Национални специализирани съдилища

Швеция

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Швеция.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Специализирани съдилища

Създадени са редица специализирани съдилища и трибунали, които разглеждат специфични видове дела и въпроси:

  • Трудовият съд (Arbetsdomstolen) се занимава с трудови спорове. Трудови са споровете, възникващи в отношенията между работодателите и работниците. Обикновено трудовият съд е първата и единствена компетентна инстанция по трудови спорове. Някои трудове спорове обаче се разглеждат първо от районен съд (tingsrätt), като срещу неговото решение може да бъде подадена жалба пред трудовия съд, който я разглежда като втора и последна инстанция.
  • Търговският съд (Marknadsdomstolen) се занимава, наред с други неща, с разглеждането на спорове, попадащи в приложното поле на Закона за защита на конкуренцията и Закона за пазарните практики.
  • Апелативният патентен съд (Patentbesvärsrätten) разглежда жалби срещу решенията на шведското Патентно и регистрационно ведомство (Patent- och registreringsverket) във връзка с патенти, марки, дизайни и т.н. Решенията на този съд могат да се обжалват пред  Върховния административен съд (Högsta förvaltningsdomstolen).

Съдилищата, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljödomstolar), разглеждат дела, отнасящи се до: разрешителни за експлоатация на водни съоръжения и разрешителни за извършването на дейности, които могат да бъдат опасни за околната среда; въпроси, свързани със здравеопазването, опазването на природата, събирането на отпадъци, замърсяването и управлението на опасните отпадъци; вреди за околната среда и обезщетяването при такива вреди; разрешителни за строеж, разрушителни работи и изменения на терени съгласно Закона за градоустройството и строителството; отдаването под наем на недвижима собственост, обжалване на решения, свързани с градоустройството, парцелирането на земя, сервитутни права и отчуждаване на собственост. Има пет съдилища, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда, като те са специализирани съдилища към районните съдилища в Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå и Östersund. Жалби срещу решенията и определенията на тези специализирани съдилища могат да се подават пред Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljööverdomstolen), който е част от Апелативния съд на Svea. Жалби срещу решенията на Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда могат да се подават пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Морските съдилища (Sjörättsdomstolar) разглеждат дела, попадащи в обхвата на шведския Морски кодекс (1994:1009). Има седем морски съдилища, като те са част от районните съдилища в Luleå, Sundsvall, Стокхолм, Калмар, Малмьо, Гьотеборг и Värmland.

Съдилищата по миграционни въпроси (Migrationsdomstolar) разглеждат жалбите срещу решенията на шведската Агенция „Миграция“ (Migrationsverket) по въпросите, отнасящи се до чужденците и гражданството. Те са специализирани съдилища и са част от административните съдилища в Малмьо, Гьотеборг, Стокхолм и Luleå. Решенията и определенията на съдилищата по миграционни въпроси могат да се обжалват пред Апелативния съд по миграционни въпроси (Migrationsöverdomstolen), който е част от Административния съд на Стокхолм.

Някои видове спорове, свързани с наеми, жилищно коопериране и аренда се разглеждат от окръжните комисии, компетентни по въпроси в областта на наемите и арендните отношения (hyres- och arrendenämnder). Това са квазисъдебни органи с правомощия, подобни на тези на съдилищата.

Други специализирани съдилища

В Швеция няма конституционен съд или друг подобен орган.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.