Vnitrostátní specializované soudy

Itálie

V tomto oddílu jsou uvedeny informace o soustavě specializovaných soudů v Itálii.

Obsah zajišťuje
Itálie

Specializované soudy – úvod

Italské soudnictví je spravováno jménem italských občanů a podle italské ústavy jsou soudy vázány pouze zákonem. Podle článku 102 ústavy vykonávají soudní moc řádné soudy, které jsou zřízeny v souladu s pravidly systému soudnictví a těmito pravidly se řídí, což znamená, že nemohou být zřízeny žádné mimořádné nebo zvláštní soudy (vyjma těch, jež jsou přímo stanoveny). Mohou být zřizovány pouze zvláštní sekce řádných soudů, a to i za účasti způsobilých občanů, kteří nejsou členy soudcovského stavu. Ústava nicméně počítá i se soudy, které nejsou součástí soudního systému (řádných soudů).

Specializované soudy

Pokud jde o záležitosti občanského práva (v nejširším smyslu tohoto slova), italské soudy se dělí na „řádné“ a „správní“. Do pravomoci správních soudů spadá ochrana oprávněných zájmů a – v konkrétních oblastech stanovených zákonem – práv jednotlivců ve vztahu k orgánům veřejné správy. Těmito správními soudy jsou regionální správní soudy (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), což jsou soudy prvního stupně, a Státní rada (Consiglio di Stato), což je soud druhého stupně. Do jurisdikce řádných soudů náleží věci, které se týkají „práv jednotlivců“, kdežto správní soudy mají pravomoc rozhodovat o věcech zahrnujících „oprávněné zájmy“. Kodex správního soudnictví (codice di giustizia amministrativa), v němž je rovněž uveden přehled druhů soudů, je obsažen v legislativním výnosu č. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Kodex správního soudnictví je bezplatně k dispozici ve francouzštině, angličtině a němčině.

Dalším soudním orgánem je Účetní dvůr (Corte dei conti). Ten má pravomoc rozhodovat v záležitostech, které se týkají veřejných financí, a v dalších oblastech stanovených zákonem. Kodex finančního soudnictví (codice di giustizia contabile) je obsažen v legislativním výnosu č. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

V Itálii existují také daňové soudy, jejichž jednací řád je stanoven v legislativním výnosu č. 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Rozhodovací pravomoci v daňových záležitostech vykonávají provinční daňové soudy (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), což jsou soudy prvního stupně, a regionální daňové soudy (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), což jsou soudy druhého stupně. Do jurisdikce daňových soudů spadají veškeré spory, které se týkají všech druhů daní, ať jsou vymezeny či nazývány jakkoli, včetně regionálních, provinčních a městských daní a příspěvků placených italské Národní zdravotní službě (Servizio sanitario nazionale), doplňkových a dodatečných daní, souvisejících sankcí a úroků a dalších dodatečných poplatků.

Vůči rozsudkům specializovaných soudů lze z právních důvodů (článek 111 ústavy) podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (Corte Suprema di Cassazione).

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.