Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Гърция

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Държавният съвет, предвиден в член 95 от Конституцията, е върховният административен съд и упражнява правомощията си в пленарен състав (общо събрание — Ολομέλεια) или в отделения (τμήματα). Общото събрание се състои от председателя, поне десет съветници (συμβούλους), двама младши съветници (παρέδρους) и съдебен секретар (γραμματέα).

Държавният съвет има шест отделения: Α, Β, Γ, Δ, Ε и ΣΤ.

Първите четири отделения (Α, Β, Γ и Δ) упражняват юридическите правомощия на Съвета и провеждат публични заседания. В заседанията участват съответния председател на отделение (заместник-председател на Държавния съвет), двама съветници, двама младши съветници и съдебен секретар (общо петима членове).

Всяко от тези отделения може също така да заседава в седемчленен състав, като се присъединят още двама съветници. Това може да стане само по дела, които са внесени пред седемчленен състав от председателя на съда, или по дела, препратени от петчленен състав.

Отделение Ε е натоварено с извършването на контрол за законосъобразност на указите и упражнява дисциплинарна власт. То заседава в състав, в който влизат неговия председател (заместник-председател на Държавния съвет), поне един съветник, един младши съветник (който има решаващ глас при изпълнение на своите задължения) и съдебен секретар.

Отделение ΣΤ разглежда касационни жалби срещу решения, постановени въз основа на Кодекса за събиране на публичните вземания или отнасящи се за обезщетения за вреди, произтичащи от административни спорове. Съставът му е същият като този на първите четири отделения.

Основните правомощия на Държавния съвет са определени в член 95, параграф 1 от Конституцията и се упражняват според предвиденото в закона.

Държавният съвет е оправомощен по-специално:

 • да отменя въз основа на подадена до него жалба изпълняемите актове на административните органи, на основание злоупотреба с правомощия или незаконосъобразност;
 • да отменя въз основа на подадена до него жалба окончателните решения на обикновените съдилища, съгласно предвиденото в закона;
 • да разглежда по същество административните спорове, с които е сезиран съгласно Конституцията и закона;
 • да разглежда всички нормативни укази.

Администрацията е задължена да спазва отменителните решения на Държавния съвет. При нарушаване на това задължение компетентната институция носи отговорност съгласно предвиденото в закона.

Сметна палата (Ελεγκτικό Συνέδριο)

Сметната палата, предвидена в член 98 от Конституцията, е върховен съд, на когото са възложени едновременно правораздавателни и административни правомощия. Тя запазва правораздавателната си компетентност при упражняване на административните си правомощия. Съставът на Сметната палата е идентичен на този на Държавния съвет. Тя изпълнява функциите си в състав общо събрание (ολομέλεια), в отделения (τμήματα) (3 на брой) и в секции (κλιμάκια).

Основните ѝ правомощия са:

 • да упражнява контрол върху разходите на държавата и местните власти или на публичноправните юридически лица;
 • да упражнява контрол върху договорите с голяма финансова стойност, когато страна по тях е правителство или лице с аналогичен статут;
 • да упражнява контрол върху сметките на счетоводителите, заемащи длъжност в системата на публичната администрация, както и върху тези на местните власти или на други публичноправни юридически лица;
 • да дава становища по законодателни предложения, свързани с пенсиите или с признаването на услуги, даващи право на пенсия;
 • да изготвя и представя на Парламента доклад за счетоводните сметки и за баланса на бюджета;
 • да разглежда спорове относно пенсионни права;
 • да разглежда дела за определяне на отговорността на цивилни или военизирани държавни служители във връзка с вреди, причинени от тях на държавата умишлено или по небрежност.

Решенията на Сметната палата не подлежат на съдебен контрол от Държавния съвет.

Други специализирани съдилища

Военен съд (στρατοδικεία), военноморски съд (ναυτοδικείο) и съд на военновъздушните сили (αεροδικείο)

Това са специализирани наказателни съдилища. Всички престъпления, извършени от военния персонал на армията, флота или въздушните сили, попадат (без изключения) в компетентността на военните съдилища.

Върховен специализиран съд (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)

Върховният специализиран съд е специализиран съд, наподобяващ Конституционния съд поради това, че повечето от споровете от неговата компетентност са от конституционно естество. Съществуването му е регламентирано в член 100 от Конституцията, като той има специалната компетентност да правораздава по дела относно законосъобразността на парламентарните избори, отстраняването от длъжност на членове на парламента или спорове между трите върховни съдилища в страната. Решенията на този съд не подлежат на обжалване.

В състава на Върховния специализиран съд са включени председателите на Държавния съвет, на Върховния съд и на Сметната палата, четирима съветници от Държавния съвет и четирима съветници от Касационния съд (определени чрез жребий, с двугодишен мандат).

Съдът се председателства от по-възрастния от председателите на Държавния съвет или Върховния съд. Когато разглежда спорове за компетентност, конституционноправни спорове или спорове относно тълкуването на нормативни разпоредби, в състава на съда вземат участие двама редовни преподаватели по право от юридически факултети на гръцки университети.

Специализиран съд за дела, заведени срещу магистрати (Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας)

Този съд е предвиден в член 99 от Конституцията и в Закон № 693/1977 и разглежда жалби срещу магистрати, заведени на основание наличието на нарушения, допуснати от съответния магистрат. В състава му влизат председателят на Държавния съвет, който изпълнява функциите на председател, както и един съветник от Държавния съвет, един съветник от Касационния съд, един съветник от Сметната палата, двама редовни преподаватели по право в юридически факултет и двама адвокати (членове на Висшия дисциплинарен адвокатски съвет, определени чрез жребий).

Специализиран съд за дела, свързани с отговорността на министрите (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών)

Този съд е предвиден в член 86 от Конституцията.

Той се свиква за всеки отделен случай, като в състава му влизат шестима членове на Държавния съвет и седем члена на Касационния съд, определени чрез жребий от председателя на парламента след образуване на съдебното производство. Заседанията са под формата на публична сесия на парламента и в тях участват членовете на посочените по-горе две висши съдилища, които трябва да са били назначени или повишени на длъжността си преди подаването на искане за образуване на производството. Специализираният съд се председателства от онзи от членовете на Касационния съд, избрани чрез жребий, който има най-висок ранг, а ако има двама или повече членове с еднакъв ранг, председателството се поема от най-възрастния сред тях. Член на прокуратурата към Върховния съд или негов представител поема функциите на прокурор (определя се с теглене на жребий).

Този съд е компетентен да разглежда дела за престъпления, извършени от министри или заместник-министри при упражняването на правомощията им, при условие че съдът е сезиран с тези дела от парламента.

Специализиран съд, занимаващ се със спорове за възнаграждения на съдии (Ειδικό δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών)

Този съд е предвиден в член 88 от Конституцията.

В състава му са включени членовете на специализирания съд, посочен в член 99 от Конституцията, както и по един допълнителен преподавател и адвокат.

Той е компетентен да разглежда спорове относно възнагражденията (от всякакъв вид) на съдиите и техните пенсии, ако има вероятност уреждането на правните въпроси да повлияе върху заплатата, пенсията или облагането с данък на по-широк кръг лица.

Бази данни с правна информация

 1. Уебсайтът на Държавния съвет съдържа над 250 000 решения.

Достъпът до базата данни е безплатен.

 1. По-долу са посочени уебсайтовете на основните административни съдилища от първа инстанция на Гърция.

Услугите, достъпни на уебсайта на Първоинстанционния административен съд на Атина, са:

 • търсене на съдебна практика
 • бюлетини със съдебна практика

Следните услуги са в процес на изграждане:

 • издаване на удостоверения
 • проследяване на движението по делата
 • подаване на правни документи

На уебсайтовете на останалите съдилища достъпните услуги са:

 • подаване по електронен път на заявления за издаване на удостоверения
 • проследяване на движението по делата

Освен това на повечето от горепосочените сайтове има и информация относно компетентността на съответния съд, неговата история, правилата за работата му, органиграмата, съдиите на служба и т.н.

По принцип достъпът е безплатен. Използването на базата данни с правна информация обаче е достъпно само за съдиите и изисква специален потребителски софтуер и кодове за идентификация.

 1. Уебсайтовете на основните апелативни административни съдилища на Гърция са:

Достъпните услуги са:

 • дневен график на заседанията
 • подаване по електронен път на заявления за издаване на удостоверения
 • проследяване на движението по делата

По принцип достъпът е безплатен. Използването на базата данни с правна информация обаче е достъпно само за съдиите и изисква специален потребителски софтуер и кодове за идентификация.

Връзки по темата

Държавен съвет

Сметна палата

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.