Vnitrostátní specializované soudy

Slovensko

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Správní soudy

Záležitosti správního práva spadají primárně do pravomoci krajských soudů a Nejvyššího soudu Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice nejsou zřízeny správní soudy, existují ale samostatné senáty složené ze soudců specializovaných na správní právo.

Specializované soudy

Ústavní soud

Ústavní soud Slovenské republiky je nezávislým soudním orgánem a v jeho pravomoci je rozhodovat o ústavnosti právních předpisů.

Ústavní soud má sídlo v Košicích, na adrese Hlavná 110, Košice 042 65 a detašované pracoviště Ústavního soudu Slovenské republiky se nachází v Bratislavě na Župném náměstí 12.

Kompetence

Podle Ústavy Slovenské republiky rozhoduje Ústavní soud o souladu:

 • zákonů s ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž vyslovila souhlas Národní rada Slovenské republiky a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem,
 • nařízení vlády, obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy s ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž vyslovila souhlas Národní rada Slovenské republiky a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem, a se zákony,
 • obecně závazných nařízení s ústavou (článek 68), ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž vyslovila souhlas Národní rada Slovenské republiky a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem, a se zákony, pokud o nich nerozhoduje jiný soud,
 • obecně závazných právních předpisů místních orgánů státní správy a obecně závazných nařízení orgánů územní samosprávy (podle čl. 71 odst. 2) s ústavou, ústavními zákony, mezinárodními smlouvami vyhlášenými zákonem stanoveným způsobem, se zákony, s nařízeními vlády právními předpisy a obecně závaznými právními předpisy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, pokud o nich nerozhoduje jiný soud.

Ústavní soud dále:

 • rozhoduje o souladu sjednaných mezinárodních smluv, které vyžadují souhlas Národní rady Slovenské republiky a soulad s ústavou nebo ústavním zákonem,
 • rozhoduje o tom, zda je předmět referenda, které se má vyhlásit na základě petice občanů nebo usnesení Národní rady Slovenské republiky (podle čl. 95 odst. 1), v souladu s ústavou nebo ústavním zákonem,
 • rozhoduje kompetenční spory mezi ústředními orgány státní správy, pokud zákon nestanoví, že tyto spory rozhoduje jiný státní orgán,
 • rozhoduje o stížnostech podaných fyzickými nebo právnickými osobami, které namítají porušení svých základních lidských práv nebo svobod vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila zákonem stanoveným způsobem, pokud o ochraně těchto práv a svobod nerozhoduje jiný soud,
 • rozhoduje o stížnostech podaných orgány územní samosprávy proti neústavnímu nebo nezákonnému rozhodnutí nebo jinému neústavnímu nebo nezákonnému zásahu do věcí územní samosprávy, pokud o jejich ochraně nerozhoduje jiný soud,
 • podává výklad ústavy nebo ústavního zákona, je-li věc sporná,
 • rozhoduje o stížnostech podaných proti rozhodnutím o potvrzení nebo nepotvrzení mandátu poslance národní rady,
 • rozhoduje o ústavnosti a zákonitosti voleb (prezidenta Slovenské republiky, do Národní rady Slovenské republiky, do orgánů územní samosprávy a do Evropského parlamentu),
 • rozhoduje o stížnostech podaných proti výsledku referenda nebo výsledkům lidového hlasování o odvolání prezidenta Slovenské republiky,
 • rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí je v souladu s ústavními a jinými zákony,
 • rozhoduje o obžalobě podané národní radou na prezidenta Slovenské republiky ve věci úmyslného porušení ústavy nebo vlastizrady,
 • rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o vyhlášení výjimečného stavu nebo stavu nouze a jiná rozhodnutí spojená s tímto rozhodnutím byla vydána v souladu s ústavou nebo ústavním zákonem.

Složení soudu:

Ústavní soud se skládá z 13 soudců.

Soudci Ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem Slovenské republiky na funkční období 12 let, a to na návrh Národní rady Slovenské republiky. Národní rada Slovenské republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátů na soudce, které má prezident Slovenské republiky jmenovat.

Další důležité informace

Ústavní soud rozhoduje v tříčlenných senátech nebo v plénu.

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná: to znamená, že proti takovému rozhodnutí není možné podat opravný prostředek.

Ústavní soud je oprávněn zahájit řízení na základě návrhu podaného:

 • alespoň jednou pětinou všech poslanců Národní rady Slovenské republiky,
 • prezidentem Slovenské republiky,
 • vládou Slovenské republiky,
 • soudem,
 • generálním prokurátorem,
 • kýmkoli, o jehož právu se má rozhodovat podle článku 127 (stížnosti fyzických nebo právnických osob) a článku 127a (stížnosti orgánů územní samosprávy),
 • Nejvyšším kontrolním úřadem Slovenské republiky v případech stanovených v čl. 126 odst. 2 (zda je daná kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky),
 • předsedou Soudní rady Slovenské republiky ve věcech týkajících se souladu právních předpisů podle čl. 125 odst. 1, pokud jde o výkon spravedlnosti,
 • veřejným ochráncem práv ve věcech souladu právních předpisů podle čl. 125 odst. 1, pokud jejich další uplatňování může ohrozit základní práva nebo svobody nebo lidská práva a základní svobody vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a která byla vyhlášena zákonem stanoveným způsobem,
 • každým, kdo vznese námitky proti kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky v případě stanoveném v čl. 126 odst. 2.

Právní databáze

Na internetových stránkách Ústavního soudu Slovenské republiky jsou zdarma dostupné:

 • rozhodnutí soudu
 • zprávy o nálezech a rozhodnutí
 • tiskové zprávy
 • mezinárodní činnosti
 • informace o soudě

Specializovaný trestní soud

Specializovaný trestní soud vznikl v roce 2009 jako nástupce zvláštního soudu. Trestní soud rozhoduje v trestních věcech a jiných věcech stanovených v zákoně o trestním řízení (trestní řád). Je soudem prvního stupně a má postavení krajského soudu. Působnost Specializovaného trestního soudu je upravená v § 14 č. 301/2005 Sb. trestního řádu.

Kontaktní údaje Specializovaného trestního soudu Slovenské republiky:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Působnost

Působnost Specializovaného trestního soudu se vztahuje na tyto trestné činy:

 • trestný čin úkladné vraždy,
 • trestný čin machinací při veřejných zakázkách a veřejných dražbách, § 266 odst. 3 trestního zákona,
 • trestný čin padělání, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů, § 270 odst. 4 trestního zákona,
 • trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, § 326 odst. 3 a 4 trestního zákona v souběhu s trestnými činy podle písmen b), c), e), f), g), h), i), l) nebo m),
 • trestný čin přijímání úplatku, § 328 až 330 trestního zákona,
 • trestný čin podplácení, § 332 až 334 trestního zákona,
 • trestný čin nepřímého úplatkářství, § 336 trestního zákona,
 • trestný čin volební korupce, § 336a trestního zákona,
 • trestný čin sportovní korupce, § 336b trestního zákona,
 • trestný čin založení, plánování a podpory zločinecké skupiny a zvláště závažné trestné činy spáchané zločineckou skupinou,
 • trestné činy terorismu,
 • trestné činy proti majetku podle čtvrté hlavy zvláštní části trestního zákona nebo hospodářské trestné činy podle páté hlavy zvláštní části trestního zákona, pokud byla tímto trestným činem způsobena škoda nebo získán prospěch dosahující nejméně 25 000násobku malé škody podle trestního zákona, nebo pokud byl takový čin spáchán v rozsahu dosahujícím výše nejméně 25 000násobku malé škody podle trestního zákona,
 • trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie,
 • trestné činy související s trestnými činy uvedenými v písmenech a) až l) nebo m), jsou-li splněny podmínky pro společné řízení,
 • trestné činy extremismu, § 140a trestního zákona.
Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.