В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Национални специализирани съдилища

Северна Ирландия

Настоящият раздел предоставя информация за съдилищата, на които Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) оказва административна подкрепа.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Министерството на правосъдието отговаря за администрирането на няколко от трибуналите на Северна Ирландия. На практика тази функция се изпълнява от Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service – NICTS), която е изпълнителна агенция към министерството.

По закон министерството носи отговорност за следните трибунали:

 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу решения във връзка с предоставянето на грижи (Care Tribunal);
 • Трибунал по въпросите на благотворителността (Charity Tribunal);
 • Апелативен състав за Северна Ирландия по спорове за обезщетяване на жертвите на престъпления (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland);
 • Трибунал по поземлени спорове (Lands Tribunal);
 • Трибунал за преразглеждане на състоянието на лица, страдащи от психични заболявания (Mental Health Review Tribunal);
 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу решения във връзка със здравето и безопасността (Northern Ireland Health and Safety Tribunal);
 • Трибунал за нарушения при движение по пътищата, компетентен за Северна Ирландия (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal);
 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу оценки на недвижими имоти (Northern Ireland Valuation Tribunal);
 • Комисари в областта на социалната сигурност и комисари по въпросите, касаещи подпомагането за деца (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners);
 • Трибунал за разглеждане на жалби относно специални образователни потребности и инвалидност (Special Educational Needs and Disability Tribunal);
 • Трибунал по Приложение 11 към Заповедта от 1972 г. относно здравеопазването и персоналните социални услуги (за Северна Ирландия) (Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972).

През април 2010 г. Министерството на правосъдието пое също така административната отговорност за Службата по жалбите (Appeals Service) и Състава за разглеждане на спорове във връзка с оценките на наеми (Rent Assessment Panel), като управлението на тези органи се осъществява съгласно споразумение за предоставяне на услуги, сключено с Министерството на общностите. Като част от програмата за реформа на съдилищата е планирано въпросните два органа да бъдат нормативно прехвърлени към Министерството на правосъдието.

Съдебната служба на Северна Ирландия предоставя също така — съгласно споразумение за предоставяне на услуги — административна помощ на трибунали с компетентност на територията на цялото Обединено кралство, които заседават в Северна Ирландия, включително отделение „Данъчни спорове“ (Tax Chamber), отделение „Имиграция и убежище“ (Immigration and Asylum Chamber) и звеното с юрисдикция по спорове относно правата на информация към отделение „Общи правни въпроси“, които са част от трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) и отделение „Административни жалби“ на Трибунала от по-горна инстанция (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal).

Допълнителна информация за работата на трибуналите, чието администриране се осъществява от Съдебната служба на Северна Ирландия, включително данни за контакт за всеки от тях, може да се намери на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Връзки по темата

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 10/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.