Vnitrostátní specializované soudy

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Specializované soudy

Obecně platí, že v České republice nepůsobí žádné specializované soudy, byť existují specializované senáty u obecných soudů (pro pracovněprávní věci).

Další zvláštní soudy

Ústavní soud

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Ústavní soud projednává případy buď v plénu, nebo ve čtyřech senátech složených vždy ze tří soudců.

Jedině plénum je oprávněno přijímat rozhodnutí týkající se otázek zásadního národního nebo právního významu. Mezi takové otázky patří například rušení zákonů, projednávání žalob proti prezidentu republiky pro velezradu nebo rozhodování o nezpůsobilosti prezidenta vykonávat svou funkci, popřípadě o souladu rozhodnutí o zrušení politické strany se zákony ČR.

Plénum je složeno ze všech soudců, z nichž deset musí být přítomno v okamžiku vydávání rozhodnutí. Rozhodování o následujících věcech vyžaduje schválení většinou devíti soudců: zrušení zákona, rozhodnutí o žalobě proti prezidentu republiky pro velezradu nebo rozhodnutí o nezpůsobilosti prezidenta vykonávat svou funkci a rozhodnutí přijímané na základě právního názoru, který se odchyluje od dřívějšího rozhodnutí soudu.

Všechny ostatní věci projednávají senáty složené ze tří soudců. Mezi tyto záležitosti patří například ústavní stížnosti osob nebo obcí, rozhodování ve sporech týkajících se voleb nebo splnění předpokladů k výkonu funkce poslance nebo senátora a spory o rozsah kompetencí ústředních státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

Ústavní soud tvoří 15 soudců. Soudci jsou jmenováni na dobu deseti let, přičemž jmenování provádí prezident republiky se souhlasem Senátu. Pro opětovné jmenování neplatí žádná omezení.

Správu soudu řídí předseda a dva místopředsedové. Každý soudce má k dispozici vlastní právní asistenty soudce a sekretariát.

Více informací lze nalézt na internetové stránce Ústavního soudu ČR.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.