Национални специализирани съдилища

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на специализираните съдилища в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Специализирани съдилища в системата на общите съдилища

Арбитражен съвет и Апелативен съвет по социално осигуряване

Всички спорове в областта на социалното осигуряване, отнасящи се до членство или отговорност, осигурителни вноски, глоби за административни нарушения и обезщетения, освен посочените в член 317 или тези по членове 147 и 148 от Кодекса за социално осигуряване (Code des assurances sociales), се решават от Арбитражния съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral de la sécurité sociale), чиито решения подлежат на обжалване пред Апелативния съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Окончателните решения, постановени от Арбитражния съвет по социално осигуряване, както и решенията на Апелативния съвет по социално осигуряване могат да бъдат обжалвани с касационна жалба пред Касационния съд (Cour de cassation).

Административни съдилища

Административен съд

Освен ако в закона не е предвидено друго, пред Административния съд (Cour administrative) чието седалище е в Люксембург, могат да се обжалват решенията на Първоинстанционния административен съд (tribunal administratifпо жалби за отмяна на индивидуални административни актове или актове, издадени във връзка с регулаторни административни мерки. Административният съд действа също така като въззивна инстанция и съд, разглеждащ делото по същество, в производства за обжалване на постановени по административни жалби решения на други административни съдилища, чиято компетентност е уредена в специални закони.

Всички адвокати, които имат право да се явяват по дела пред съдилищата на Великото херцогство, имат право да се явяват по дела пред Административния съд; независимо от това единствено „адвокатите, вписани в списък І“ на регистъра, изготвян всяка година от съветите на адвокатските колегии (conseils des ordres des avocats), имат право да извършват действия с подготвителен характер и процесуални действия (процесуално представителство).

Пред Административния съд държавата се представлява от държавен служител или от адвокат.

Първоинстанционен административен съд

Първоинстанционният административен съд (Tribunal administratif) със седалище в Люксембург се произнася по жалби на основание липса на компетентност, превишаване и злоупотреба с власт, нарушаване на материалните или процесуалните правила, които имат за цел да защитават частните интереси, срещу всички административни решения, за които в законовите и подзаконовите нормативни актове не е предвидено друго средство за правна защита, и срещу всички регулаторни административни мерки, независимо от органа, който ги е постановил. По правило той разглежда и спорове, свързани с преките данъци и местните данъци и такси.

Решенията на Първоинстанционния административен съд могат да се обжалват пред Административния съд.

Първоинстанционният административен съд разглежда по същество жалбите срещу решенията на директора на Администрацията на преките данъци (Administration des contributions directes) в случаите, в които законодателството в тази област допуска такова обжалване.

Други специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд (Cour Constitutionnelle) се произнася с решения относно съответствието на законите с Конституцията, с изключение на законите, с които се ратифицират договори.

Когато страна по съдебен спор повдигне пред общ или административен съд въпрос относно съответствието на даден закон с Конституцията, този съд е длъжен да сезира Конституционния съд, освен когато счете, че: а) за решаването на конкретното дело не е необходимо решение по повдигнатия въпрос; б) въпросът е лишен от основание; в) Конституционният съд вече се е произнесъл по въпрос със същото съдържание.

Конституционният съд е съставен от председателя на Върховния съд (Cour supérieure de justice), председателя на Административния съд, двама съдии от Касационния съд и петима съдии, назначени от Великия херцог след съвместно становище на Върховния съд и Административния съд. Конституционният съд заседава в състав от петима съдии.

Бази данни с правна информация в тези области

Моля, разгледайте раздела за съдилищата на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Моля, разгледайте уебсайта на Арбитражния съвет и Апелативния съвет по социално осигуряване

Моля, разгледайте уебсайта на административните съдилища.

Моля, разгледайте уебсайта на Конституционния съд.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 20/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.