Национални специализирани съдилища

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Специализираните съдилища са търговските съдилища (trgovački sudovi) и административните съдилища (upravni sudovi) в качеството им на съдилища от първа инстанция, и Висшият съд за простъпки на Република Хърватия (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Висшият търговски съд на Република Хърватия (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) и Висшият административен съд на Република Хърватия (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) в качеството им на второинстанционни съдилища.

Области на компетентност:

Търговски съдилища

В Република Хърватия има девет търговски съдилища (Загреб, Сплит, Риека, Осиек, Биеловар, Вараздин, Задар, Пазин, Дубровник),

които:

 1. вземат решения по спорни и безспорни производства, когато това е предвидено в специален закон;
 2. са компетентни по въпроси, касаещи вписванията, и поддържат съдебни регистри;
 3. вземат решения по заявленията за учредяване, осъществяване на дейност и прекратяване на дружества;
 4. произнасят се по исканията за откриване на производство по несъстоятелност и осъществяват съдебен контрол върху процедурите, предшестващи производствата по несъстоятелност, и върху самото производство по несъстоятелност;
 5. вземат решения за вписването в Регистъра на корабите и яхтите в сферите на компетентност на търговските съдилища съгласно Кодекса на морското корабоплаване, по ограничаването на отговорността на собствениците на кораби и по жалбите срещу окончателното разпределение на претърпените вреди при обща авария, освен ако в закон не е предвидено друго за определен вид дела;
 6. провеждат производствата за признаване на чуждестранни съдебни решения и на арбитражни решения по търговски спорове;
 7. извършват действия за обезпечаване на доказателства в производствата от тяхната компетентност;
 8. налагат обезпечителни мерки в производства и във връзка с производства, попадащи в тяхната компетентност;
 9. предоставят международна правна помощ, като събират доказателства по търговски дела;
 10. изпълняват други функции, предвидени по закон.

Търговски съдилища в Република Хърватия

Административни съдилища

В Република Хърватия има четири административни съдилища, намиращи се в Загреб, Сплит, Риека и Осиек, като те имат следната компетентност:

 1. разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове на публичноправни органи,
 2. разглеждат жалби срещу действия на публичноправни органи,
 3. разглеждат жалби срещу неизпълнение на задължение за издаване на индивидуални административни актове или неизпълнение на задължение от страна на публичноправен орган за предприемане на действия в рамките на законоустановения срок,
 4. разглеждат жалби срещу административни споразумения и изпълнението на административни споразумения,
 5. произнасят се в други случаи, предвидени по закон.

Административни съдилища в Република Хърватия

Висш съд за простъпки на Република Хърватия

 1. Разглежда обикновените жалби срещу решения на районните съдилища по дела за простъпки и срещу решенията на публичните органи, натоварени с провеждането на първоинстанционни наказателни производства, когато това е предвидено в специален закон.
 2. Разглежда споровете за подсъдност между районните съдилища по дела за простъпки.
 3. Разглежда касационните жалби (извънредни средства за правна защита) срещу окончателни решения за нарушения, когато това е предвидено в специален закон.
 4. Разглежда жалби в случаи на международно съдебно сътрудничество с държави — членки на ЕС, в областта на простъпките, попадащи под неговата юрисдикция.
 5. Упражнява надзор върху работата на съдиите, разглеждащи дела за простъпки.
 6. Изпълнява други функции, предвидени от закона.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Висш съд за простъпки на Република Хърватия)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Тел.: +385 1 480 75 10
Факс: +385 1 461 12 91

Електронна поща: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Висш търговски съд на Република Хърватия

 1. Разглежда жалби срещу решения, постановени на първа инстанция от търговските съдилища.
 2. Решава спорове за местна подсъдност между търговските съдилища и се произнася по прехвърлянето на компетентност между търговските съдилища.
 3. Изпълнява други функции, предвидени от закона.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Висш търговски съд на Република Хърватия)
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Тел.: +385 1 489 68 88
Факс: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Висш административен съд на Република Хърватия

 1. Разглежда жалби срещу решения и обжалваеми определения и разпореждания на административните съдилища.
 2. Произнася се по законосъобразността на общите административни актове.
 3. Решава споровете за подсъдност между административните съдилища.
 4. Произнася се в други случаи, предвидени по закон.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Висш административен съд на Република Хърватия)
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Тел.: +385 1 480 78 00
Факс: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Последна актуализация: 20/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.