Vnitrostátní specializované soudy

Rumunsko

Tato stránka obsahuje informace o rumunských specializovaných soudech.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Specializované soudy

Tribunál pro věci nezletilých a rodinného práva v Brašově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Tribunál pro věci nezletilých a rodinného práva v Brašově rozhoduje ve věcech, jež se týkají trestných činů spáchaných nezletilými nebo vůči nezletilým. Před zřízením specializovaného tribunálu spadaly tyto věci do působnosti tribunálu v Brašově (Tribunalul Brașov).

Specializované tribunály

Existují tři specializované tribunály (bývalé obchodní tribunály):

 • Specializovaný tribunál v Kluži (Tribunalul Specializat Cluj),
 • Specializovaný tribunál v Mureši (Tribunalul Specializat Mureș),
 • Specializovaný tribunál v Argeši (Tribunalul Specializat Argeș).

Tyto tribunály rozhodují ve věcech týkajících se podnikatelů. Za podnikatele jsou považováni všichni, kdo provozují podnikatelskou činnost.

Vojenské soudy

Jurisdikce vojenských soudů je stanovena v trestním řádu. Každý vojenský soud má postavení vojenského útvaru.

Hierarchie vojenských soudů je následující:

 • čtyři vojenské tribunály (ve městech Bukurešť, Kluž-Napoca, Iaşi a Temešvár),
 • Vojenský tribunál v Bukurešti (Tribunalul Militar Teritorial București),
 • Vojenský odvolací soud v Bukurešti (Curtea Militară de Apel București).

Vojenské soudy jsou složeny z vojenských soudců, úředníků, pracovníků spisové služby a dalšího personálu.

Vojenské tribunály

V Rumunsku jsou celkem čtyři vojenské tribunály, které sídlí v těchto městech:

 • Bukurešť,
 • Kluž-Napoca,
 • Iași,
 • Temešvár.

Jako nejvyšší soud prvního stupně rozhoduje vojenský tribunál ve věcech týkajících se trestných činů spáchaných vojenským personálem, a to až do hodnosti plukovníka včetně, jakož i o dalších případech, jež jsou stanoveny zákonem.

Vojenský odvolací soud v Bukurešti (Curtea Militară de Apel București)

Vojenský odvolací soud v Bukurešti rozhoduje:

 • jako soud prvního stupně ve věcech týkajících se trestných činů proti národní bezpečnosti: vlastizrada, vlastizrada spáchaná předáním tajných státních informací, vlastizrada spáchaná napomáháním nepříteli, jednání proti ústavnímu pořádku, nepřátelské činnosti proti státu, špionáž, útok ohrožujícího národní bezpečnost, útok proti společenství, zneužití pravomoci, rozšiřování lživých informací, vojenská propaganda, poškozování státních zájmů, zveřejnění informací ohrožujících národní bezpečnost, trestné činy proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany, neoznámení trestných činů proti národní bezpečnosti, které byly spáchány vojenským personálem, trestné činy týkající se národní bezpečnosti Rumunska stanovené ve zvláštních zákonech, jež byly spáchány vojenským personálem, trestné činy spáchané soudci vojenských tribunálů a vojenskými prokurátory z vojenských prokuratur při těchto soudech, trestné činy spáchané generály, maršály a admirály a návrhy na postoupení věci jinému soudu, jak je stanoveno zákonem,
 • jako odvolací soud o opravných prostředcích proti rozhodnutím vojenských tribunálů vyneseným v prvním stupni.
 • sporech o příslušnost mezi vojenskými tribunály v rámci své oblasti působnosti a o odvoláních proti rozsudkům vyneseným těmito tribunály, jak je stanoveno zákonem.

Správní soudy

V Rumunsku správní soudy neexistují. Rozhodování o správních věcech je v kompetenci zvláštních správních úseků soudů.

Další specializované soudy

Ústavní soud

Ústavní soud se skládá z devíti soudců jmenovaných na funkční období devíti let, které nelze prodloužit ani obnovit. Tři soudce jmenuje Poslanecká sněmovna, tři soudce Senát a tři soudce prezident Rumunska. Soudci Ústavního soudu si na tříleté funkční období zvolí v tajném hlasování předsedu soudu. Ústavní soud obměňuje každé tři roky jednu třetinu svých soudců.

Podle článku 146 Ústavy Rumunska jsou Ústavnímu soudu vyhrazeny následující pravomoci:

 • rozhoduje o ústavnosti zákonů před jejich vyhlášením, a to na návrh rumunského prezidenta, předsedy jedné z komor parlamentu, vlády, Nejvyššího kasačního a soudního dvora (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), rumunského veřejného ochránce práv nebo alespoň 50 poslanců či alespoň 25 senátorů, popř. z moci úřední, v případě jakékoliv iniciativy, která navrhuje revizi ústavy,
 • rozhoduje o ústavnosti mezinárodních smluv nebo jiných mezinárodních dohod na návrh předsedy jedné z komor parlamentu, alespoň 50 poslanců či alespoň 25 senátorů,
 • rozhoduje o ústavnosti jednacího řádu parlamentu na návrh předsedy jedné z komor parlamentu, parlamentní skupiny, alespoň 50 poslanců nebo 25 senátorů,
 • rozhoduje o námitkách proti neústavnosti zákonů a nařízení vlády podaných u soudů nebo orgánů obchodní arbitráže, námitky proti neústavnosti může vznášet i přímo veřejný ochránce práv,
 • rozhoduje o právních sporech ústavní povahy mezi orgány veřejné správy, a to na žádost rumunského prezidenta, předsedy jedné z komor parlamentu, předsedy vlády nebo předsedy Nejvyšší rady soudců,
 • dohlíží nad dodržováním postupu při volbě rumunského prezidenta a potvrzuje výsledky volby,
 • poskytuje poradní stanoviska k návrhům na odvolání rumunského prezidenta z úřadu,
 • potvrzuje existenci veškerých okolností, které mohou ospravedlnit přítomnost zástupce hlavy státu, a podává parlamentu a vládě zprávu o výsledcích,
 • dohlíží nad dodržováním postupu při organizaci a realizaci referenda a potvrzuje jeho výsledky,
 • ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro to, aby občané mohli uplatňovat svou zákonodárnou iniciativu,
 • rozhoduje o otázkách protiústavnosti politických stran,
 • plní veškeré další funkce stanovené v organickém zákoně o soudech (zákon č. 47/1992, opětovně zveřejněný).

Právní databáze

K dispozici jsou následující on-line právní databáze:

Je přístup do právní databáze zdarma?

Ano, přístup do právní databáze je zdarma.

Související odkazy

Jurisdikce soudů – Rumunsko

Poslední aktualizace: 25/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.