Vnitrostátní specializované soudy

Litva

Tato stránka poskytuje informace o specializovaných soudech Litvy.

Obsah zajišťuje
Litva

Specializované soudy

Ústavní soud Litevské republiky (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) zajišťuje nadřazenost Ústavy v rámci právního systému. Rozhoduje o otázkách ústavního soudnictví tak, že posuzuje, zda jsou zákony a jiné právní akty přijaté parlamentem v souladu s Ústavou a zda akty přijaté prezidentem nebo vládou republiky jsou v souladu s Ústavou a právními předpisy.

Správní soudy

V Litvě existuje šest správních soudů:

  • Nejvyšší správní soud Litvy (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas),
  • pět krajských správních soudů.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud Litvy (Vyriausiasis administracinis teismas) je soudem prvního a posledního stupně pro správní věci spadající do jeho pravomoci ze zákona. Projednává opravné prostředky proti rozhodnutím, nálezům a příkazům okresních správních soudů a proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech týkajících se správních přestupků.

Nejvyšší správní soud také projednává návrhy na obnovení ukončených správních řízení, včetně věcí týkajících se správních přestupků v oblastech stanovených zákonem. Nejvyšší správní soud vypracoval jednotné postupy pro výklad a používání zákonů a jiných právních aktů.

Krajské správní soudy (apygardų administraciniai teismai)

Krajské správní soudy jsou soudy se zvláštní pravomocí. Jejich funkcí je projednávat stížnosti (návrhy) týkající se správních opatření a činnosti či opomenutí (neplnění povinností) subjektů veřejné a státní správy.

Regionální správní soudy řeší spory v oblasti veřejné správy a zabývají se záležitostmi týkajícími se zákonnosti regulační správních aktů, daňové spory atd.

Než se obrátíte na správní soud, lze jednotlivé právní akty nebo opatření přijaté subjekty veřejné správy projednat v předsoudní fázi. V takovém případě spory šetří obecní veřejné komise pro správní spory, okresní komise pro správní spory a Vrchní komise pro správní spory (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.