В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Национални специализирани съдилища

Шотландия

Настоящата страница съдържа описание на някои от специализираните съдилища в Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Административни съдилища

Със Закона за трибуналите, съдилищата и принудителното изпълнение (Tribunals and Courts Enforcement Act) от 2007 г. се създава единна структура за повечето трибунали към правителството на Обединеното кралство, която е разделена на трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) и трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal). Трибуналът от първа инстанция и Трибуналът от по-горна инстанция имат отделни, отговарящи за различни области камари, които събират подобни юрисдикции. Подробна информация относно трибуналите може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Със Закона за трибуналите (Шотландия) (The Tribunals (Scotland) Act) от 2014 г. се създава единен трибунал от първа инстанция и от по-горна инстанция за Шотландия. Първите трибунали преминаха към новата структура на 1 декември 2016 г.

С член 39 от Закона за Шотландия от 2016 г. се допуска делегиране на управлението и функционирането на няколко конкретни трибунала на Шотландия.

Трибунал от първа инстанция на Обединеното кралство (UK First-tier tribunal)

Трибуналът от първа инстанция на Обединеното кралство представлява трибунал с обща юрисдикция, чиято основна функция е да се произнася по жалби срещу решения на правителството в области, попадащи в юрисдикцията на трибунала. За постигането на определени цели трибуналът притежава юрисдикция на цялата територия на Обединеното кралство, включително и в Шотландия. Трибуналът от първа инстанция понастоящем е разделен на седем камари:

 • Камара по спорове във връзка със социални обезщетения (The Social Entitlement Chamber);
 • Камара по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ (The Health, Education and Social Care Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с военни пенсии и компенсации за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Камара по данъчни спорове (The Tax Chamber);
 • Обща регулаторна камара (The General Regulatory Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с убежището и имиграцията (The Immigration and Asylum Chamber);
 • Камара по спорове във връзка със собствеността (Property Chamber).

Трибунал от по-горна инстанция на Обединеното кралство (UK Upper tribunal)

Трибуналът от по-горна инстанция на Обединеното кралство е създаден основно, но не изключително, за да разглежда жалби срещу решения на трибунала от първа инстанция на Обединеното кралство. Той е висшестояща обща юрисдикция и има правомощия да разглежда дела за съдебен контрол при определени обстоятелства.

Трибуналът от по-горна инстанция на Обединеното кралство се състои от:

 • Камара по обжалване на административни спорове (The Administrative Appeals Chamber);
 • Камара по поземлени спорове (The Lands Chamber);
 • Данъчна и финансова камара (The Tax and Chancery Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с убежището и имиграцията (The Immigration and Asylum Chamber);

Трибуналите се характеризират със своята експертност в съответната област на жалбите. Структурата е такава, че съдиите са експерти в областта на правото, която попада в тяхната компетентност, а членовете, които не са юристи, са професионално квалифицирани или са придобили квалификацията си посредством опита си, натрупан в съответната област. Съдебните състави за отделните видове жалби варират в зависимост от областта на жалбата.

Трибунал по трудови спорове и Апелативен трибунал по трудови спорове

Трибуналът по трудови спорове и Апелативният трибунал по трудови спорове са извън единната структура на трибуналите, но се подкрепят от Съдебната служба на Нейно величество. Тяхната роля е да осъществяват административните задачи, които са необходими за произнасянето по искове пред Трибунала по трудови спорове и по последващи обжалвания пред Апелативния трибунал по трудови спорове. За Шотландия има отделен Апелативен трибунал по трудови спорове.

Трибунали на Шотландия

В Шотландия съществуват множество трибунали. Повечето трибунали се ръководят от отделен председател и разполагат с различни правомощия за принудително изпълнение. Компетентността покрива различни въпроси — от жалби срещу глоби за неправилно паркиране до принудителното лечение и запрещение на пациенти със сериозни психиатрични заболявания.

Жалбите срещу решенията на трибуналите в Шотландия се разглеждат от гражданските съдилища в Шотландия и могат да бъдат поставени пред Шерифския съд (sheriff court) и Върховния граждански съд на Шотландия (Court of Session).

Реформа на трибуналите в Шотландия

Със Закона за трибуналите (Шотландия) (The Tribunals (Scotland) Act) от 2014 г. се създава рационализирана структура с две инстанции за трибуналите в Шотландия. Най-висшият съдия на Шотландия — председателят на Върховния граждански съд (Lord President), ръководи новите структури, подобни на описания по-горе модел, съществуващ в Обединеното кралство. Председателят на Върховния граждански съд делегира редица функции на лейди Смит (Lady Smith), която е назначена за председател на Трибунала на Шотландия.  Трибуналът от по-горна инстанция ще разглежда повечето жалби срещу решенията на първа инстанция, като ще отнеме тази компетентност от съдилищата. Административното управление на Трибунала от първа инстанция и на Трибунала от по-горна инстанция ще се осъществява от Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service). Трибуналите ще преминат към системата на Трибуналите на Шотландия поетапно, като първото прехвърляне започна през декември 2016 г.

Процес в трибуналите

Като цяло процедурата в трибуналите в Обединеното кралство и Шотландия обикновено е по-опростена отколкото в другите съдилища. Членовете на трибуналите могат да бъдат специалисти или експерти без юридическо образование, например доктори и непрофесионалисти, въпреки че председателстващият е почти винаги с юридическа квалификация.

Административно-правните въпроси (съдебен контрол) в Шотландия се разглеждат от Върховния граждански съд на Шотландия (Court of Session). Допълнителна информация относно трибуналите на Шотландия може да се намери на уебсайта за съдилища и трибунали на Шотландия.

Специализирани съдилища

В Шотландия, когато дадено дело (гражданско или наказателно) породи конституционни въпроси, произтичащи от споразуменията за делегиране на права в Обединеното кралство (например въпроси, свързани с правата на човека), то може да бъде отнесено пред Върховния съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom).

Шерифски съд, разглеждащ дела, свързани с телесни повреди (The Sheriff Personal Injury Court)

Този съд е създаден на 22 септември 2015 г., за да действа като национален експертен център по дела, свързани с телесни повреди. Дела, свързани с телесни повреди, могат да бъдат внасяни в съда, ако сумата, предмет на съдебното дело, надвишава £5000. Страните имат избор също така да повдигат искове за телесни повреди на каквато и да било стойност в местния шерифски съд (local Sheriff Court). Въведен е специален режим за дела, свързани с телесни повреди на работното място: делата за стойност над £1000 могат да бъдат внасяни директно в Шерифския съд, разглеждащ дела, свързани с телесни повреди, а тези за стойност под £1000 може да бъдат прехвърлени на Съда, ако местният шериф счете, че те са с достатъчна степен на важност или трудност. От 22 септември 2015 г. Върховният граждански съд на Шотландия (Court of Session) вече не може да разглежда искове за телесни повреди на стойност под £100 000.

Други съдилища са:

Връзки по темата

Съдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Съд на лорд Лайън (Court of the Lord Lyon)

Поземлен съд на Шотландия (Scottish Land Court)

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.