Vnitrostátní specializované soudy

Malta

Tento oddíl poskytuje informace o organizaci specializovaných soudů na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Specializované soudy

Ústavní soud (Constitutional Court)

Druhý stupeň

Odvolací

Ústavní soud projednává opravné prostředky ve věcech údajného porušení lidských práv, výkladu ústavy a neplatnosti právních předpisů. Má rovněž pravomoc rozhodovat v prvním stupni ve věcech týkajících se poslanců parlamentu a v jakýchkoli věcech týkajících se voleb do parlamentu.

Soud tvoří předseda a dva soudci.

První dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court)

První stupeň

Soud rovněž projednává věci, které se týkají údajného porušení lidských práv a základních svobod zakotvených v ústavě a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudu předsedá soudce.

Pracovněprávní tribunál (Industrial Tribunal)

První stupeň

Tribunál projednává věci týkající se nezákonného ukončení pracovního poměru a diskriminace nebo jiného nezákonného zacházení na pracovišti.

Tribunálu předsedá předseda.

Rada pro regulaci nájmu (Rent Regulation Board)

První stupeň

Rada projednává věci týkající se změn podmínek nájemního vztahu, včetně zvýšení nájmu a ukončení nájmu. Tyto věci se musí týkat nájemních smluv uzavřených před 1. červnem 1995.

Senátu rady předsedá smírčí soudce (magistrate).

Pozemková arbitrážní rada (Land Arbitration Board)

První stupeň

Tato rada projednává věci související s klasifikací vyvlastňované půdy, vyvlastňováním ve veřejném zájmu a výší náhrad vyplácených vlastníkům.

Senátu rady předsedá smírčí soudce (magistrate).

Rada pro kontrolu nájmu zemědělských pozemků (Rural Lease Control Board)

První stupeň

Tato rada projednává věci související s nájmem zemědělské půdy a s nároky vlastníků ohledně ukončení nájmu.

Senátu rady předsedá smírčí soudce (magistrate).

Tribunál pro správní přezkum (Administrative Review Tribunal)

První stupeň

Tribunál má pravomoc přezkoumávat správní akty.

Tribunálu předsedá soudce nebo smírčí soudce (magistrate).

Tribunál pro vypořádání dědictví (Partition of Inheritances Tribunal)

První stupeň

Tribunál rozhoduje o dělení majetku u společně děděné pozůstalosti zesnulé osoby.

Tribunálu předsedá rozhodce.

Odvolací tribunál pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Odvolací

Tribunál rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím, nařízením a opatřením generálního ředitele pro ochranu hospodářské soutěže a generálního ředitele pro spotřebitelské záležitosti. Rozhodnutí tribunálu jsou konečná, vyjma výjimečných případů, kdy je přípustný opravný prostředek, který je ale omezený na otázky práva.

Tribunálu předsedá soudce a dva členové.

Soud pro přezkum notářských úkonů (Court of Revision of Notarial Acts)

První stupeň

Jde o zvláštní soud, který dohlíží na všechny notáře, notářské archívy a veřejný rejstřík. Je oprávněn kontrolovat notářské archívy, veřejné rejstříky a notářské úřady a ukládat disciplinární sankce. Tento soud je rovněž oprávněn nařídit opravu nesprávných informací ve veřejných rejstřících.

Soud tvoří inspektoři (visitors).

Správní soudy

Soudní přezkum je proces, při kterém soud může přezkoumávat rozhodnutí veřejnoprávního orgánu, úřadu nebo agentury a v konečném důsledku je i zrušit, pokud je shledá nezákonným.

Tento právní prostředek může využít každý, kdo byl poškozen rozhodnutím či opatřením veřejnoprávního orgánu, které se ho týká. Článek 469A kapitoly 12 sbírky zákonů Malty je prováděcím článkem, který svěřuje soudům pravomoc provádět přezkum. I kdyby neexistovalo toto výslovné legislativní ustanovení, bylo by možné na soudní přezkum nahlížet jako na inherentní pravomoc soudů vycházející z doktríny o dělbě moci, která je v demokratických státech všeobecně uznávána.

Příslušnost v těchto věcech mají obecné soudy, konkrétně první dvůr občanskoprávního soudu, a existuje právo odvolat se k odvolacímu soudu (Court of Appeal).

Tribunál pro správní přezkum byl zřízen zákonem o správním soudnictví (Administrative Justice Act), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009. Tento nezávislý a nestranný tribunál přezkoumává správní akty předložené poškozenou osobou a zároveň rozhoduje ve sporech, které s těmito akty souvisí. Tribunálu předsedá osoba, která na Maltě zastává nebo zastávala úřad soudce či smírčího soudce (magistrate). Opravné prostředky proti rozhodnutím tribunálu lze podat k odvolacímu soudu.

Další zvláštní soudy

Místní tribunály

Místní tribunály tvoří na Maltě neoddělitelnou součást soustavy soudů. Lze je považovat za pobočky soudů a projednávají delikty, které mohou mít navzdory své nízké závažnosti výrazně škodlivý vliv na širokou veřejnost. Místním tribunálům předsedá komisař pro spravedlnost (Commissioner for Justice), jehož jmenování (na období dvou let) a odvolání z funkce se řídí stejnými pravidly, jaká platí pro ostatní smírčí soudce.  Tím je zaručeno, že každý občan má možnost domáhat se ochrany svých práv a zároveň jsou respektovány zásady spravedlivého procesu. Existuje devět místních tribunálů, které seskupují obvody několika místních rad.

Právní databáze

Na stránce „Organizace soudnictví v členských státech – Malta“ naleznete podrobné informace a odkazy na příslušné databáze.

Související internetové odkazy

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy

Soudní služby

Soudní služby – Sentenzi Online

Soudní služby – soudní řízení

Soudní služby – přehled soudních jednání

Soudní služby – statistika

Soudní služby – soudní dražby

Soudní služby – občanskoprávní formuláře (v maltštině)

Právní služby (sbírka zákonů Malty)

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.