Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Нидерландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • районен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд по всички административни спорове,
  • апелативен съд (Gerechtshof): въззивна инстанция по данъчни въпроси,
  • Върховен съд (Hoge Raad): касационна инстанция по данъчни въпроси,
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социалната сигурност,
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социално-икономическото административно право,
  • Отдел по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): въззивна (и последна) инстанция по всички административни спорове, които не са решени от други въззивни инстанции.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Информация за специализираните съдилища (на английски език)

Последна актуализация: 27/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.