Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Lotyšsko

Tento oddíl uvádí přehled specializovaných soudů v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Ústavní soud Lotyšské republiky (Satversmes tiesa)

Podle Ústavy Lotyšské republiky má Lotyšská republika Ústavní soud, který je nezávislým soudním orgánem posuzujícím, zda bylo právo ve věcech spadajících do jeho působnosti v souladu s ústavou, a rovněž rozhoduje v jiných věcech na základě zákonem stanovené příslušnosti. Ústavní soud může prohlásit zákony a jiné právní akty nebo jejich části za neplatné.

Podle článku 16 zákona o Ústavním soudu projednává Ústavní soud věci týkající se:

 1. ústavnosti zákonů;
 2. ústavnosti mezinárodních smluv, které jsou podepsány nebo uzavřeny Lotyšskem (před a po jejich schválení Parlamentem Lotyšské republiky (Saeima, dále jen „parlament“);
 3. souladu zákonů a jiných právních předpisů nebo jejich částí s právními předpisy vyšší právní síly;
 4. souladu dalších právních aktů (vyjma správních aktů) parlamentu, vlády, prezidenta, předsedy parlamentu nebo předsedy vlády se zákonem;
 5. souladu se zákonem jakéhokoliv nařízení, kterým ministr pověřený vládou pozastavil vykonatelnost rozhodnutí rady místního zastupitelstva;
 6. souladu ustanovení lotyšských právních předpisů s mezinárodními smlouvami uzavřenými Lotyšskem, které nejsou v souladu s ústavou.

Ústavní soud má sedm soudců, kteří se funkce ujímají po schválení většinou poslanců parlamentu, tj. alespoň 51 hlasy. Tři soudci jsou jmenováni na návrh nejméně deseti poslanců parlamentu; dva na návrh vlády a další dva na návrh Nejvyššího soudu zasedajícího v plénu. Kandidáti na funkci soudce Ústavního soudu navrhovaní Nejvyšším soudem musí být vybráni z řad lotyšských soudců.

Ústavní soud nemůže zahájit řízení ze své vlastní iniciativy; rozhoduje pouze na návrh osob, jež jsou k jeho podání oprávněny ze zákona.

Právo podat návrh na zahájení řízení ve věci ústavnosti mezinárodních smluv, které jsou podepsány nebo uzavřeny Lotyšskem (před a po jejich schválení lotyšským parlamentem), souladu zákonů či právních předpisů či jejich částí s právními předpisy vyšší právní síly nebo souladu ustanovení vnitrostátních lotyšských právních předpisů s mezinárodními smlouvami uzavřenými Lotyšskem, které nejsou neslučitelné s ústavou, mají:

 1. prezident;
 2. parlament;
 3. skupina nejméně dvaceti poslanců parlamentu;
 4. vláda;
 5. nejvyšší státní zástupce;
 6. Rada Státního kontrolního úřadu (Valsts kontroles padome),
 7. místní orgány (rady);
 8. veřejný ochránce práv (tiesībsargs), pokud orgán nebo úřední osoba, která vydala napadený akt, neodstranila nedostatky ve lhůtě stanovené ombudsmanem;
 9. soud, který rozhoduje v občanských, trestních nebo správních věcech;
 10. soudce pozemkového úřadu, který provádí zápis nemovitého majetku a práv s ním spojených do katastru nemovitostí;
 11. jakákoliv osoba, jejíž ústavou zaručená základní práva jsou porušena;
 12. Rada pro soudnictví (Tieslietu padome) v rámci své zákonné pravomoci.

Právo podat návrh na zahájení řízení ve věci souladu dalších právních aktů (vyjma správních aktů) parlamentu, vlády, prezidenta, předsedy parlamentu nebo předsedy vlády se zákonem mají:

 1. prezident;
 2. parlament;
 3. skupina nejméně dvaceti poslanců parlamentu;
 4. vláda;
 5. Rada pro soudnictví v rámci své zákonné pravomoci.

Právo podat návrh na zahájení řízení ve věci souladu jakéhokoliv nařízení, kterým ministr pověřený vládou pozastavil vykonatelnost rozhodnutí rady místního zastupitelstva, se zákonem, má příslušný místní orgán.

Ve věcech, které se týkají ústavnosti zákonů a nařízení nebo jiných aktů vlády, souladu ustanovení vnitrostátních lotyšských právních předpisů s mezinárodními smlouvami uzavřenými Lotyšskem, které nejsou neslučitelné s ústavou, a ústavnosti mezinárodních smluv podepsaných nebo uzavřených Lotyšskem (před a po jejich schválení lotyšským parlamentem) a zákonů či právních předpisů či jejich částí, rozhoduje Ústavní soud na zasedání v plénu. Ostatní věci jsou projednávány senátem tří soudců, nerozhodne-li Ústavní soud jinak.

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nabývají účinku vyhlášením. Rozsudek Ústavního soudu a výklad sporného ustanovení, který je v rozsudku uveden, jsou závazné pro všechny orgány ústřední státní správy a místní samosprávy (včetně soudů) a úřední osoby, jakož i pro fyzické a právnické osoby.

Každé právní ustanovení, které je Ústavním soudem shledáno za neslučitelné s normou vyšší právní síly se považuje za zrušené ode dne, kdy je vyhlášeno rozhodnutí Ústavního soudu, neurčí-li Ústavní soud jinak. Pokud Ústavní soud konstatuje, že mezinárodní smlouva, která je podepsaná a uzavřená Lotyšskem, je protiústavní, je třeba, aby vláda okamžitě navrhla změnu příslušné smlouvy, výpověď smlouvy, pozastavení jejího uplatňování nebo odstoupení od smlouvy.

Právní databáze

Název a URL databáze

Judikatura Ústavního soudu (vyhledávání)

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Stručný popis obsahu

Databáze obsahuje rozhodnutí Ústavního soudu Lotyšské republiky.

Další informace

Vyhledávací rozhraní databáze a rozhodnutí jsou k dispozici v lotyštině a angličtině.

Odkazy

Ústavní soud Lotyšské republiky

Poslední aktualizace: 20/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.