Национални специализирани съдилища

Малта

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Специализирани съдилища

Конституционен съд

Втора инстанция

Жалби

Този съд разглежда жалби във връзка с дела за твърдени нарушения на правата на човека, неправилно тълкуване на Конституцията и противоконституционност на законите. Той също така има първостепенна компетентност да се произнася по въпроси, свързани с членове на Камарата на представителите, и всяко искане, отправено към него във връзка с гласуване за избор на членове на Камарата на представителите.

Председателстван от председателя на Върховния съд, подпомаган от двама други съдии

Отделение с обща компетентност на Гражданския съд

Първа инстанция

Отделението с обща компетентност на Гражданския съд също разглежда дела, свързани с твърдени нарушения на правата на човека и основните свободи, защитени от Конституцията и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Председателстван от съдия

Промишлен трибунал

Първа инстанция

Този трибунал разглежда дела, свързани с незаконно уволнение и дискриминационно или друго противоправно третиране на работното място.

Председателстван от председател

Съвет за регулиране на наемните правоотношения

Първа инстанция

Съветът за регулиране на наемните правоотношения разглежда дела, свързани с промени в условията на наемни договори, включително повишаване на наемната цена и прекратяване на наемния договор. Тези дела трябва да се отнасят до наемни договори, сключени преди 1 юни 1995 г.

Председателстван от магистрат

Арбитражен съвет за решаване на поземлени спорове

Първа инстанция

Арбитражният съвет за решаване на поземлени спорове разглежда дела, свързани с категоризирането на отчуждена земя, общественото предназначение на отчуждаването и размера на обезщетението, дължимо на собственика.

Председателстван от магистрат

Съвет за контрол на арендата в земеделието

Първа инстанция

Този съвет разглежда дела, свързани с договори за аренда на земя, и искове, предявени от собствениците за прекратяване на такива договори за аренда.

Председателстван от магистрат

Трибунал за административен контрол

Първа инстанция

Този трибунал има правомощия да контролира административните актове.

Председателстван от съдия или магистрат

Трибунал за подялба на наследства

Първа инстанция

Този трибунал разглежда и се произнася по дела във връзка с подялбата на имущество, което се съпритежава от наследниците на починало лице.

Председателстван от арбитър

Трибунал по въпросите на конкуренцията и потребителите

Жалби

Този трибунал разглежда и се произнася по жалби срещу решения, заповеди или мерки на генералния директор по въпросите на конкуренцията и генералния директор по потребителските въпроси. Решенията на трибунала са окончателни, освен в изключителни случаи, в които обжалването им е разрешено. Обжалването обаче е ограничено само до правни въпроси.

Председателстван от съдия, подпомаган от двама членове на съдебния състав

Съд за преразглеждане на нотариални актове

Първа инстанция

Това е специализиран съд, който контролира дейността на всички нотариуси, нотариалните архиви и публичния регистър. Той разполага с правомощия да посещава и извършва проверки на нотариалните архиви, публичния регистър и нотариалните кантори, както и да налага дисциплинарни наказания. Съдът също така има правомощия да разпорежда поправянето на невярна информация, съдържаща се в публичния регистър.

Състои се от членове, наречени инспектори (Visitors)

Административни съдилища

Съдебният контрол е процесът, при който решение на министерство, държавен орган или агенция може да бъде подложено на контрол и впоследствие отменено от съдилищата, ако бъде счетено за противозаконно.

Искът може да бъде подаден от всеки, който е понесъл вреда от правителствено решение или действие, което го засяга. Член 469A от глава 12 от Законите на Малта е действащата разпоредба, която предоставя такова правомощие на съдилищата. Дори при липса на тази законова разпоредба обаче съдебният контрол може да се счита за свойствено правомощие на съдилищата въз основа на доктрината за разделение на властите, която е общо застъпена от демократичните държави.

Обикновените съдилища, по-точно Отделението с обща компетентност на Гражданския съд, имат компетентност по такива въпроси, с право на обжалване пред Апелативния съд.

Законът за административното правосъдие влезе в сила на 1 януари 2009 г. и предвиди създаването на Трибунала за административен контрол. Този независим и безпристрастен трибунал контролира административните актове, отнесени до него от всяко претърпяло вреда лице, и също така се произнася по отнесените до него спорове. Той се председателства от лице, което заема или е заемало длъжността на съдия или магистрат в Малта. Решенията на Трибунала могат да се обжалват пред Апелативния съд.

Други специализирани съдилища

Местни трибунали

Местните трибунали са неразделна част от съдебната система на Малта. Те могат да се разглеждат като продължение на съдилищата и се занимават със закононарушения, които макар и да са незначителни по характер, могат да причинят значително неудобство на обществеността. Местните трибунали се председателстват от комисар по правосъдието, който се назначава за двугодишен срок и се отстранява от длъжност по същия начин и на същите основания като магистратите.  Това гарантира, че всеки гражданин има възможност да изрази своите тежнения при спазване на основните принципи на справедливия процес. Съществуват девет местни трибунала, които обединяват няколко местни съвета.

Бази данни с правна информация

Моля вижте страницата „Организация на правосъдната система в държавите членки — Малта“, на която ще намерите подробна информация за съответните бази данни и връзки към тях.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Съдебни услуги

Съдебни услуги — съдебни решения онлайн

Съдебни услуги — съдебни производства

Съдебни услуги — разпределение на съдебните зали

Съдебни услуги — статистика

Съдебни услуги — съдебни продажби на публичен търг

Съдебни услуги — гражданскоправни формуляри (на малтийски език)

Правни услуги (Закони на Малта)

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.