Vnitrostátní specializované soudy

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Specializované soudy jsou obchodní soudy a správní soudy jakožto soudy prvního stupně a Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky jakožto odvolací soudy.

Podle věcné příslušnosti:

Obchodní soudy

V Chorvatské republice je zřízeno devět obchodních soudů (v Záhřebu, Splitu, Rijece, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Zadru, Pazinu, Dubrovníku),

které:

 1. rozhodují ve sporných a v nesporných věcech v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 2. provádějí registrační činnosti a vedou soudní rejstříky,
 3. rozhodují o návrzích týkajících se zakládání, činnosti a zrušení společností,
 4. rozhodují o návrzích na zahájení konkurzního řízení a vedou předinsolvenční a konkurzní řízení,
 5. rozhodují o zápisech v registru lodí a jachet ve věcech, jež na základě námořního zákoníku (Pomorski zakonik) náleží do příslušnosti obchodního soudu, o vymezení odpovědnosti provozovatelů lodí, o stížnostech proti konečnému rozdělení základu pro likvidaci společné havárie, není-li pro každý druh věci zákonem stanoveno jinak,
 6. vedou řízení o uznání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v obchodních sporech,
 7. zajišťují důkazy pro postupy, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 8. nařizují ochranná opatření při postupech a v rámci řízení, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 9. uskutečňují mezinárodní právní pomoc při dokazování v obchodních věcech,
 10. provádějí další zákonem stanovené činnosti.

Obchodní soudy v Chorvatské republice

Správní soudy

V Chorvatské republice jsou zřízeny čtyři správní soudy, a to v Záhřebu, Splitu, Rijece a Osijeku, které:

 1. rozhodují o žalobách proti individuálním rozhodnutím veřejnoprávních subjektů,
 2. rozhodují o žalobách proti postupu veřejnoprávních subjektů,
 3. rozhodují o žalobách kvůli neprovedení individuálních rozhodnutí nebo postupu veřejnoprávních subjektů v zákonem stanovené lhůtě,
 4. rozhodují o žalobách proti správním dohodám a výkonu správních dohod,
 5. rozhodují v dalších zákonem předepsaných případech.

Správní soudy v Chorvatské republice

Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím městských soudů v trestních věcech a proti rozhodnutím veřejnoprávních subjektů, jež vedou prvostupňové přestupkové řízení, v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 2. řeší střet pravomocí mezi městskými soudy v trestních věcech,
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocným rozhodnutím o přestupku v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 4. rozhoduje o odvoláních ve věcech mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy Evropské unie v přestupkovém řízení v rámci jejich příslušnosti,
 5. dohlíží na řádné provádění úkonů soudci, kteří pracují na trestních věcech,
 6. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

telefon: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91

e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím, jež přijaly obchodní soudy v prvním stupni,
 2. řeší střet místní působnosti mezi obchodními soudy a rozhoduje o přenesení pravomocí mezi obchodními soudy
 3. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

telefon: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům správních soudů a rozhodnutím, proti kterým je umožněno odvolání,
 2. rozhoduje o zákonnosti aktů s obecnou působností,
 3. rozhoduje o střetu pravomocí mezi správními soudy,
 4. rozhoduje v dalších zákonem předepsaných případech.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

telefon: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Poslední aktualizace: 20/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.