Национални специализирани съдилища

Словения

Настоящата страница ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Първоинстанционни съдилища по трудовоправни спорове и първоинстанционен съд по социалноосигурителни спорове (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Съгласно действащото законодателство съдилищата по трудовоправни спорове са компетентни да постановяват решения по индивидуални и колективни трудови спорове, а съдилищата по социалноосигурителни спорове са компетентни по социалноосигурителни спорове.

Първоинстанционните съдилища по трудовоправни спорове и първоинстанционният съд по социалноосигурителни спорове постановяват решения като първа инстанция. Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče) се произнася по жалби (pritožbe) срещу решенията на първоинстанционните съдилища по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове, а Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби (pritožbe) и ревизионни жалби (revizije) срещу решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по индивидуални трудови спорове:

 • относно сключването, съществуването, продължителността и прекратяването на трудови правоотношения;
 • относно правата, задълженията и отговорностите, възникващи от трудови правоотношения между работниците и работодателите или техните правоприемници;
 • относно правата и задълженията, възникващи от трудови правоотношения между работниците и клиентите, за който работят работниците въз основа на споразумение между работодателите и клиентите;
 • между работодателите и кандидатите за работа във връзка с процедурите за наемане на персонал;
 • относно правата и задълженията на индустриална собственост, възникнали между работници и работодатели въз основа на трудови правоотношения;
 • относно труда, полаган от деца на възраст под 15 години, чираци, ученици и студенти;
 • относно стипендиите за обучение, предоставяни от работодателите на ученици и студенти;
 • относно неплатените стажове;
 • в предвидените от закона случаи.

Съдилищата по трудовоправни спорове са компетентни също да решават дали застрахователно дружество да бъде привлечено като съответник в спор за обезщетение за вреди, по който компетентен е съд по трудовоправни спорове.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по колективни трудови спорове:

 • между страните по колективен трудов договор или между страните по договора и трети лица относно действителността и изпълнението на договора;
 • относно правомощията за колективно трудово договаряне;
 • относно съответствието на колективните трудови договори със закона, взаимното съответствие с други колективни трудови договори и съответствието на общите правни актове на работодателя със закона и с колективните трудови договори;
 • относно законността на стачките и другите колективни протестни действия;
 • относно участието на работниците в управлението;
 • относно компетентността на профсъюзите във връзка с трудовите правоотношения;
 • във връзка с решения относно представителността на профсъюзите;
 • в предвидените от закона случаи.

Съдът по социалноосигурителни спорове е компетентен да постановява решения по социалноосигурителни спорове:

1. В областта на пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност:

 • относно правото на задължително пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност и произтичащите от тях права;
 • относно правото на задължително допълнително пенсионно осигуряване и произтичащите от него права;
 • относно плащането на осигурителните вноски за задължително пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност и за задължително допълнително пенсионно осигуряване;
 • относно създаването или премахването на длъжностни позиции, за които участието в допълнителното пенсионно осигуряване в задължително;
 • относно доброволното участие в задължително пенсионно осигуряване и задължително осигуряване за инвалидност и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно признаването и купуването на осигурителен стаж;
 • относно правото на държавна пенсия;
 • във връзка с официалния регистър.

2. В областта на здравното осигуряване:

 • относно правото на задължително здравно осигуряване и произтичащите от него права и плащането на здравноосигурителните вноски.

3. В областта на осигуряването за безработица и заетостта:

 • относно правото на задължително осигуряване за безработица и произтичащите от него права и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно доброволното участие в задължително осигуряване за безработица и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно стипендии, които се предоставят в зависимост от финансовото положение, и стипендии за надарени лица;
 • относно заеми за обучение въз основа на гаранции и при субсидирани лихвени проценти, които се отпускат в зависимост от финансовото положение.

4. В областта на осигуряването за майчинство/бащинство и семейните помощи:

 • относно правото на осигуряване за майчинство/бащинство и произтичащите от него права и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно правото на семейни помощи.

5. В областта на социалните помощи:

 • относно социалните помощи;
 • относно правото на различни видове социални помощи, чиято цел е да се обезпечи социално осигуряване на молителя и които се получават в зависимост от финансовото му положение.

Съдът по социалноосигурителни спорове в горепосочените области е компетентен също така да постановява решения по социалноосигурителни спорове:

 • относно възстановяването на неправомерно получени средства;
 • относно обезщетението за вреди, нанесени от държавен орган или носител на публична власт на осигурено лице или молител за социално осигуряване, или обезщетението за вреди, нанесени от осигурено лице на институция във връзка с осигурителните правоотношения или във връзка с упражняването на социалноосигурителни права.

Съдът по социалноосигурителни спорове е компетентен също така по предвидените от закона социалноосигурителни спорове.

В Република Словения следните съдилища по трудовоправни и социалноосигурителни спорове са първоинстанционни:

 • Съдът по трудовоправни спорове в Целие със седалище в Целие и компетентност за съдебния район на Целие;
 • Съдът по трудовоправни спорове в Копер със седалище в Копер и компетентност за съдебните райони на Копер и Нова Горица;
 • Съдът по трудовоправни и социалноосигурителни спорове в Любляна със седалище в Любляна и компетентност да решава трудовоправни спорове в съдебните райони на Кран, Кръшко, Любляна и Ново место и за решаване на социалноосигурителни спорове за цялата територията на Република Словения;
 • Съдът по трудовоправни спорове в Марибор със седалище в Марибор и компетентност за съдебните райони на Марибор, Мурска Собота, Птуй и Словен Градец.

Първоинстанционните съдилища решават трудовоправните спорове по седалището на съда, освен ако не е изрично предвидено, че решението трябва да бъде постановено от външно подразделение.

По трудовоправни и социалноосигурителни спорове първоинстанционният съд постановява решенията си в състав от председателстващ съдия и двама съдебни заседатели, единият от които трябва да бъде избран от списък с кандидати, които са работещи или осигурени лица, а другият — от списък с кандидати, които са работодатели или институции.

Едноличен съдебен състав се произнася по индивидуалните трудови и социалноосигурителни спорове за имуществени претенции, при които цената на иска не надвишава 40 000 EUR. Едноличен съдебен състав се произнася по някои важни въпроси, независимо от цената на иска (напр. индивидуални трудови спорове, свързани с прекратяването на трудов договор, работа на изпитателен срок, извънреден труд, кратки почивки и почивки по време на работния ден, отпуск и други отсъствия от работа, задължението да се полага труд поради извънредни обстоятелства, дисциплинарни санкции, временно отстраняване от работа поради образуване на дисциплинарно производство и временно преназначаване и социалноосигурителни спорове относно правото на помощи за придружител, правото на помощи за инвалидност за лица с физически увреждания и правото на балнеолечение).

Апелативен съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče)

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се произнася по жалби срещу решенията на първоинстанционните съдилища по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове. Върховният съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) се произнася по жалби (pritožbe) и ревизионни жалби (revizije) срещу решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Седалището на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се намира в Любляна.

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове постановява решенията си в тричленен съдебен състав.

Административен съд на Република Словения (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Административният съд на Република Словения е компетентен да решава административни спорове по реда и условията на Закона за административните спорове (Zakon o upravnem sporu).

При решаването на административни спорове се осигурява защитата на правата и законните интереси на физически лица и организации срещу решенията и действията на държавни органи, местни общински органи и носители на публична власт в съответствие със закона.

По административен спор съдът:

 • се произнася по законосъобразността на окончателни административни актове, които засягат законните интереси на ищеца;
 • се произнася по законосъобразността на индивидуални актове и действия, които засягат правата на човека и основните свободи на дадено лице, ако не съществува друга съдебна защита;
 • се произнася по законосъобразността на актовете, приети от държавни органи, издадени под формата на постановление, когато те уреждат индивидуални отношения;
 • се произнася по публичноправни спорове между държавата и местни общински органи, публичноправни спорове между местни общински органи или публичноправни спорове между местни общински органи и носители на публична власт, когато това е предвидено в закона или не съществува друга форма на справедлив процес съгласно Конституцията или закона;
 • се произнася по законосъобразността на други актове, когато това е предвидено в закона.

Административният съд на Република Словения решава административни спорове като първа инстанция. А Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби (pritožbe) и ревизионни жалби (revizije) срещу първоинстанционни решения по административни спорове.

Седалището на Административния съд на Република Словения се намира в Любляна.

Административният съд разглежда делата в седалището и в следните местни подразделения на Съда:

 • отделението в Целие за съдебния район на Апелативния съд в Целие;
 • отделението в Нова Горица за съдебните райони на Апелативния съд в Копер;
 • отделението в Марибор за съдебните райони на Апелативния съд в Марибор.

Административният съд постановява решенията си в тричленен съдебен състав, освен в предвидените от закона случаи, в които се произнася едноличен съдебен състав.

Върховният съд постановява спиране на производството в едноличен съдебен състав. Той се произнася по жалби и ревизионни жалби в тричленен съдебен състав, а по спорове за компетентност между Административния съд и обикновен съд или специализиран съд Върховният съд се произнася в тричленен съдебен състав. По спорове за компетентност между Административния съд и Върховния съд съдебният състав е петчленен.

Бази данни с правна информация

Повече информация за съдилищата в Словения може да намерите на официалния уебсайт на Върховния съд на Република Словения.

Връзки по темата:

Съдилища по трудовоправни спорове

Административен съд на Република Словения

Последна актуализация: 27/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.