Национални специализирани съдилища

Румъния

Настоящата страница ви предоставя информация за специализираните съдилища на Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Специализирани съдилища

Трибунал за ненавършили пълнолетие лица и семейноправни въпроси на Брашов (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Трибуналът за ненавършили пълнолетие лица и семейноправни въпроси със седалище в Брашов разглежда дела, свързани с престъпления, извършени от ненавършили пълнолетие лица или против ненавършили пълнолетие лица. Преди създаването на този специализиран трибунал тези дела бяха разглеждани от Трибунала на Брашов.

Специализирани трибунали

Има три специализирани трибунала (бившите търговски трибунали):

 • Специализиран трибунал на Клуж (Tribunalul Specializat Cluj);
 • Специализиран трибунал на Муреш (Tribunalul Specializat Mureș);
 • Специализиран трибунал на Арджеш (Tribunalul Specializat Argeș).

Те разглеждат дела, свързани с лица, извършващи стопанска дейност. За лице, извършващо стопанска дейност, се смята всяко лице, експлоатиращо предприятие.

Военни съдилища

Компетентността на военните съдилища е определена в Наказателно-процесуалния кодекс. Всеки военен съд има статут на военна единица.

Йерархичната организация на военните съдилища е следната:

 • четири военни трибунала (в Букурещ, Клуж-Напока, Яш и Тимишоара);
 • Военен трибунал на Букурещ;
 • Военно-апелативен съд на Букурещ.

Във военните съдилища действат военни съдии, секретари, архивари и други служители.

Военни трибунали

В Румъния има четири военни трибунала в следните градове:

 • Букурещ;
 • Клуж-Напока;
 • Яш;
 • Тимишоара.

Като първоинстанционни съдилища военните трибунали могат да разглеждат дела за всички престъпления, извършени от военни до и включително ранг на полковник, както и други случаи, които са изрично предвидени в закона.

Военно-апелативен съд на Букурещ.

Военно-апелативният съд на Букурещ разглежда следните дела:

 • като първа инстанция той разглежда дела за престъпления против националната сигурност: измяна, измяна чрез предаване на информация, представляваща държавна тайна, измяна чрез подпомагане на врага, действия против конституционния ред, враждебни действия против държавата, шпионство, нападение, което застрашава националната сигурност, нападение против обществото, диверсия, разгласяване на невярна информация, пропаганда за война, компрометиране на държавни интереси, разкриване на тайна, което застрашава националната сигурност, престъпления против лица, ползващи се с международна закрила, неизобличаване на престъпления против националната сигурност, които са извършени от военни, престъпления против националната сигурност на Румъния, предвидени в специални закони, които са извършени от военни, престъпления, извършени от съдиите от военните трибунали и от военните прокурори от военните прокуратури към тези съдилища, престъпления, извършени от генерали, маршали и адмирали, и молби за преместване в предвидените от закона случаи;
 • като въззивна инстанция той разглежда жалби срещу решенията, постановени от военните трибунали на първа инстанция;
 • той се произнася по спорове за компетентност между военните трибунали в неговия съдебен район и по жалби срещу решенията, постановени от тези трибунали в предвидените от закона случаи.

Административни съдилища

В Румъния няма административни съдилища. Специалните административни отделения в съдилищата са компетентни да разглеждат административните дела.

Други специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд се състои от девет съдии, назначени с мандат от девет години, който не може да бъде удължаван или подновяван. Трима съдии се назначават от Камарата на депутатите, трима от Сената и трима от президента на Румъния. Съдиите от Конституционния съд избират с тайно гласуване председателя на съда за мандат от три години. Конституционният съд подновява една трета от съдиите си на всеки три години.

Съгласно член 146 от Конституцията на Румъния, Конституционният съд разполага със следните правомощия:

 • той се произнася относно конституционността на закони преди тяхното обнародване при сезиране от президента на Румъния, председателя на една от двете камари на парламента, правителството, Висшия касационен съд, омбудсмана, група от най-малко 50 депутати, група от най-малко 25 сенатори, както и служебно, в случай на инициативи за преразглеждане на Конституцията;
 • той се произнася относно конституционността на международните договори или други международни споразумения при сезиране от председателя на една от камарите на парламента, група от най-малко 50 депутати или група от най-малко 25 сенатори;
 • той се произнася относно конституционността на правилника на парламента при сезиране от председателя на една от двете камари на парламента, парламентарна група, група от най-малко 50 депутати или група от най-малко 25 сенатори;
 • той се произнася по възраженията за неконституционност на законите и подзаконовите актове, повдигнати пред съдилищата или търговските арбитражи; такова възражение може да бъде повдигнато директно и от омбудсмана;
 • той се произнася по правни спорове от конституционно естество между държавни органи по искане на президента на Румъния, председателя на една от двете камари на парламента, министър-председателя или председателя на Висшия съдебен съвет;
 • той упражнява надзор върху спазването на процедурата за избиране на президента на Румъния и потвърждава изборните резултати;
 • той издава консултативни становища по предложения за отстраняване от длъжност на президента на Румъния;
 • той установява наличието на обстоятелства, които оправдават нуждата от временно изпълняващ длъжността президент на Румъния, и докладва констатациите си на парламента и на правителството;
 • той упражнява надзор върху спазването на процедурата за организиране и провеждане на референдум и потвърждава резултатите от него;
 • той проверява дали са спазени условията за упражняване на гражданската законодателна инициатива;
 • той се произнася по възражения за неконституционност на дадена политическа партия;
 • той изпълнява други правомощия, предвидени в Устройствения закон на Съда (Закон № 47/1992, публикуван повторно).

Бази данни с правна информация

Следните бази данни с правна информация са достъпни онлайн:

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Връзки по темата

Компетентност на съдилищата — Румъния

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.