V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vnitrostátní specializované soudy

Anglie a Wales

Tato strana obsahuje informace o některých specializovaných soudech v Anglii a Walesu, včetně tribunálů.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Správní soudy

Zákon o tribunálech, soudech a výkonu rozhodnutí z roku 2007 (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) vytvořil jedinou sjednocenou strukturu pro většinu tribunálů, které rozdělil na Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) a Vrchní tribunál (Upper Tribunal). Tribunál prvního stupně i Vrchní tribunál mají oddělené komory, které se zabývají různými předměty řízení, jež dohromady spojuje podobná soudní příslušnost. Podrobnosti k tribunálům lze získat na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals service).

Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal)

Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) je obecný tribunál, jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království. Tribunál prvního stupně je v současnosti rozdělen do šesti komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňová komora (The Tax Chamber)
 • Všeobecná regulační komora (General Regulatory Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)
 • Komora pro nemovitosti (Property Chamber)

Vrchní tribunál (Upper Tribunal)

Vrchní tribunál rozhoduje zejména, nikoliv však výhradně, o odvoláních proti rozhodnutím Tribunálu prvního stupně. Je nejvyšším protokolovacím soudem (Court of Record) a za určitých okolností má i pravomoc vést řízení o soudních přezkumech.

Vrchní tribunál se skládá z následujících komor:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)

Charakteristickým rysem tribunálů je jejich odborné zaměření v oblasti odvolání. Skládají se ze soudců, kteří jsou právními odborníky ve své oblasti působnosti, a členů bez právního vzdělání, kteří jsou buď odborně kvalifikovaní, nebo je jejich kvalifikace dána zkušenostmi z oboru. Senáty u jednotlivých typů odvolání se různí v závislosti na předmětu odvolání.

Pracovní tribunál (Employment Tribunal) a Pracovní odvolací tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovní tribunál a Pracovní odvolací tribunál stojí mimo jednotnou strukturu tribunálů, ale mají podporu Soudní služby Jejího Veličenstva. Úlohou tribunálu je vykonávat správní úkoly nezbytné k tomu, aby bylo možné rozhodnout o žalobách podaných k pracovním tribunálům a následných odvoláních k Pracovnímu odvolacímu tribunálu.

Správní soud v Anglii a Walesu má jurisdikci nad správním právem v Anglii a Walesu, stejně jako pravomoc dohlížet na práci nižších soudů a tribunálů.

Specializované soudy

Dále je v Anglii a Walesu celá řada specializovaných soudů:

 • soudů pro úřední ohledání mrtvol (Coroners' Courts) soudní ohledávač (někdy s porotou) prošetřuje případy násilné, nepřirozené a podezřelé smrti nebo náhlého úmrtí, jehož příčina je neznámá.
 • Soud pro ochranu (Court of Protection) přijímá rozhodnutí o majetkových záležitostech, o zdravotním a sociálním zabezpečení dospělých (a v některých případech i dětí), kteří nemají právní způsobilost. Soud má také pravomoc vystavovat prohlášení o způsobilosti osob přijímat určitá rozhodnutí. Jedná se o nejvyšší protokolovací soud, a je proto způsobilý vytvářet precedenty.
 • válečných soudů (Courts Martial) se projednávají případy, které podléhají vojenskému právu a jsou vedeny proti členům ozbrojených sil.
 • Církevní soudy (Ecclesiastical Courts) rozhodují v záležitostech týkajících se Anglikánské církve a církevního práva.
 • Obchodní soudy (Commercial/Mercantile Courts) se zabývají obchodními záležitostmi.
 • Technologické a stavební soudy (Technology and Construction Courts) se zabývají záležitostmi týkajícími se stavebních prací nebo zakázek v oblasti informačních technologií.

Související odkazy

Soudní služba Jejího Veličenstva

Poslední aktualizace: 28/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.