Vnitrostátní specializované soudy

Irsko

Tento oddíl podává informace o organizaci specializovaných soudů v Irsku s ohledem na uspořádání soudů obecně. Viz stránky věnované Organizaci soudnictví a Obecným soudům, pokud jde o podrobnosti o soudech obecně.

Obsah zajišťuje
Irsko

Specializované soudy

Soud pro drobné nároky (Small Claims Court)

Řízení o drobných nárocích je nenákladným a neformálním prostředkem pro řešení nároků spotřebitelů, ve kterém není nutné právní zastoupení účastníků řízení. Soud pro drobné nároky působí v rámci okresního soudu. Toto řízení je k dispozici pro nároky nepřesahující hodnotu 2 000 EUR, kdy spotřebitel kupuje zboží nebo služby a vznikne mu drobná majetková škoda nebo usiluje o vrácení zálohy za nájem. U nesporných nároků se nevyžaduje osobní účast u soudu. Jestliže je nárok sporný a nelze dosáhnout řešení sporu mimo soud, rozhoduje o věci soudce okresního soudu, proti jehož rozsudku se lze odvolat k obvodnímu soudu (Circuit Court).

Obchodní soud (Commercial Court)

Obchodní soud je fakticky specializovaným úsekem Vrchního soudu. Jednou z jeho hlavních charakteristik je to, že může věci projednávat okamžitě. Aby to bylo možné, má soud své vlastní postupy pro urychlení záležitostí, které se v jeho pořadníku objeví. Tyto postupy se řídí Pravidlem 63A Pravidel o vrchních soudech.

Soud se zabývá záležitostmi, které spadají do kategorie „obchodních řízení“ podle pravidla 63A, 1 (Order 63A, r1). Patří sem věci, které se týkají práva obchodních společností, insolvenčního práva, duševního vlastnictví, staveb, správního a ústavního práva. Aby mohl být žalobní nárok nebo protinárok připuštěn k soudu podle pravidla 1(a), musí mít hodnotu alespoň 1 000 000 EUR. U případů připuštěných podle pravidla 1(b), které dává soudci obchodního soudu diskreční právo, žádná hranice neexistuje.

Soud pro drogové delikty (The Drug Treatment Court)

Program Soudu pro drogové delikty (DTC) funguje v rámci okresního soudu (District Court). Nabízí drogově závislým, kteří byli odsouzeni pro nenásilné trestné činy, možnost úniku z kruhu drogové závislosti, páchání trestných činů a vězení. Vhodní kandidáti jsou posuzováni podle motivace zapojit se do programu.

Ostatní tribunály

Řada specializovaných tribunálů projednává odvolání proti rozhodnutím o dani z příjmu, rozhoduje o nárocích na sociální zabezpečení, projednává žaloby podle právních předpisů o rovnosti a rozhoduje o imigračních žádostech a v záležitostech týkajících se územního plánování a zaměstnanosti. Těmto tribunálům nepředsedají soudci, ale kvalifikovaní odborníci a jejich rozhodnutí podléhají odvolání nebo přezkumu u obvodního nebo Vrchního soudu (Circuit Court, High Court).

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.