Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Нидерландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • районен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд по всички административни спорове,
  • апелативен съд (Gerechtshof): въззивна инстанция по данъчни въпроси,
  • Върховен съд (Hoge Raad): касационна инстанция по данъчни въпроси,
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социалната сигурност,
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социално-икономическото административно право,
  • Отдел по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): въззивна (и последна) инстанция по всички административни спорове, които не са решени от други въззивни инстанции.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Информация за специализираните съдилища (на английски език)

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.