Национални специализирани съдилища

В няколко държави-членки има специализирани съдилища, които се занимават със специфични въпроси. Често такива съдилища разглеждат спорове, касаещи административноправни въпроси, или в някои случаи — спорове между частни лица или предприятия.

Няколко държави-членки разполагат със специализирани съдилища за административни въпроси, т.е. спорове между публични органи и частни лица или дружества относно решения, издадени от публична администрация, например спор относно лиценз за строителство, разрешение за извършване на търговска дейност или бележка за данъчна оценка.

По отношение на спорове между частни лица и/или предприятия („гражданскоправни въпроси“) в някои държави-членки има специализирани съдилища относно трудовоправни въпроси.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.