Vnitrostátní specializované soudy

Řecko

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Účetní dvůr

Účetní dvůr (Ελεγκτικό Συνέδριο) je ustaven na základě článku 98 Ústavy a je jedním nejvyšších soudů; má dvojí povahu se soudními i správními úkoly. Při výkonu správních pravomocí si zachovává svou soudní povahu. Složení Účetního dvora odpovídá složení Státní rady. Účetní dvůr vykonává své povinnosti v kolegiu (Ολομέλεια), ve třech senátech (τμήματα) a sekcích (κλιμάκια).

Jeho hlavní pravomoci jsou následující:

  • Kontrola výdajů orgánů státní moci a místní samosprávy a dalších subjektů veřejného práva.
  • Kontrola zakázek značné hospodářské hodnoty, jejichž protistranou je stát nebo obdobná osoba.
  • Kontrola účetnictví vedeného účetními státní správy a účetnictví místní samosprávy nebo dalších subjektů veřejného práva.
  • Vydávání stanovisek k legislativním návrhům týkajícím se důchodového zabezpečení nebo uznávání doby služebního poměru v souvislosti s nárokem na důchod.
  • Sestavování zpráv o státním závěrečném účtu a rozvaze a jejich předkládání parlamentu.
  • Rozhodování sporů o nárocích na důchodové zabezpečení.
  • Rozhodování případů, ve kterých se stanoví odpovědnost úředníků státní správy nebo státních zaměstnanců armády za škodu způsobenou státu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti.

Usnesení Účetního dvora nepodléhají soudní pravomoci Státní rady.

Další specializované soudy

Vojenské soudy pozemního vojska (στρατοδικεία), námořnictva (ναυτοδικεία) a letectva (αεροδικεία)

Jedná se o specializované trestní soudy. Všechny trestné činy spáchané vojenským personálem v armádních, námořních nebo leteckých silách podléhají (bez výjimky) pravomoci výše zmíněných soudů.

Nejvyšší zvláštní soud

Nejvyšší zvláštní soud (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je specializovaný soud, který je obdobou Ústavního soudu v tom smyslu, že většina sporů podléhajících jeho pravomoci je ústavní povahy. Je ustaven na základě článku 100 řecké ústavy a má výlučnou rozhodovací pravomoc ve věcech platnosti parlamentních voleb, zbavení poslance poslaneckého mandátu a sporů mezi třemi nejvyššími soudy země. Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepodléhají žádným opravným prostředkům.

Tvoří jej předseda Státní rady, předseda Nejvyššího soudu (Άρειος Πάγος), předseda Účetního dvora, čtyři členové Státní rady a čtyři členové Nejvyššího soudu (kteří jsou každé dva roky jmenováni na základě losování).

Soudu předsedá služebně starší z předsedů Státní rady a Nejvyššího soudu. Pokud soud projednává případy týkající se urovnání sporů a pří ústavní podstaty nebo významu ustanovení formálního práva, přistupují do této sestavy ještě dva řádní profesoři z právnických fakult řeckých univerzit.

Zvláštní soud pro soudní spory o protiprávních rozsudcích

Tento soud (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) je ustaven na základě článku 99 ústavy a zákona č. 693/1977 a rozhoduje ve věcech žalob pro nesprávný rozsudek podaných proti soudcům. Tvoří jen předseda Státní rady, který mu předsedá, jeden člen Státní rady, jeden člen Nejvyššího soudu, jeden člen Účetního dvora, dva řádní profesoři právnických fakult řeckých univerzit a dva právníci (členové Vysoké disciplinární rady, jmenovaní na základě losování).

Zvláštní soud zabývající se odpovědností ministrů

Tento soud (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) je ustaven na základě článku 86 ústavy.

Zřizuje se pro konkrétní věci a skládá se ze šesti členů Státní rady a sedmi členů Nejvyššího soudu, které vylosuje předseda parlamentu po zahájení soudního řízení. Jednání soudu má formu veřejného zasedání parlamentu a předsedají jim členové výše uvedených dvou vrchních soudů. Tito členové musí být jmenováni nebo povýšeni do své současné funkce před podáním návrhu na zahájení soudního řízení. Soudu předsedá z losování vzešlý nejvýše postavený člen Nejvyššího soudu. V případě stejného postavení dvou nebo více vylosovaných členů předsedá ten, který je z nich služebně nejstarší. Jako státní zástupce jedná člen úřadu státního zastupitelství při Nejvyšším soudu nebo jeho zástupce, oba jmenovaní na základě losování.

Tento soud má pravomoc projednávat trestné činy spáchané ministry vlády nebo náměstky ministrů vlády při výkonu jejich funkce za předpokladu, že byli tomuto soudu vydáni parlamentem.

Zvláštní soud zabývající se spory o odměňování soudců

Tento soud (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) je ustaven na základě článku 88 ústavy.

Tvoří jej členové zvláštního soudu podle ustanovení článku 99 ústavy, které doplňuje další řádný profesor a jeden právník.

Má pravomoc projednávat spory o odměnách (všech typů) a důchodech soudců, pokud je pravděpodobné, že urovnání právních otázek ovlivní platové, důchodové nebo daňové postavení širšího okruhu osob.

Právní databáze

Internetové stránky Účetního dvora obsahují shrnutí orientačního počtu rozhodnutí.

Související odkazy

Účetní dvůr

Poslední aktualizace: 29/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.