Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Полша

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша

Специализирани съдилища

В Полша съществуват няколко специализирани съдилища и трибунали.

Върховен съд (Sąd Najwyższy)

Върховният съд е най-висшият съдебен орган. Той осъществява съдебен надзор върху решенията на всички други съдилища и гарантира съгласуваност при тълкуването на законите и съдебната практика.

Върховният съд не е общ съд. Той изслушва касационни дела и други жалби срещу съдебни решения, и приема тълкувателни решения за разясняване на законови разпоредби, които пораждат неяснота или чието приложение води до несъответствия при вземането на съдебни решения. Освен това Съдът приема резолюции, уреждащи правни въпроси, отправени до него във връзка с конкретни случаи.

Полският Върховен съд (Sąd Najwyższy) публикува своите решения с обосновка на своя уебсайт, полски Върховен съд, който е достъпен и на английски език.

Конституционен съд (Trybunał Konstytucyjny)

В полската съдебна система Конституционният съд (Trybunał Konstytucyjny) не се счита за общ съд.

Конституционният съд се произнася по въпроси относно:

  • Конституционността на националното законодателство и международните споразумения
  • Съответствието на националното законодателство с международните споразумения, които трябва да бъдат ратифицирани преди да бъдат одобрени от парламента
  • Съответствието на законовите разпоредби, издадени от централните държавни органи, ратифицираните международни споразумения и законодателните актове с Конституцията
  • Конституционността на целите или действията на политическите партии
  • Конституционни искове.

Всички негови решения се публикуват заедно с обосновката на уебсайта на Конституционния съд на Полша, който е достъпен и на английски език.

Държавен съд (Trybunał Stanu)

Държавният съд (Trybunał Stanu) решава дела, в които лицата, които заемат (или са заемали) най-висши държавни длъжности, са обвинени в нарушение на Конституцията или на други законови актове.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на полския Държавен съд.

Административни съдилища

Системата на административните съдилища включва Висшия административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) и районни административни съдилища — по един във всяко воеводство или район (wojewódzkie sądy administracyjne).

Висшият административен съд:

  • се произнася дали решенията на органите на местното управление или подзаконовите актове на местните органи на държавната администрация (terenowe organy administracji publicznej) съответстват на законодателството
  • се произнася по жалби срещу решения на административни органи; по решения, издадени в резултат на административни производства в отговор на жалби (или финализира такива производства); и по решения, които могат да бъдат обжалвани въз основа на определено дело
  • постановява решения във връзка с решения на общински органи или на асоциации на такива органи
  • отговаря на правни въпроси, изпратени за разглеждане от него от апелативни органи на местното управление.

От 1 октомври 2007 г. Върховният административен съд вече публикува всички свои решения заедно с обосновката им. Решенията преди тази дата продължават да се въвеждат в базата данни. Уебсайтът на Съда е достъпен само на полски език.

Върховният административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) публикува своите решения заедно с обосновката им на своя уебсайт.

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.