Vnitrostátní specializované soudy

Finsko

Tento oddíl poskytuje informace o specializovaných soudech ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko

Specializované soudy

Ve Finsku existují specializované soudy, jejichž povinnosti jsou stanoveny zvláštními zákony. Specializované soudy byly ustanoveny za účelem projednávání určitých druhů věcí, které nelze považovat za věci příslušející obecným nebo správním soudům, protože vyžadují zvláštní odborné znalosti. Složení specializovaných soudů obyčejně zohledňuje odborné znalosti související s danou oblastí. Specializovanými soudy jsou:

  • pracovní soud,
  • obchodní soud,
  • pojišťovnický soud a
  • Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby.

pracovní soud,

Pracovněprávní soud (työtuomioistuin) projednává a rozhoduje spory vyplývající z výkladu zákona o pracovních smlouvách, zákona o zaměstnancích ve státní správě, zákona o zaměstnancích v samosprávě a dále nařízení, jimiž se řídí pracovní smlouvy se zaměstnanci ve službách evangelicko-luteránské církve. Rozhoduje rovněž spory z kolektivních smluv se státními zaměstnanci a ostatními pracovníky.

Obchodní soud

Obchodní soud (markkinaoikeus) je příslušný ve věcech týkajících se hospodářské soutěže a dohledu nad trhem, duševního vlastnictví a veřejných zakázek.

Pojišťovnický soud

Pojišťovnický soud (vakuutusoikeus) je specializovaný soud ve věcech týkajících se záležitostí sociálního zabezpečení. Pojišťovnický soud projednává mimo jiné tyto věci: nárok osoby na dávky ze zaměstnaneckého a státního důchodového systému, vnitrostátní dávky v nezaměstnanosti, náhradu škody způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání, trestným činem, invaliditou vzniklou v důsledku vojenské služby nebo úrazem při výkonu vojenské služby.

Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby

Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby (valtakunnanoikeus) je specializovaným soudem, který projednává případy spojené s obviněním z nezákonného jednání v úřadu vzneseným proti členům finské vlády, soudcům nejvyššího soudu, soudcům nejvyššího správního soudu a některým vyšším státním úředníkům. Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby je svolán jen v případě potřeby.

Další informace

Internetové stránky finského soudnictví obsahují informace o systému soudnictví Finska. Jde o centralizovaný portál, kde lze najít informace o soudech, státních zástupcích, soudních vykonavatelích a právní pomoci.

Naleznete zde například nejnovější judikaturu odvolacích a správních soudů a odkazy na internetové stránky všech soudů.

Poslední aktualizace: 02/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.