Национални специализирани съдилища

Дания

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Специализирани съдилища

Морски и търговски съд (Sø- og Handelsretten)

От своето създаване през 1862 г., Морският и търговски съд разглежда дела, свързани с морскоправни и търговскоправни въпроси из цялата държава.

Компетентността на Морския и търговски съд е била разширявана постепенно; днес съдът гледа дела, свързани с датския Закон за търговските марки, Закона за дизайна, Закона за търговските практики, Закона за защита на конкуренцията, условията на международна търговия и други търговскоправни въпроси.

Освен това, отделението за несъстоятелност разглежда дела, свързани с несъстоятелност, преустановяване на плащания, задължително уреждане на дългове и разсрочване на дългове, възникващи в разширената административна зона на Копенхаген.

Поземлен съд (Tinglysningsretten)

Поземленият съд е създаден на 1 януари 2007 г. Неговата юрисдикция обхваща цяла Дания.

Съдът постепенно ще поеме функциите във връзка с регистрация от окръжните съдилища. Той ще се занимава с регистрацията на права на собственост върху земя, ипотеки и други налози, уреждане на брачни спорове и т.н.

Поземленият съд урежда спорове, произтичащи от регистрация. Позволява се обжалване пред Висшия съд на Западна Дания.

Специален съд по обвиненията и ревизиите (Den Særlige Klageret)

Специалният съд по обвиненията и ревизиите се занимава с дисциплинарни въпроси, засягащи съдии или други съдебни служители, назначени от съдилища, включително съдилищата на Фарьорските острови и Гренландия, както и Комисията по обжалване. Освен това, съдът може да възобновява наказателни дела и да отстрани адвоката на защитата при наказателни дела.

Специалният съд по обвиненията и ревизиите е съставен от съдия от Върховния съд, съдия от висш съд, съдия от окръжен съд, адвокат и адвокат с научни знания.

Административни съдилища

В съдебната система на Дания няма административни съдилища.

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.