Национални специализирани съдилища

Унгария

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Специализирани съдилища

Административни и трудови съдилища

Основният закон на Унгария дефинира съдебната система като структура на няколко нива и предвижда създаване на специализирани съдилища за някои видове дела. В рамките на съдебната система административните и трудови съдилища (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) функционират като специализирани съдилища.

Те работят от 1 януари 2013 г. насам. Преди това техните функции са се изпълнявали от трудовите съдилища и съдилищата с обща компетентност.

Административният и трудовият съд, в качеството си на съд от първа инстанция, разглежда дела, свързани със съдебен контрол на административни решения или свързани с трудови правоотношения и други подобни правни отношения, отнесени до него от закона. Като втора инстанция действа съдът с обща компетентност или по дела, свързани със съдебен контрол, Върховният съд (Kúria).

Конституционен съд (alkotmánybíróság)

Конституционният съд е независим орган, който функционира отделно от съдебната система.

Конституционният съд е главният орган за защита на Основния закон и е със седалище в Будапеща.

Конституционният съд се състои от петнадесет членове, избрани за мандат от дванадесет години с мнозинство от две трети от членовете на унгарския парламент. Председателят се избира измежду членовете на Конституционния съд, с мнозинство от две трети от членовете на парламента. Мандатът на председателя продължава до края на неговия/нейния мандат като съдия от Конституционния съд. Членовете на Конституционния съд нямат право да членуват в политически партии или да участват в политически дейности. Подробните изисквания относно компетентността, организацията и функционирането на Конституционния съд са постановени в кардинални закони.

а.   Преглед на конституционосъобразността на законови актове, които са приети, но все още не са обнародвани;

б.   Преглед по инициатива на съдия на конституционосъобразността на законови актове, които следва да се прилагат в конкретно дело;

в.   Преглед след обжалване пред Конституционния съд на конституционосъобразността на законови актове, които следва да се прилагат в конкретно дело;

г.    Преглед след обжалване пред Конституционния съд на конституционосъобразността на съдебни решения;

д.   Преглед на конституционосъобразността на законови актове по инициатива на правителството, една четвърт от членовете на парламента или комисаря за основните права (alapvető jogok biztosa);

е.   Преглед на съответствието на законови актове с международни договори;

ж.   Упражняване на други правомощия и изпълнение на допълнителни задължения, предвидени в Основния закон или други кардинални закони.

Действайки в рамките на правомощията си по точки б), в) и г), Конституционният съд отменя нормативни актове и други законодателни решения, за които се установява, че са в нарушение на Основния закон;

Действайки в рамките на правомощията си по точка г), съдът анулира съдебни решения, за които се установява, че са в нарушение на Основния закон;

Действайки в рамките на правомощията си по точка е), съдът може да отмени нормативни актове и други законодателни решения, за които се установява, че са в нарушение на международен договор;

или да наложи правните последици, установени от кардинални закони.

База данни с правна информация

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Конституционния съд на Република Унгария (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Връзки по темата

Официален уебсайт на Конституционния съд на Република Унгария

Официален уебсайт на унгарските съдилища

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.