V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Vnitrostátní specializované soudy

Skotsko

Tato stránka obsahuje popis některých specializovaných soudů ve Skotsku.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Správní soudy

Zákon o tribunálech, soudech a výkonu rozhodnutí z roku 2007 (The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) vytvořil jedinou sjednocenou strukturu pro většinu tribunálů vyhrazených pro vládu Spojeného království, které byly rozděleny na Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) a Vrchní tribunál (Upper Tribunal). Tribunál prvního stupně a Vrchní tribunál mají oddělené komory, které se zabývají různými předměty řízení, jež dohromady spojuje podobná soudní příslušnost. Podrobnosti k tribunálům lze získat na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Skotský zákon o tribunálech z roku 2014 vytvořil jediný Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) a Vrchní tribunál (Upper Tribunal) pro Skotsko. První tribunály byly převedeny do nové struktury dne 1. prosince 2016.

Článek 39 skotského zákona z roku 2016 umožňuje, aby řízení a provoz řady vyhrazených tribunálů byly převedeny na Skotsko.

Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) Spojeného království

Tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal)Spojeného království je obecný tribunál, jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království včetně Skotska. Tribunál prvního stupně je v současnosti rozdělen do sedmi komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňová komora (The Tax Chamber)
 • Všeobecná regulační komora (General Regulatory Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)
 • Komora pro nemovitosti (Property Chamber)

Vrchní tribunál (Upper Tribunal) Spojeného království

Vrchní tribunál (Upper Tribunal) rozhoduje zejména, nikoliv však výhradně, o odvoláních proti rozhodnutím Tribunálu prvního stupně Spojeného království. Je nejvyšším protokolovacím soudem (Court of Record) a za určitých okolností má pravomoc vést řízení o soudních přezkumech.

Vrchní tribunál Spojeného království se skládá z následujících komor:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)

Charakteristickým rysem tribunálů je jejich odborné zaměření v oblasti odvolání. Skládají se ze soudců, kteří jsou právními odborníky ve své oblasti působnosti, a členů bez právního vzdělání, kteří jsou buď odborně kvalifikovaní, nebo je jejich kvalifikace dána zkušenostmi z oboru. Senáty u jednotlivých typů odvolání se různí v závislosti na předmětu odvolání.

Pracovní tribunál (Employment Tribunal) a Pracovní odvolací tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovní tribunál a Pracovní odvolací tribunál stojí mimo jednotnou strukturu tribunálů, ale mají podporu Soudní služby Jejího Veličenstva. Jejich úlohou je vykonávat správní úkoly nezbytné k tomu, aby bylo možné rozhodnout o žalobách podaných k Pracovnímu tribunálu a následných odvoláních k Pracovnímu odvolacímu tribunálu. Skotsko má samostatný Pracovní odvolací tribunál.

Skotské tribunály

Ve Skotsku je řada tribunálů. Většinu tribunálů vede samostatný předseda (president nebo chairperson) a každý z nich má jinou nařizovací pravomoc. Jejich jurisdikce sahají od odvolání proti pokutám za parkování až po soudem nařízenou léčbu a detenci pacientů se závažnými mentálními chorobami.

Odvolání proti rozhodnutím skotských tribunálů projednávají občanské soudy ve Skotsku a mohou je posoudit soudy hrabství a Nejvyšší civilní soud (Court of Session).

Reforma skotských tribunálů

Skotský zákon o tribunálech z roku 2014 vytvořil efektivní dvoustupňový systém skotských tribunálů. Skotský vrchní soudce (Lord President) stojí v čele nové struktury, podobné jako u výše popsaného modelu Spojeného království. Vrchní soudce delegoval řadu funkcí na Lady Smith, která byla jmenována jako předsedkyně skotského tribunálu.  Vrchní tribunál odpovídá za projednávání většiny odvolání proti rozhodnutím tribunálu prvního stupně, a tím je převezme z jurisdikce soudů. Správa Tribunálu prvního stupně a Vrchního tribunálu je vykonávána Soudní službou Skotska (Scottish Courts and Tribunals Service). Tribunály budou převedeny na skotské tribunály postupným procesem, přičemž první převod byl zahájen v prosinci 2016.

Praxe u tribunálů

Řízení před tribunály ve Spojeném království a ve Skotsku má obecně řečeno tendenci být méně formální než řízení před jinými soudy. Členy tribunálu mohou být specialisté nebo odborníci bez právního vzdělání, jako např. lékaři nebo laici, i když předsedou je téměř vždy osoba s právním vzděláním.

Otázky správního práva (soudní přezkum) projednává ve Skotsku Nejvyšší civilní soud (Court of Session). Další informace o skotských tribunálech lze nalézt na internetových stránkách skotských soudů a tribunálů.

Specializované soudy

V případě, že při určité (občanskoprávní nebo trestněprávní) věci vzniknou ve Skotsku ústavní otázky vyplývající z přenesení pravomocí ve Spojeném království (např. otázky lidských práv), pak tato věc může být rozhodována Nejvyšším soudem Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom).

Soud hrabství projednávající případy újmy na zdraví (Sheriff Personal Injury Court)

Tento soud byl zřízen dne 22. září 2015, aby působil jako národní středisko odborných znalostí v případech, kde došlo k újmě na zdraví. Případy, ve kterých došlo k újmě na zdraví, mohou být u tohoto soudu projednávány, pokud částka, pro kterou se vede spor, přesahuje 5 000 £. Strany mají rovněž volbu podat žalobu o náhradu újmy na zdraví v jakékoli hodnotě u místního soudu hrabství. Pro případy újmy na zdraví při výkonu práce bylo vytvořeno zvláštní ustanovení: Případy, kde náhrada újmy přesahuje 1 000 £, mohou být podány přímo u Soudu hrabství projednávající případy újmy na zdraví, zatímco případy újmy na zdraví při výkonu práce pod 1 000 £ mohou být na Soud postoupeny, pokud se místně příslušný soudce hrabství domnívá, že jsou dostatečně významné a obtížné. Počínaje 22. zářím 2015 Nejvyšší civilní soud již nadále nerozhoduje o žalobách o náhradu újmy na zdraví pod 100 000 £.

Dalšími soudy jsou:

Související odkazy

Soudní služba Jejího Veličenstva

Soud Lorda Lyona

Skotský pozemkový soud

Poslední aktualizace: 28/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.