Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Řecko

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Státní rada

Státní rada je ustavena na základě článku 95 Ústavy, je nejvyšším správním soudem a své povinnosti vykonává v kolegiu nebo senátech. Kolegium tvoří předseda, nejméně deset členů Rady, dva přísedící a soudní úředník.

Státní rada má šest senátů: I, II, III, IV, V a VI.

První čtyři senáty (I, II, III a IV) naplňují soudní pravomoci Rady a zasedají veřejně. Senáty se skládají z předsedy (místopředsedy Státní rady), dvou členů Rady, dvou přísedících a jednoho soudního úředníka (pětičlenný senát).

Každý z těchto senátů může také zasedat v sedmičlenném senátu za účasti dalších dvou členů Rady. Takto se postupuje pouze v případech, které sedmičlennému senátu předložil předseda soudu, nebo v případech, které mu předal pětičlenný senát.

Senát V je pověřen zpracováním nařízení a uplatňováním kárné pravomoci. Tvoří jej předseda (místopředseda Státní rady), nejméně jeden člen Rady, jeden přísedící (který má při plnění svých úkolů rozhodující hlas) a soudní úředník.

Senát VI je kompetentní ve věci opravných prostředků týkajících se rozhodnutí souvisejících se zákonem o státních příjmech a ve věci náhrad vyplývajících ze správních sporů. Jeho složení je stejné jako u prvních čtyř senátů.

Hlavní úkoly Státní rady jsou stanoveny v čl. 95, odst. 1 Ústavy a jsou vykonávány v souladu s ustanoveními právních předpisů.

Státní rada má zejména pravomoc:

 • Na základě podnětu zrušit z důvodu zneužití pravomoci nebo porušení zákona vykonatelné závazné akty vydané správními orgány.
 • Na základě podnětu rozhodnout ve věci opravných prostředků týkajících se rozhodnutí obecných správních soudů, v souladu s ustanoveními právních předpisů.
 • Projednávat správní spory o meritu věci, které jí byly předloženy, v souladu s Ústavou a zákony.
 • Posuzovat všechna nařízení regulační povahy.

Státní správa je povinna se řídit zrušujícími rozhodnutími vydanými Státní radou. Porušení této povinnosti zakládá v souladu se zákonem odpovědnost příslušného orgánu státní správy.

Účetní dvůr

Účetní dvůr je ustaven na základě článku 98 Ústavy a je jedním z nejvyšších soudů; má dvojí povahu se soudními i správními úkoly. Při výkonu správních pravomocí si zachovává svoji soudní povahu. Složení Účetního dvora odpovídá složení Státní rady. Účetní dvůr vykonává své povinnosti v kolegiu, ve třech senátech a v sekcích.

Jeho hlavní pravomoci jsou následující:

 • Kontrola výdajů orgánů státní moci a místní samosprávy a dalších subjektů veřejného práva.
 • Kontrola zakázek značné hospodářské hodnoty, u kterých je zadavatelem státní správa nebo obdobný subjekt.
 • Kontrola účetnictví vedeného účetními státní správy a účetnictví místní samosprávy a dalších právnických osob podléhajících zákonu o státní správě.
 • Vydávání stanovisek k legislativním návrhům týkajícím se důchodového zabezpečení nebo uznávání doby služebního poměru v souvislosti s nárokem na důchod.
 • Sestavování zpráv o státním závěrečném účtu a rozvaze a jejich předkládání parlamentu.
 • Rozhodování sporů o nárocích na důchodové zabezpečení.
 • Rozhodování případů, ve kterých se stanoví odpovědnost úředníků státní správy nebo armády za škodu způsobenou státu úmyslně nebo z nedbalosti.

Usnesení Účetního dvora nepodléhají soudní pravomoci Státní rady.

Další specializované soudy

Vojenské soudy pozemního vojska, námořnictva a letectva

Jedná se o specializované trestní soudy. Všechny trestné činy spáchané vojenským personálem v armádních, námořních nebo leteckých silách podléhají (bez výjimky) pravomoci vojenských soudů.

Nejvyšší zvláštní soud

Nejvyšší zvláštní soud je specializovaný soud, který je obdobou ústavního soudu v tom smyslu, že většina sporů podléhajících jeho pravomoci je ústavní povahy. Je ustaven na základě článku 100 Ústavy a má výlučnou rozhodovací pravomoc ve věcech platnosti parlamentních voleb, zbavení poslance poslaneckého mandátu a sporů mezi třemi nejvyššími soudy země. Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepodléhají žádným opravným prostředkům.

Tvoří jej předseda Státní rady, předseda Nejvyššího soudu, předseda Účetního dvora, čtyři členové Státní rady a čtyři členové Nejvyššího soudu (kteří jsou každé dva roky jmenováni na základě losování).

Soudu předsedá starší z předsedů Státní rady a Nejvyššího soudu. Pokud soud projednává případy týkající se urovnání sporů a pří ústavní podstaty nebo významu ustanovení formálního práva, přistupují do této sestavy ještě dva řádní profesoři z právnických fakult řeckých univerzit.

Zvláštní soud pro soudní spory o protiprávních rozsudcích

Tento soud je ustaven na základě článku 99 Ústavy a zákona č. 693/1977 a rozhoduje ve věcech žalob pro nesprávný rozsudek podaných proti soudcům. Tvoří jej předseda Státní rady, který mu předsedá, jeden člen Státní rady, jeden člen Nejvyššího soudu, jeden člen Účetního dvora, dva řádní profesoři právnických fakult na řeckých univerzitách a dva právníci, členové Vysoké disciplinární rady, jmenovaní na základě losování.

Zvláštní soud zabývající se odpovědností ministrů

Tento soud je ustaven na základě článku 86 Ústavy.

Svolává se pro každý jednotlivý případ a tvoří jej šest členů Státní rady a sedm členů Nejvyššího soudu, které vylosuje předseda parlamentu po zahájení soudního řízení. Jednání soudu má formu veřejného zasedání parlamentu a vedou je členové výše uvedených dvou nejvyšších soudů, kteří museli být jmenováni nebo povýšeni do své funkce před podáním návrhu na zahájení soudního řízení. Soudu předsedá z losování vzešlý nejvýše postavený člen Nejvyššího soudu, v případě stejného postavení dvou nebo více vylosovaných členů předsedá nejstarší z nich. Jako státní žalobce jedná člen úřadu státního zástupce při Nejvyšším soudu, jmenovaný na základě losování, společně se svým zástupcem.

Tento soud má pravomoc projednávat trestné činy spáchané ministry vlády nebo náměstky ministrů vlády při plnění jejich povinností, za předpokladu, že byli tomuto soudu vydáni parlamentem.

Zvláštní soud zabývající se spory o odměňování soudců

Tento soud je ustaven na základě článku 88 Ústavy.

Tvoří jej členové zvláštního soudu podle ustanovení článku 99 Ústavy, ke kterým přistupuje ještě jeden řádný profesor a jeden právník.

Má pravomoc projednávat spory o odměnách (všech typů) a důchodech soudců, pokud je pravděpodobné, že urovnání právních otázek ovlivní platové, důchodové nebo daňové postavení širšího okruhu osob.

Právní databáze

 1. Internetová stránka Státní rady obsahuje více než 250 000 usnesení.

Přístup k databázi je zdarma.

 1. Níže jsou uvedeny internetové stránky hlavních řeckých správních soudů prvního stupně.

Služby dostupné na portálu Správního soudu prvního stupně v Aténách jsou:

 • vyhledávání judikatury
 • souhrn judikatury

Připravují se tyto služby:

 • vydávání osvědčení
 • monitorování případů
 • podatelna a archivace právních dokumentů

Portály všech ostatních soudů nabízejí tyto služby:

 • elektronické žádosti o vydání osvědčení
 • monitorování případů

Na většině výše uvedených portálů jsou navíc k dispozici informace o pravomocech soudů a jejich historii, jejich jednací řády, organizační diagramy, seznamy činných soudců atd.

Přístup je zpravidla zdarma. Využívání právní databáze je však omezeno na soudce a vyžaduje speciální uživatelský software a identifikační kódy.

 1. Níže jsou uvedeny domovské stránky hlavních řeckých odvolacích správních soudů:

Dostupné služby jsou:

 • denní rozpisy soudních jednání
 • elektronické žádosti o vydání osvědčení
 • monitorování případů

Přístup je zpravidla zdarma. Využívání právní databáze je však omezeno na soudce a vyžaduje speciální uživatelský software a identifikační kódy.

Související odkazy

Státní rada

Účetní dvůr

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.