Национални специализирани съдилища

Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Ирландия чрез позоваване на организацията на съдилищата като цяло. За повече информация относно съдилищата като цяло вж. страниците, посветени на организацията на правосъдната система и обикновените съдилища.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Специализирани съдилища

Съд за искове с малък материален интерес (Small Claims Court)

Процедурата за искове с малък материален интерес предоставя изгодни от финансова гледна точка и неформални начини за уреждане на потребителски искове, без да се изисква страните да бъдат представлявани от адвокат. Съдът за искове с малък материален интерес функционира към районния съд (District Court). Тази процедура е достъпна за искове с цена на иска до 2 000 EUR, чийто предмет е свързан с покупка на стоки или услуги от потребител, нанесени вреди в малък размер върху имуществото на ищеца или искане връщането на депозит за наем. При безспорни вземания не се изисква явяване в съда. Ако искът се оспорва и не може да се постигне извънсъдебно споразумение, делото се разглежда от съдия от районния съд, чието определение може да бъде обжалвано пред окръжния съд (Circuit Court).

Търговски съд (Commercial Court)

Търговският съд на практика е специализирано отделение на Висшия съд (High Court). Една от основните му характеристики е неговата способност за бързо разглеждане на делата. За тази цел той има собствени процедури, предназначени за ускорено разглеждане на делата по списъка. Тези процедури са уредени в Наредба 63 А от Правилника на висшите съдилища.

Съдът разглежда дела, които са категоризирани като търговски производства съгласно Наредба 63A, правило 1. Сред тях са спорове, засягащи дружественото право, законодателството в областта на несъстоятелността, интелектуалната собственост, строителството, административното право и конституционното право. Съгласно Наредба 63А, правило 1, буква a), за да бъде допуснат до съда искът или насрещният иск по делото трябва да са на стойност най-малко 1 000 000 EUR. За делата, заведени съгласно правило 1, буква б), не е фиксиран праг, което дава свобода на действие на съдията от търговския съд.

Съд за разглеждане на дела, свързани с наркотици (The Drug Treatment Court)

Съдебната програма за лечение на наркомании (DTC) се изпълнява в рамките на районния съд. Чрез нея осъдените за леки престъпения наркозависими лица имат възможност да излязат от кръга на наркотиците, престъпленията и затвора. Подходящите кандидати се оценяват въз основа на тяхната мотивация да участват в програмата.

Други трибунали

Редица трибунали разглеждат жалби, свързани с подоходния данък, социалноосигурителни права, искове съгласно законодателството относно равните възможности, имиграционни заявления, въпроси, свързани с градоустройството и заетостта. Тези трибунали не се председателстват от съдии, а от квалифицирани специалисти и техните решения подлежат на обжалване или преразглеждане от окръжен съд или Висш съд.

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.