Vnitrostátní specializované soudy

Maďarsko

Tato část poskytuje informace o organizaci specializovaných soudů v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Specializované soudy

Správní a pracovní soudy

Maďarská ústava definuje soudní systém jako soustavu s více články a zřizuje specializované soudy pro určité druhy věcí. Jako specializované soudy v rámci soustavy soudů fungují správní a pracovní soudy (közigazgatási és munkaügyi bíróságo) .

Správní a pracovní soudy fungují od 1. ledna 2013. Před tímto datem plnily jejich úkoly pracovní soudy a obecné soudy.

Jako soudy prvního stupně správní a pracovní soudy projednávají věci související se soudním přezkumem správních rozhodnutí nebo s pracovněprávními či obdobnými právními vztahy, a rozhodují o dalších věcech, které jim svěřuje zákon. Jako soud druhého stupně rozhoduje obecný soud nebo Nejvyšší soud (Kúria) ve věcech soudního přezkumu.

Ústavní soud (Alkotmánybíróság)

Ústavní soud je nezávislý orgán oddělený od soustavy soudů.

Ústavní soud je základním orgánem pro ochranu ústavy a má sídlo v Budapešti.

Ústavní soud se skládá z 15 soudců zvolených dvoutřetinovou většinou poslanců maďarského parlamentu na funkční období 12 let. Dvoutřetinová většina poslanců maďarského parlamentu zvolí ze soudců Ústavního soudu jeho předsedu. Mandát předsedy trvá do konce jeho funkčního období soudce Ústavního soudu. Soudci Ústavního soudu mají zakázáno členství v politických stranách nebo účast na politických aktivitách. Podrobnosti o působnosti, organizaci a fungování Ústavního soudu jsou stanoveny v základních zákonech. Ústavní soud provádí:

a)      přezkum ústavnosti právních předpisů, které byly schváleny, avšak dosud nebyl vyhlášeny,

b)      na návrh soudce přezkum ústavnosti právních aktů, jež se mají v konkrétní věci uplatnit,

c)      po ústavní stížnosti přezkum ústavnosti právních aktů, jež se mají v konkrétní věci případě uplatnit,

d)     po ústavní stížnosti přezkum ústavnosti soudních rozhodnutí,

e)      přezkum ústavnosti legislativního návrhu vlády, jedné čtvrtiny poslanců parlamentu nebo komisaře pro lidská práva (alapvető jogok biztosa),

f)       přezkum souladu právních předpisů s mezinárodními smlouvami,

g)      výkon dalších pravomocí a plnění dalších povinností, které stanoví Ústava či jiné základní zákony.

V rámci pravomocí podle písmen b), c) a d) Ústavní soud zruší právní akty a jiná legislativní rozhodnutí, u kterých shledá, že odporuje ústavě.

V rámci pravomocí podle písmene d) Ústavní soud zruší soudní rozhodnutí, u kterého shledá, že odporuje ústavě.

V rámci pravomocí podle písmene f) může Ústavní soud zrušit právní akty a jiná legislativní rozhodnutí, u kterých shledá, že odporují ústavě,

nebo zakládá právní následky podle základního zákona.

Právní databáze

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Ústavního soudu Maďarska (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Související odkazy

Oficiální stránka Ústavního soudu Maďarska

Oficiální stránka maďarských soudů

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.