Vnitrostátní specializované soudy

Belgie

V tomto oddíle najdete přehled specializovaných soudů v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie

Specializované soudy

Informace o soudech, které se zaměřují na jednu oblast (pracovní právo, obchodní právo) najdete v části „Obecné soudy“.

Ústavní soud

Ústavní soud ověřuje soulad zákonů, vyhlášek a výnosů s ústavou. Rovněž dohlíží nad správným rozdělením pravomocí mezi federálními a nižšími subjekty.

Ústavní soud má 12 soudců, kteří dohlíží na to, aby belgičtí zákonodárci dodržovali ústavu. Může zrušit a pozastavit platnost zákonů, vyhlášek a výnosů. Ústavní soud byl ustaven jako specializovaný soud. Z důvodu svého zvláštního poslání je nezávislý na zákonodárné moci, stejně jako na moci výkonné a soudní.

Ústavní soud je nástupcem Arbitrážního soudu, který byl vytvořen v roce 1980 po postupné transformaci Belgie ve federální stát. Původní název dostal tento soud od ústavodárného shromáždění, a to z důvodu svého původního poslání arbitra mezi různými zákonodárci na úrovni federálního státu i na úrovni společenství a regionů. Jeho úkol se tedy omezoval na kontrolu toho, zda zákony, vyhlášky a výnosy odpovídají pravidlům o rozdělení pravomocí uvedeným v ústavě a v zákonech o institucionálních reformách.

Název Ústavní soud, který používá od 7. května 2007, více odpovídá jeho pravomocem, které byly rozšířeny i na kontrolu zákonů, vyhlášek a výnosů v souvislosti s hlavou II ústavy (články 8 až 32 týkající se práv a svobod belgických občanů) a články 170 a 172 (zákonnost a rovnost daní) a 191 (ochrana cizinců).

Šest soudců patří do francouzské jazykové skupiny, 6 do skupiny nizozemské. Jeden ze soudců musí umět dostatečně německy. V každé jazykové skupině mají 3 soudci minimálně pětiletou zkušenost členů parlamentního shromáždění a 3 soudci působili v oblasti práva (profesor práva na belgické univerzitě, soudce u Kasačního soudního dvora nebo u Státní rady, zpravodaj Ústavního soudu).

Zdroj: internetové stránky Ústavního soudu.

Správní soudy

Státní rada

Státní rada je současně poradní a soudní orgán, jenž stojí mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí a jenž za svou existenci vděčí hlavně vůli zákonodárců, kteří si přáli zajistit všem fyzickým a právnickým osobám účinný prostředek proti vadným správním aktům, jež by je mohly poškodit.

Mezi hlavní pravomoci Státní rady tedy patří pozastavovat a rušit správní akty (jednotlivé akty a nařízení), které odporují platným právním předpisům.

Ochrana před správní svévolí není nicméně jediným úkolem rady. Má rovněž funkci poradního orgánu ve věcech zákonů a předpisů.

Státní rada je rovněž kasačním soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím nižších správních soudů.

O předložených žádostech rozhoduje Státní rada prostřednictvím rozsudků a usnesení.

Rada se skládá ze 44 doživotně jmenovaných členů, tj. prvního předsedy, předsedy, 14 předsedů senátů a 28 státních radů.

Členové zasedají v generálním shromáždění Státní rady a v jednom ze senátů v sekci správních sporů nebo v legislativní sekci.

Zdroj: Internetové stránky belgické Státní rady.

Právní databáze v těchto věcech

Internetové stránky Státní rady.

Internetové stránky Ústavního soudu.

Je přístup k této databázi zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

 

Poslední aktualizace: 28/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.