Национални специализирани съдилища

Италия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Специализирани съдилища — Въведение

Правораздаването в Италия се осъществява в името на италианския народ и съгласно Конституцията на Италия съдилищата са подчинени единствено на закона. Съгласно член 102 от Конституцията съдебната власт се упражнява от обикновени съдилища, които са създадени и се управляват съгласно правилата на съдебната система: това означава, че не могат да се създават извънредни или специални съдилища (различни от тези, които са изрично предвидени). Могат да се създават единствено специализирани отделения към обикновените съдилища, като в тях участват и квалифицирани граждани, които не са членове на съдебното съсловие. В самата Конституция обаче се предвиждат съдилища, които не са част от съдебната система (обикновените съдилища).

Специализирани съдилища

Що се отнася до гражданскоправни въпроси (в най-общ смисъл), италианските съдилища се подразделят на „обикновени“ и „административни“ съдилища. Административните съдилища са компетентни да защитават законните интереси и — в специални, предвидени от закона области — индивидуалните права в отношенията със структурите на държавното управление. Административни съдилища са: Регионалният административен съд (Tribunale Amministrativo Regionale — TAR), който разглежда делата като първа инстанция, и Държавният съвет (Consiglio di Stato), който е апелативен съд. Обикновените съдилища са компетентни по дела относно „субективни права“; административните съдилища са компетентни по дела относно „законни интереси“. Административнопроцесуалният кодекс (codice di giustizia amministrativa), в който са посочени и видовете компетентност, е приет със Законодателен указ № 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Административнопроцесуалният кодекс (CGA) е достъпен безплатно на френски, английски и немски език.

Наред с това има и правораздавателен орган по счетоводни въпроси — Сметната палата (Corte dei conti). Тя е компетентна по въпроси, свързани с публичното счетоводство, и по други въпроси, предвидени от закона. Кодексът за правораздаване в областта на счетоводството (codice di giustizia contabile) се съдържа в Законодателен указ № 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

В Италия има също така данъчни съдилища, като правилата за работата им са установени със Законодателен указ № 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Данъчната компетентност се упражнява от провинциалните данъчни съдилища (commissioni tributarie provinciali — CTP), които разглеждат делата като първа инстанция, и от регионалните данъчни съдилища (commissioni tributarie regionali — CTR), които действат като апелативни съдилища. Данъчните съдилища са компетентни да разглеждат всички спорове, свързани с всякакви видове данъци и данъчни задължения, независимо от наименованието им, включително регионални, провинциални и общински данъци, а така също споровете за вноски към италианската национална здравна служба (Servizio sanitario nazionale), за допълнителни налози и данъци, за съответните санкции, за акцесорните лихви, както и за всички останали акцесорни такси.

Постановените от специализираните съдилища решения могат да бъдат обжалвани пред Върховния касационен съд (Corte Suprema di Cassazione) на основание нарушение на материалния закон (член 111 от Конституцията).

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.