Vnitrostátní specializované soudy

Lucembursko

V tomto oddíle najdete přehled o specializovaných soudech v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Obecné soudy

Rozhodčí rada sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a Nejvyšší rada sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

O veškerých sporech v oblasti sociálního zabezpečení, které se týkají dobrovolné nebo povinné účasti na pojištění, příspěvků, správních pokut a dávek, s výjimkou sporů uvedených v článku 317 nebo sporů týkajících se článků 147 a 148 zákoníku sociálního zabezpečení (Code des assurances sociales), rozhoduje Rozhodčí rada sociálního zabezpečení a v případě odvolání Nejvyšší rada sociálního zabezpečení. Proti konečným rozhodnutím Rozhodčí rady sociálního zabezpečení a proti rozsudkům Nejvyšší rady sociálního zabezpečení je možné podat kasační opravný prostředek.

Správní soudy

Nejvyšší správní soud (Cour Administrative)

Není-li ze zákona stanoveno jinak, lze k Nejvyššímu správnímu soudu (Cour Administrative), zasedajícímu v Lucemburku, podat odvolání proti rozhodnutím správního soudu prvního stupně (tribunal administratif), který rozhodoval ve věci návrhu na zrušení, proti individuálním správním rozhodnutím a rozhodnutím vydaným v souvislosti se správními akty regulační povahy. Nejvyšší správní soud dále vystupuje jako odvolací soud a jako soud rozhodující ve věci samé příslušný v řízeních proti rozhodnutím jiných správních soudů, které rozhodovaly o žalobě na změnu rozhodnutí správního orgánu, pokud jim k tomu byla udělena příslušnost na základě zvláštních právních předpisů.

Všichni advokáti, kteří jsou oprávněni vystupovat před soudy Lucemburského velkovévodství, jsou rovněž oprávněni vystupovat před Nejvyšším správním soudem; avšak přípravné či procesní úkony (povinné zastoupení advokátem) mohou činit pouze „advokáti uvedení na seznamu I“ v tabulkách, které každoročně vypracovávají rady advokátních komor (conseils des ordres des avocats).

Stát je před Nejvyšším správním soudem zastupován vládním zmocněncem nebo advokátem.

Správní soud prvního stupně (Tribunal administratif)

Správní soud prvního stupně, zasedající v Lucemburku, rozhoduje o žalobách podaných pro nedostatek pravomoci, překročení pravomoci, zneužití pravomoci nebo porušení právních předpisů nebo postupů určených k ochraně soukromých zájmů, proti veškerým správním rozhodnutím, u nichž právní či správní předpisy nestanoví jinou možnost nápravy, a proti správním opatřením, která mají regulační povahu bez ohledu na orgán, který je vydal. Zpravidla také projednává spory týkající se přímých daní a místních daní a poplatků.

Odvolání proti rozhodnutím správního soudu prvního stupně (Tribunal Administratif) lze podat u Nejvyššího správního soudu (Cour Administrative).

Správní soud prvního stupně je soudem, který rozhoduje ve věci samé o žalobách proti rozhodnutím ředitele lucemburské správy přímých daní (Administration des contributions directes) v případech, kdy jsou takové opravné prostředky stanoveny v příslušných právních předpisech.

Další specializované soudy

Ústavní soud (Cour Constitutionnelle)

Ústavní soud rozhoduje nálezem o slučitelnosti právních předpisů s ústavou, s výjimkou případů, kdy se právním předpisem ratifikuje smlouva.

Pokud účastník řízení vznese otázku týkající se slučitelnosti právního předpisu s ústavou u obecného soudu nebo u správního soudu, je tento soud povinen obrátit se na Ústavní soud, ledaže podle jeho názoru: a) není rozhodnutí v této věci nezbytné k vynesení rozsudku; b) otázka je zcela neopodstatněná; c) Ústavní soud již o stejné otázce rozhodl.

Ústavní soud se skládá z předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Nejvyššího správního soudu, dvou soudců kasačního soudu a pěti soudců jmenovaných velkovévodou na základě společného stanoviska Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Ústavní soud zasedá v senátu o pěti soudcích.

Právní databáze ve správních věcech

Viz oddíl týkající se soudů na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do databáze bezplatný?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Viz internetové stránky Rozhodčí rady sociálního zabezpečení a Nejvyšší rady sociálního zabezpečení

Viz internetové stránky správních soudů

Viz internetové stránky Ústavního soudu

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 20/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.