Vnitrostátní specializované soudy

Dánsko

Tato část poskytuje informace o organizaci specializovaných soudů v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Specializované soudy

Námořní a obchodní soud (Sø- og Handelsretten)

Od jeho zřízení v roce 1862 projednává Námořní a obchodní soud  věci týkající se námořních a obchodních záležitostí z celé země.

Pravomoc Námořního a obchodního soudu byla postupně rozšířena. Dnes tento soud projednává věci týkající se dánského zákona o ochranných známkách, zákona o vzorech, zákona o obchodních praktikách, zákona o hospodářské soutěži, podmínek mezinárodního obchodu a jiných obchodních záležitostí.

Konkursní úsek navíc projednává věci týkající se konkursu, pozastavení plateb, nuceného vyrovnání dluhu a úpravy splátkového kalendáře, které vzniknou ve Velké Kodani.

Katastrální soud (Tinglysningsretten)

Katastrální soud byl zřízen 1. ledna 2007. Jeho pravomoc se vztahuje na celé Dánsko.

Tento soud postupně převezme katastrální evidenci od okresních soudů. Bude se zabývat zápisem vlastnických práv k pozemkům, zástavních práv a jiných změn, rozdělováním společného jmění manželů atd.

Katastrální soud řeší spory vyplývající ze zápisu do evidence. Existuje právo na podání opravného prostředku k Vrchnímu soudu pro západní Dánsko.

Zvláštní soud pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech (Den Særlige Klageret)

Zvláštní soud pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech se zabývá disciplinárními záležitostmi týkajícími se soudců nebo jiného právního personálu zaměstnávaného soudy, včetně soudů Faerských ostrovů a Grónska a Rady pro udělování souhlasu s podáním opravného prostředku. Tento soud může navíc obnovit řízení v trestních věcech nebo vyloučit právního zástupce obhajoby v trestních věcech.

Zvláštní soud pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech se skládá ze soudce Nejvyššího soudu, soudce vrchního soudu, soudce okresního soudu, právníka a právníka s odbornou specializací

Správní soudy

Dánský soudní systém nezahrnuje správní soudy.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.