Национални специализирани съдилища

Гърция

Този раздел ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Сметната палата

Сметната палата (Ελεγκτικό Συνέδριο), предвидена в член 98 от Конституцията, е висш съд, на когото са възложени едновременно правораздавателни и административни правомощия. Тя запазва правораздавателната си компетентност при упражняване на административните си правомощия. Съставът на Сметната палата е идентичен на този на Държавния съвет. Тя изпълнява функциите си в състав общо събрание (ολομέλεια), в отделения (τμήματα) (3 на брой) и в секции (κλιμάκια).

Основните правомощия на Сметната палата са:

  • да упражнява контрол върху разходите на държавата и местните власти или на публичноправните юридически лица;
  • да упражнява контрол върху договорите с голяма финансова стойност, когато страна по тях е правителство или лице с аналогичен статут;
  • да упражнява контрол върху сметките на счетоводителите, заемащи длъжност в системата на публичната администрация, както и върху тези на местните власти или на други публичноправни юридически лица;
  • да дава становища по законодателни предложения, свързани с пенсиите или с признаването на услуги, даващи право на пенсия;
  • да изготвя и представя на Парламента доклад за счетоводните сметки и за баланса на бюджета на правителството;
  • да разглежда съдебни спорове относно отпускането на пенсии;
  • да разглежда дела, свързани с отговорността на цивилни или военизирани държавни служители за щети, причинени от тях на държавата, умишлено или по небрежност.

Решенията на Сметната палата не подлежат на съдебен контрол от Държавния съвет.

Други специализирани съдилища

Военни съдилища (στρατοδικεία), военноморски съдилища (ναυτοδικεία) и съдилища на военновъздушните сили (αεροδικεία)

Това са специализирани наказателни съдилища. Всички престъпления, извършени от военния персонал на армията, флота или въздушните сили, попадат (без изключения) в компетентността на военните съдилища.

Върховен специализиран съд

Върховният специализиран съд (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) е специализиран съд, наподобяващ Конституционния съд поради това, че повечето от споровете от неговата компетентност са от конституционно естество. Съдът е предвиден в член 100 от гръцката конституция като той има специалната компетентност да правораздава по дела относно законосъобразността на парламентарните избори, отстраняването от длъжност на членове на парламента или спорове между трите върховни съдилища в страната. Решенията на Върховния специален съд са окончателни и не подлежат на обжалване.

В състава на Върховния специализиран съд са включени председателите на Държавния съвет, на Върховния съд (Άρειος Πάγος) и на Сметната палата, четирима съветници от Държавния съвет и четирима съветници от Касационния съд (определени чрез жребий на всеки две години).

Съдът се председателства от по-възрастния от председателите на Държавния съвет или Върховния съд. Когато разглежда спорове за компетентност, конституционноправни спорове или спорове относно тълкуването на нормативни разпоредби, в състава на съда вземат участие двама редовни преподаватели по право от юридически факултети на гръцки университети.

Специализиран съд за дела, заведени срещу магистрати (Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας)

Специализираният съд за дела, заведени срещу магистрати (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) е предвиден в член 99 от Конституцията и в Закон № 693/1977 и разглежда жалби срещу магистрати, заведени на основание наличието на нарушения, допуснати от съответния магистрат. В състава му влизат председателят на Държавния съвет, който изпълнява функциите на председател, както и един съветник от Държавния съвет, един съветник от Касационния съд, един съветник от Сметната палата, двама редовни преподаватели по право в юридически факултет и двама адвокати (членове на Висшия дисциплинарен адвокатски съвет, определени чрез жребий).

Специализиран съд за дела, свързани с отговорността на министрите (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών)

Този съд е предвиден в член 86 от Конституцията.

Той се свиква в специални случаи, като в състава му влизат шестима членове на Държавния съвет и седем члена на Касационния съд, определени чрез жребий от председателя на парламента след образуване на съдебното производство. Заседанията са под формата на публична сесия на парламента и в тях участват членовете на посочените по-горе две висши съдилища. Тези членове трябва да са били назначени или повишени в настоящия си ранг си преди подаването на иска за образуване на производството. Специализираният съд се председателства от онзи от членовете на Касационния съд, избран чрез жребий, който има най-висок ранг. Ако повече членове имат един и същ ранг, председателството се поема от този сред тях, който е служил най-дълго в Съда. Член на прокуратурата към Върховния съд или негов заместник поема функциите на прокурор (определят се с теглене на жребий).

Този специален съд е компетентен да разглежда дела за престъпления, извършени от министри или заместник-министри при упражняването на правомощията им, при условие че съдът е сезиран с тези дела от парламента.

Специализиран съд, занимаващ се със спорове за възнаграждения на съдебни служители (Ειδικό δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών)

Този специален съд е предвиден в член 88 от Конституцията.

В състава му са включени членовете на специализирания съд, посочен в член 99 от Конституцията, както и по един допълнителен преподавател и адвокат.

Съдът е компетентен да разглежда спорове относно (всички видове) възнаграждения и пенсии на съдебните служители, ако има вероятност уреждането на правните въпроси да повлияе на заплатата, пенсията или облагането с данък на по-голям брой длъжностни лица.

Правни бази данни

Уебсайтът на Сметната палата съдържа резюмета на определен брой съдебни решения.

Свързани връзки

Сметната палата

v
Последна актуализация: 26/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.