att utföra andra lagstadgade uppgifter.
 9. Att utöva tillsyn för att se till att fångar behandlas lagligt och korrekt samt utöva tillsyn över häktade personer.

Särskilda avdelningar vid (distrikts)domstolarna handlägger mer komplicerade mål rörande organiserad och ekonomisk brottslighet, terrorism, korruption och liknande brott. Dessa är behöriga enligt punkterna 1, 2, 3, 6, 7 och 8.

Civilrättsliga ärenden

Att i första instans döma eller fatta beslut

 1. i civilrättsliga ärenden i enlighet med civilprocesslagen,
 2. om erkännande av beslut som fattats av utländska domstolar,
 3. i ärenden som rör tvångsförlikning, konkurs och likvidation när detta omfattas av domstolens behörighet samt relaterade tvister,
 4. i tvister som rör immaterialrätt,
 5. om förslag om utfärdande av interimistiska åtgärder som inkommit innan en tvist inleddes, där domstolen måste besluta i enlighet med bestämmelserna om ekonomiska tvister, ärenden där man har enats om att det föreligger behörighet för skiljedomar och ansökningar om interimistiska skyddsåtgärder i immaterialrättsliga ärenden,
 6. i otvistiga mål om detta föreskrivs i lag.

Övriga ärenden

 • Att administrera handelsregistret.
 • Att döma eller besluta i andra ärenden, om detta föreskrivs i lag.
 • Att behandla frågor som rör rättshjälp i civilrättsliga, straffrättsliga och övriga ärenden.
 • Att tillhandahålla internationell rättshjälp.

Appellationsdomstolars behörighet

Enligt artikel 104 i lagen om domstolar har en appellationsdomstol behörighet på följande områden:

 1. Att döma eller besluta i andra instans angående överklaganden av avgöranden från lokala domstolar och distriktsdomstolar som ingår i dess domkrets.
 2. Att besluta i behörighetstvister mellan lokala domstolar eller distriktsdomstolar som ingår i dess domkrets samt om överföring av behörighet till en annan lokal domstol eller distriktsdomstol som ingår i dess domkrets.
 3. Att utföra andra lagstadgade uppgifter.

Rättsdatabaser

Databasens namn och adress

Sodstvo Republike Slovenije (Sloveniens domstolar)

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Via Sodstvo Republike Slovenije (Sloveniens domstolar) har man tillgång till flera olika databaser, t.ex.

 • Sloveniens domstolsväsende,
 • domstolsförvaltningen,
 • offentliga register (fastighetsregister, domstolsregister).

Länkar

Förteckning över domstolar

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.