Национални специализирани съдилища

Финландия

Този раздел ви предоставя информация за специализираните съдилища във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Специализирани съдилища

Във Финландия съществуват специализирани съдилища, чиито правомощия се уреждат в отделни закони. Специализираните съдилища са създадени, за да разглеждат дела, които не могат да бъдат разглеждани от общите или административните съдилища, тъй като изискват специални експертни знания. Съставът на специализираните съдилища обикновено отразява експертните знания, отнасящи се до съответната област. Специализирани съдилища са:

  • Трудовоправният съд
  • Пазарният съд
  • Съдът по социално осигуряване и
  • Висшият съд по импийчмънт

Трудовоправен съд

Трудовоправният съд разглежда и урежда спорове съгласно предвиденото в Закона за трудовите договори, Закона за договорите на служителите на държавната администрация, Закона за договорите на служителите на общинската публична администрация и закона, уреждащ договорите на държавните служители, заемащи длъжности в Евангелската лутеранска църква. Той също така разглежда спорове, свързани с договорите на държавни служители и с колективни трудови договори на други служители/работници.

Пазарен съд

Пазарният съд действа като специализиран съд за конкуренцията и пазарния надзор, интелектуалната собственост и пазарното право.

Съд по социално осигуряване

Съдът по социално осигуряване действа като специален съд по въпросите на социалната сигурност. Въпросите, които разглежда този съд включват по-специално правото на лицата на пенсия за осигурителен стаж, на национална пенсия и на обезщетение за безработица, както и на обезщетение поради трудова злополука, професионална болест, вреди, причинени от престъпление, военна инвалидност или военна злополука.

Висш съд по импийчмънт

Висшият съд по импийчмънт е специализиран съд, който разглежда дела по обвинения за незаконосъобразно поведение при изпълнение на служебните им задължения, повдигнати срещу членове на финландското правителство, съдии от Върховния съд и от Върховния административен съд и някои висши държавни служители. Висшия съд по импийчмънт се свиква само когато това е необходимо.

Допълнителна информация

Уебсайтът на финландските съдилища съдържа информация за съдебната система на Финландия. Той представлява централизирана онлайн услуга, предоставяща информация за съдилищата, прокурорите, изпълнителните органи и службите за правна помощ.

Той включва например най-новата съдебна практика на апелативните съдилища и на административните съдилища, както и връзки към уебсайтовете на всички съдилища.

Последна актуализация: 02/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.