Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Polsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci specializovaných soudů v Polsku.

Obsah zajišťuje
Polsko

Specializované soudy

V Polsku existuje několik specializovaných soudů a tribunálů.

Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)

Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem. Vykonává soudní dohled nad rozhodnutími všech ostatních soudů a zajišťuje tak jednotnost právního výkladu a soudní praxe.

Nejvyšší soud není obecným soudem. Provádí přezkum soudních rozhodnutí v kasačním řízení, projednává odvolání proti rozhodnutím a přijímá stanoviska určené k objasnění právních ustanovení, které vyvolávají pochybnosti nebo jejichž aplikace způsobuje nejednotnost soudního rozhodování. Rovněž přijímá usnesení, v rámci nichž řeší právní otázky, které mu byly předloženy v souvislosti s konkrétní věcí.

Polský Nejvyšší soud svá rozhodnutí společně s odůvodněním publikuje na svých internetových stránkách, polský Nejvyšší soud, které jsou rovněž k dispozici v anglickém jazyce.

Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny)

Ústavní soud není v polském právním systému považován za obecný soud.

Ústavní soud rozhoduje o:

  • ústavnosti vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních smluv;
  • souladu vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními smlouvami, jejichž ratifikace se vyžaduje před schválením parlamentem;
  • souladu právních předpisů vydaných ústředními státními orgány a ratifikovaných mezinárodních smluv s ústavou;
  • ústavnosti cílů a činnosti politických stran;
  • ústavních stížnostech.

Veškerá jeho rozhodnutí jsou společně s odůvodněním publikována na internetových stránkách Ústavního soudu Polské republiky, které jsou rovněž k dispozici v anglickém jazyce.

Státní tribunál (Trybunał Stanu)

Státní tribunál rozhoduje ve věcech obvinění osob, které zastávají (nebo zastávaly) nejvyšší státní funkce, z porušení Ústavy nebo jiných právních předpisů.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách polského Státního tribunálu.

Správní soudy

Systém správních soudů zahrnuje Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny) a krajské správní soudy – vždy jeden v každém vojvodství neboli kraji (wojewódzkie sądy administracyjne).

Nejvyšší správní soud:

  • rozhoduje o tom, zda jsou rozhodnutí orgánů místní správy a normativní akty orgánů místní státní správy v souladu se zákonem;
  • rozhoduje o stížnostech směřujících proti správním rozhodnutím; o rozhodnutích vydaných ve správních řízeních zahájených na základě stížnosti (nebo taková řízení ukončuje); a o rozhodnutích, proti nimž lze podat odvolání ve věci;
  • rozhoduje o některých rozhodnutích místních orgánů nebo sdružení takových orgánů;
  • odpovídá na právní otázky, které mu byly předloženy k posouzení odvolacími orgány místní správy.

Nejvyšší správní soud publikuje veškerá svá rozhodnutí, společně s odůvodněním, která vydal od 1. října 2007. Dřívější rozhodnutí se postupně do databáze přidávají. Internetové stránky soudu jsou k dispozici pouze v polštině.

Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny) publikuje svá rozhodnutí společně s odůvodněním na svých internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 10/12/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.