Национални специализирани съдилища

Словакия

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Административни съдилища

Административноправните въпроси са основно от компетенцията на окръжните съдилища (krajský súd) и на Върховния съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Словашката република няма отделна система на административни съдилища, а съществуват самостоятелни отделения от административни съдии.

Специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд на Словашката република (Ústavný súd Slovenskej republiky) е независим съдебен орган, чието пълномощие е да се произнася по въпросите за конституционността на законодателството.

Седалището на Конституционния съд е в Кошице на адрес Hlavná 110, Košice 042 65, с клон в Братислава на адрес Župné námestie 12.

Компетенции

В съответствие с Конституцията на Словашката република, Конституционният съд се произнася по въпроси относно:

 • съответствие на законите с Конституцията, с конституционните закони и с международните договори, за които Националният съвет на Словашката република е изразил своето съгласие и които са били ратифицирани и обнародвани по правно установения ред;
 • съответствие на правителствените постановления и правните норми с общо действие на министерства и други централни държавни органи с Конституцията, с конституционните закони и с международните договори, за които Националният съвет на Словашката република е изразил своето съгласие и които са били ратифицирани и обнародвани по правно установения ред;
 • съответствие на нормативните актове с общо действие с Конституцията (член 68), с конституционните закони и с международните договори, за които Националният съвет на Словашката република е изразил своето съгласие и които са били ратифицирани и обнародвани по правно установения ред — освен ако не се изисква да се произнесе друг съд;
 • съответствие на правните норми с общо действие, издадени от органи на местната администрация и органите на местното самоуправление (съгласно член 71, параграф 2), с Конституцията, с конституционните закони и с международните договори, обнародвани по правно установения ред, както и правителствените постановления и правните норми с общо действие на министерства и други централни държавни органи, освен ако не се изисква по тях да се произнесе друг съд.

Конституционният съд също така трябва:

 • да се произнася относно съответствието на сключени международни договори, за които е необходимо и съгласието на Националния съвет на Словашката република, и съответствието с Конституцията и/или с конституционен закон;
 • да се произнася относно съответствието на предмета на референдум, свикан в отговор на петиция на граждани или резолюция на Националния съвет на Словашката република (съгласно член 95, параграф 1), с Конституцията или с конституционен закон;
 • да се произнася по спорове за компетентност между централните държавни органи, освен когато по закон е установено по такива спорове да се произнася друг държавен орган;
 • да се произнася по жалби, внесени от физически или юридически лица, пледиращи за нарушения на техните основни човешки права или свободи съгласно международен договор, ратифициран от Словашката република и обнародван по правно установения ред — освен когато друг съд трябва да се произнесе относно защитата на тези права и свободи;
 • да се произнася по жалби, внесени от органи на местното самоуправление срещу противоконституционността или незаконността на решения или намеса по въпроси относно местното самоуправление — освен когато друг съд трябва да се произнесе относно тяхната защита;
 • да тълкува Конституцията или конституционен закон при спорни въпроси;
 • да се произнася по жалби, внесени срещу решение за потвърждение или отхвърляне на мандата на член на парламента;
 • да се произнася относно конституционността или законността на изборите (за президент на Словашката република, за Националния съвет на Словашката република, за органи на местното самоуправление и за Европейския парламент);
 • да се произнася по жалби, внесени срещу резултата от референдум или резултата от плебисцит относно отстраняване на Президента на Словашката република;
 • да се произнася дали решение за разпускане на политическа партия или движение или за прекратяване на политическите ѝ/му действия е в съответствие с конституционните и други закони;
 • да се произнася по дело, заведено от Националния съвет срещу Президента на Словашката република за преднамерено нарушаване на Конституцията или държавна измяна;
 • да се произнася дали решение за обявяване на извънредно положение или бедствено положение и други свързани с него решения са били издадени в съответствие с Конституцията или с конституционен закон.

Състав на съда

Конституционният съд се състои от 13 съдии.

Съдиите на Конституционния съд се назначават от президента на Словашката република за мандат от 12 години по предложение от Националния съвет на Словашката република. Националният съвет трябва да номинира двойно по-голям брой кандидати от броя на съдиите, които ще бъдат назначени от президента.

Друга относима информация

Решенията на Конституционния съд трябва да се вземат от тричленен съдийски състав или на пленарно заседание.

Решенията на Конституционния съд са окончателни: следователно, неговите решения не подлежат на обжалване.

Конституционният съд може да образува производство при получаване на иск, подаден от:

 • поне една пета от всички членове на Националния съвет на Словашката република;
 • президента на Словашката република;
 • правителството на Словашката република;
 • съд;
 • главния прокурор (generálny prokurátor);
 • всеки, чиито права са предмет на делата по член 127 (жалби от физически или юридически лица) и член 127a (жалби от органи на местното самоуправление);
 • Върховната сметна палата на Словашката република (Najvyšší kontrolnýúrad Slovenskej republiky) в случаите, предвидени в член 126, параграф 2 (относно наличието или липсата на компетентност на Върховната сметна палата);
 • председателя на Съдебния съвет на Словашката република по въпроси, свързани с конституционността на законодателството по член 125, параграф 1 относно правораздаването;
 • Омбудсмана по въпроси, свързани с конституционността на законодателството по член 125, параграф 1, когато по-нататъшното прилагане на това законодателство може да застраши основните права или свободи или правата на човека и основните свободи, произтичащи от международен договор, ратифициран от Словашката република и обнародван по правно установения ред;
 • всеки, който оспорва одитната дейност на Върховната сметна палата на Словашката република в случая, предвиден в член 126, параграф 2.

Бази данни с правна информация

Уебсайтът на Конституционния съд на Словашката република предоставя безплатен достъп до:

 • решения на съда;
 • доклади относно констатации и произнасяния;
 • изявления за пресата;
 • международни дейности;
 • информация за съда.

Специализиран наказателен съд

Специализираният наказателен съд (Špecializovaný trestný súd) е създаден през 2009 г. като правоприемник на Специалния съд. Наказателният съд се произнася по наказателни дела и по други въпроси, които се решават в съдебни производства, съгласно предвиденото в законодателството (Наказателно-процесуалния кодекс). Той е съд от първа инстанция със статут на окръжен съд. В член 14 от Закон № 301/2005, Наказателно-процесуалния кодекс, се определят компетенциите и функциите на този съд.

Данни за връзка със Специализирания наказателен съд на Словашката република:

Адрес: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Тел.: +421 33 69 031 14
Факс: +421 33 69 032 72

Компетенции

Специализираният наказателен съд е компетентен да разглежда дела във връзка със следните престъпления:

 • предумишлени убийства;
 • манипулиране на държавни поръчки и публични разпродажби на търг съгласно член 266, параграф 3 от Наказателния кодекс;
 • подправяне и фалшифициране на валута и ценни книжа съгласно член 270, параграф 4 от Наказателния кодекс;
 • злоупотреба с власт от страна на държавен служител съгласно член 326, параграфи 3 и 4 от Наказателния кодекс във връзка с правонарушения по букви b), c), e), f), g), h), i), l) или m);
 • приемане на подкуп съгласно членове 328—330 от Наказателния кодекс;
 • подкупване съгласно членове 332—334 от Наказателния кодекс;
 • косвена корупция съгласно член 336 от Наказателния кодекс;
 • подкупване във връзка с провеждане на избори съгласно член 336a от Наказателния кодекс;
 • корупция в областта на спорта съгласно член 336b от Наказателния кодекс;
 • създаване, организиране или поддържане на престъпна група, особено тежки престъпления, извършени от престъпни групи;
 • тероризъм;
 • престъпления против собствеността по дял IV от специалната част на Наказателния кодекс или икономически престъпления по дял V от специалната част на Наказателния кодекс, когато престъплението води до щети или неправомерни предимства, достигащи най-малко 25 000 пъти размера на малката щета по Наказателния кодекс, или когато степента на извършеното правонарушение възлиза на най-малко 25 000 пъти размера на малката щета по Наказателния кодекс;
 • увреждане на финансовите интереси на Европейския съюз;
 • престъпления, свързани с изброените в букви a)—l) или буква m), когато са изпълнени условията за съединени производства;
 • екстремизъм съгласно член 140a от Наказателния кодекс.
Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.