Vnitrostátní specializované soudy

Bulharsko

Tato část poskytuje informace o specializovaných soudech v bulharském soudnictví.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

V Bulharské republice nepůsobí žádné pracovní, námořní, obchodní nebo obdobné specializované soudy.

Správní soudy

V Bulharské republice byla vytvořena soustava správních soudů v roce 2006, kdy byl přijat nový správní řád. Soustava správních soudů zahrnuje 28 okresních správních soudů a Nejvyšší správní soud (Varhoven administrativen sad).

Správní soudy

Správní soudy mají příslušnost přezkoumat všechny žaloby na:

 • vydání, změnu, odvolání nebo zrušení správních aktů,
 • zrušení dohod uzavřených podle správního řádu,
 • nápravu nepřiměřeného jednání nebo nečinnosti správních orgánů,
 • nápravu u výkonu rozhodnutí způsobem, který je v rozporu s právem;
 • náhradu škody způsobené jakýmkoli protiprávním úkonem, jednáním nebo nečinností správních orgánů a úředníků,
 • náhradu škody způsobené výkonem rozhodnutí,
 • zrušení, zneplatnění nebo odvolání správních aktů,
 • zpochybnění pravosti správních úkonů na základě správního řádu.

Kdokoli může podat žalobu na stanovení, zda existuje správní právo nebo právní vztah, podle kterého jsou navrhovatelé oprávněni podat žalobu a nemají k dispozici žádný jiný opravný prostředek.

Věci týkající se námitek proti jednotlivým správním aktům projednává správní soud s místní příslušností pro sídlo regionálního pracoviště úřadu, který napadený akt vydal, pokud se adresa trvalého nebo současného bydliště nebo sídlo navrhovatele nachází ve spádové oblasti daného regionálního pracoviště. Tyto věci projednává správní soud s místní příslušností pro sídlo úřadu, který vydal napadený jednotlivý správní akt, pokud:

 1. napadený akt má několik adresátů, jejichž adresy trvalého nebo současného bydliště nejsou ve spádové oblasti regionálního pracoviště vydávajícího úřadu;
 2. vedení úřadu, který vydal napadený akt, nemá regionální pracoviště.

Věci týkající se námitek proti všeobecným správním aktům se projednávají u správního soudu s místní příslušností pro sídlo úřadu, který napadený akt vydal.
Městský správní soud v Sofii (Administrativen sad – grad Sofia) projednává případy, pokud úřad, který napadený správní akt vydal, má sídlo v jiné zemi.
Žaloby o náhradu škody se také podávají u soudu příslušného pro adresu nebo sídlo navrhovatele, pokud jsou žaloby o náhradu škody spojeny ve sporu uvedeném v odstavcích 1–4.
Pokud příslušný soud nemůže věc projednat, nařídí Nejvyšší správní soud, aby byl případ postoupen správnímu soud stejného postavení.

Správní akty, jejichž prostřednictvím dochází k bezprostřednímu provádění zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky Bulharska, nepodléhají přezkumu, nestanoví-li zákon jinak.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud je příslušný pro:

 1. námitky proti právním předpisům, vyjma těch vydaných městskými radami;
 2. námitky proti rozhodnutím Rady ministrů, předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů;
 3. námitky proti rozhodnutím Nejvyšší soudní rady (Vissh sadeben savet);
 4. námitky proti rozhodnutím Bulharské národní banky a jejích orgánů;
 5. zmateční stížnosti a odvolání proti rozhodnutím procesní povahy u rozsudků vydaných soudy prvního stupně;
 6. odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím a příkazům;
 7. návrhy na odvolání konečných soudních rozhodnutí ve správních případech;
 8. návrhy napadající jiné akty stanovené zákonem.

Nejvyšší správní soud má kolegia, která zahrnují senáty. V čele kolegií stojí předseda (nebo místopředseda), který může rovněž předsedat v senátech v příslušném kolegiu.

Další specializované soudy

Vojenské soudy

Historie vojenských soudů sahá k 1. červenci 1879. V roce 1956 prošel systém vojenských soudů restrukturalizací na základě rozmístění armádních vojsk ve městech Sofie, Plovdiv, Sliven, Varna a Pleven. (Tato struktura vojenských soudů přetrvala do současnosti.)

Vojenský soud (Voenen sad)

Vojenské soudy jako soudy prvního stupně projednávají případy trestných činů spáchaných sloužícím vojenským personálem, generály a důstojníky, poddůstojníky a řadovými pracovníky z ostatních ministerstev a agentur, civilními zaměstnanci na ministerstvu obrany, v bulharské armádě, v jednotkách podřízených ministru obrany, v Národním úřadu pro ochranu a vnitrostátních zpravodajských službách. Vojenský odvolací soud (Voenno-apelativen sad) je pro tyto věci soudem druhého stupně. Příslušnost vojenských soudů definuje trestní řád. Tyto soudy mají stejné postavení jako soudy okresní. Vojenský odvolací soud (jediný soud) projednává odvolání (včetně odvolání proti rozhodnutím procesní povahy) proti rozhodnutím veškerých vojenských soudů v Bulharsku.

Zvláštní trestní soud (Specializiran nakazatelen sad)

Zvláštní trestní soud byl zřízen zákonem, kterým se mění a doplňuje zákon o soustavě soudů (vyhlášen v úředním věstníku č. 1 z roku 2011). Zvláštní trestní soud je v Bulharské republice jediný (sídlí v městě Sofie) a má postavení okresního soudu. Jeho příslušnost definuje zákon. (článek 411a trestního řádu obsahuje úplný seznam trestných činů, které spadají do příslušnosti zvláštního trestního soudu, většina z nich spáchaná skupinami organizované trestné činnosti nebo na jejich objednávku).

Zvláštní trestní soud sestává ze soudců a v jeho čele stojí předseda.

Zvláštní odvolací trestní soud (Apelativen specializiran nakazatelen sad) přezkoumává odvolání (včetně odvolání proti rozhodnutím procesní povahy) proti rozhodnutím zvláštního trestního soudu. Sídlí v Sofii.

Zvláštní odvolací trestní soud se skládá ze soudců a v jeho čele stojí předseda. Nejvyšší kasační soud (Varhoven kasatsionen sad) je nejvyšší trestní soud, který přezkoumává kasační rozhodnutí vydaná zvláštním odvolacím trestním soudem.

Rozhodčí soud Bulharské obchodní a průmyslové komory

Rozhodčí soud Bulharské obchodní a průmyslové komory řeší občanskoprávní spory, včetně sporů souvisejících s odstraňováním mezer ve smlouvách nebo změnou jejich podmínek, aby odrážely měnící se okolnosti, bez ohledu na to, zda jedna nebo obě strany sídlí či mají bydliště v Bulharské republice.

Rozhodčí soud Bulharské obchodní a průmyslové komory posílil své postavení jakožto nejdůležitější rozhodčí instituce v Bulharsku a díky své vysoce profesionální práci v oblasti řešení právních sporů se těší důvěře veřejnosti. Rozhodčí soud Bulharské obchodní a průmyslové komory každoročně řeší 250 až 300 mezinárodních a domácích sporů: 82% domácích případů je vyřešeno do 9 měsíců a 66 % mezinárodních případů je vyřešeno do 12 měsíců.)

Kromě toho se Rozhodčí soud aktivně podílí na zlepšování právních předpisů souvisejících s rozhodčím řízením. Jediné spory, které nepodléhají rozhodčímu řízení, se týkají věcných práv ve vztahu k nemovitému majetku, pohledávek výživného, práv odvozených z pracovněprávních vztahů a sporů týkající se osobnostních práv nebo rodinného práva.

Právní databáze

Internetové stránky soudů

Každý bulharský soud má internetové stránky, které poskytují informace o jeho struktuře a činnosti, včetně informací o probíhajících a již uzavřených případech, jakož i další užitečné informace dostupné veřejnosti.

Internetové stránky Nejvyšší soudní rady uvádějí podrobný seznam soudů v Bulharsku včetně jejich adres a odkazů na jejich internetové stránky (dostupné pouze v bulharštině).

Po vydání se soudní rozhodnutí zveřejňují na internetové stránce vydávajícího soudu v souladu s požadavky stanovenými v zákoně o ochraně osobních údajů a v zákoně o ochraně utajovaných skutečností.

Rozhodnutí ve věcech ovlivňujících osobní či zdravotní stav osob se zveřejňují bez odůvodnění.

Další informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.