Vnitrostátní specializované soudy

Estonsko

Tento oddíl obsahuje informace o správních a specializovaných soudech v estonském soudním systému.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Specializované soudy

Estonská ústava stanoví, že vytváření specializovaných soudů se zvláštní působností lze upravit zákonem. Zřizování mimořádných soudů je zakázáno.

V Estonsku nebyly dosud vytvořeny žádné specializované soudy.

Ústavní soud

Nejvyšší soud (Riigikohus) jedná zároveň jako soud poslední instance a jako ústavní soud.

Ve funkci ústavního soudu Nejvyšší soud:

 • posuzuje žádosti o prověření, zda jsou obecně závazné právní předpisy, případně odmítnutí takové právní předpisy vydat, v souladu s ústavou,
 • posuzuje žádosti o prověření souladu mezinárodních smluv s ústavou,
 • posuzuje žádosti o vyjádření k výkladu ústavy ve vztahu k právu Evropské unie,
 • posuzuje žádosti a stížnosti týkající se rozhodnutí Riigikogu (estonského parlamentu), předsednictví Riigikogu a prezidenta republiky,
 • posuzuje žádosti o prohlášení poslance Riigikogu, prezidenta republiky, veřejného ochránce práv nebo předsedy nejvyššího kontrolního úřadu za nezpůsobilé dlouhodobě vykonávat svoje povinnosti,
 • posuzuje žádosti o ukončení mandátu poslance Riigikogu,
 • rozhoduje o udělení souhlasu předsedovi Riigikogu, vystupujícímu jako prezident republiky, k vyhlášení mimořádných voleb do Riigikogu nebo k odmítnutí vyhlášení zákona,
 • posuzuje žádosti o ukončení činnosti politické strany,
 • posuzuje stížnosti nebo námitky proti jednání volebních orgánů a proti rozhodnutím a jednání volebních komisí.

Jednotlivci nemohou podat žádost o ústavní přezkum.

Kontaktní údaje Nejvyššího soudu naleznete na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Ústavní přezkum je upraven zákonem o soudním řízení ve věci přezkumu ústavnosti (põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus).

Správní soudy

Správní soudy jsou soudy prvního stupně příslušné pro projednávají správních věcí. V Estonsku působí jako nezávislé justiční orgány pouze v prvním stupni.

Přezkum rozhodnutí správních soudů provádí na základě odvolání okresní soudy, jakožto soudy druhého stupně.

Příslušnost správních soudů, postup pro zahájení řízení u správního soudu a pravidla pro správní řízení stanoví jednací řád správního soudu (halduskohtumenetluse seadustikus).

Správní soudy

V Estonsku jsou dva správní soudy: správní soud v Tallinu a správní soud v Tartu.

Správní soudy se dělí na jednotlivá soudní pracoviště.

Správní soud v Tallinu tvoří:

 • soudní pracoviště v Tallinu,
 • soudní pracoviště v Pärnu.

Správní soud v Tartu tvoří:

 • soudní pracoviště v Tartu,
 • soudní pracoviště v Jõhvi.

Okresní soudy:

V Estonsku jsou dva okresní soudy jednající jako soudy druhého stupně.

 • okresní soud v Tallinu (Tallinna Ringakonnakohus),
 • okresní soud v Tartu (Tartu Ringakonnakohus).

Kontaktní údaje estonských soudů naleznete na internetových stránkách soudů. Uvedené kontaktní údaje jsou přístupné zdarma.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.