Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Латвия

Настоящият раздел предоставя преглед на специализираните съдилища в Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Конституционен съд на Република Латвия (Satversmes tiesa)

Съгласно Конституцията на Република Латвия в страната има Конституционен съд, който е независима съдебна институция и разглежда в рамките на предоставената му от закона компетентност дела за конституционосъобразност на законите, както и други, предвидени от закона дела. Конституционният съд може да обезсилва закони и други правни актове или части от тях.

Съгласно член 16 от Закона за Конституционния съд Конституционният съд разглежда дела, свързани с:

 1. конституционността на законите;
 2. конституционността на международните споразумения, подписани или сключени от Латвия (преди или след ратифицирането им от Saeima (Парламента);
 3. съответствието на законовите и подзаконовите нормативни актове, или на части от тях с правни норми от по-висок ранг;
 4. съответствието със закона на другите актове на  Парламента, Министерски съвет, президента, председателя на Парламента или министър-председателя (различни от административни актове);
 5. съответствието със закона на заповедите, с които даден министър, оправомощен за целта от Министерски съвет, спира изпълнението на решения на общински съвет;
 6. съответствието на разпоредбите на латвийското национално законодателство с международните споразумения, сключени от Латвия, които не са несъвместими с Конституцията.

Конституционният съд се състои от седем съдии, които се назначават с мнозинство от членовете на Парламента (не по-малко от 51 гласа). Трима от съдиите се назначават по предложение на не по-малко от десет членове на Парламента, двама — по предложение на Министерския съвет, и още двама — по предложение на общото събрание на Върховния съд. Върховният съд избира кандидатите измежду латвийските съдии.

Конституционният съд не може да образува производства по собствена инициатива; той разглежда дела само след като бъде сезиран от лицата, предвидени в закона.

Право да сезират съда относно конституционността на международни споразумения, подписани или сключени от Латвия (преди или след като тези споразумения са ратифицирани от  Парламента), или съответствието на законовите и подзаконовите нормативни актове, или на части от тях с правни норми от по-висок ранг, или съответствието на разпоредбите на латвийското законодателство с международни споразумения, сключени от Латвия, които не са несъвместими с Конституцията, имат:

 1. президентът;
 2. Парламентът;
 3. поне двадесет членове на Парламента;
 4. Министерският съвет;
 5. главният прокурор;
 6. Сметната палата (Valsts kontroles padome);
 7. общински съвет (pašvaldības dome);
 8. Омбудсманът (tiesībsargs), когато институцията или длъжностното лице, издало оспорвания акт, не е отстранило установените недостатъци в определения от Омбудсмана срок;
 9. съд, разглеждащ гражданско, наказателно или административно дело;
 10. съдия към служба по вписванията, който вписва в имотния регистър недвижим имот и свързани с тях права;
 11. всяко лице, чиито основни права съгласно Конституцията са били нарушени;
 12. Съдебният съвет (Tieslietu padome), в рамките на законоустановената си компетентност.

Право да сезират съда относно съответствието със закона на други актове на Парламента, Министерския съвет, президента, председателя на Парламента или министър-председателя (различни от административни актове) имат:

 1. президентът;
 2. Парламентът;
 3. поне двадесет членове на Парламента;
 4. Министерският съвет;
 5. Съдебният съвет, в рамките на законоустановената си компетентност.

Право да сезира съда относно съответствието със закона на заповедите, с които даден министър, оправомощен за целта от Министерски съвет, спира изпълнението на решенията на общински съвет, има въпросният общински съвет.

Делата относно конституционността на законите, на подзаконовите нормативни актове на Министерски съвет и на други издадени от него актове, относно съответствието на разпоредбите на латвийското национално законодателство с международни споразумения, които са сключени от Латвия и не са несъвместими с Конституцията, и относно конституционността на международни споразумения, подписани или сключени от Латвия (преди или след ратифицирането им от Парламента), както и на законовите или подзаконовите нормативни актове или на части от тях се разглеждат от Конституционния съд в пълен състав. Останалите дела се решават от състав от трима съдии, освен ако Конституционният съд реши друго.

Решението на Конституционния съд е окончателно и придобива сила на пресъдено нещо от момента на произнасянето му. Както решението, така и тълкуването на спорната разпоредба, изложено в него, са задължителни за всички централни и местни държавни органи (включително съдилищата) и длъжностни лица, както и за физическите и юридическите лица.

Разпоредба, обявена от Конституционния съд за несъвместима с правна норма от по-висок ранг, се смята за отменена, считано от датата на публикуването на решението на Конституционния съд, освен ако съдът реши друго. Ако Конституционният съд приеме, че международно споразумение, подписано или сключено от Латвия, противоречи на Конституцията, Министерският съвет е длъжен незабавно да предприеме действия за неговото изменяне, отхвърляне, спиране на изпълнението или оттеглянето на страната от споразумението.

Бази данни с правна информация

Наименование и URL адрес на базата данни

Дела, разглеждани от Конституционния съд (функция за търсене)

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Кратко съдържание на базата данни

Базата данни съдържа решенията на Конституционния съд на Република Латвия.

Допълнителна информация

Интерфейсът за търсене в базата данни, както и съдебните решения са достъпни на латвийски и английски език.

Връзки

Конституционен съд на Република ЛатвияПоследна актуализация: 20/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.