Vnitrostátní specializované soudy

Slovinsko

Tato část obsahuje informace o soustavě specializovaných soudů ve Slovinsku.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně

Podle platné právní úpravy je v působnosti soudů pro věci pracovní rozhodovat individuální nebo kolektivní pracovní spory a soudů pro věci sociálního zabezpečení rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují v prvním stupni. O opravných prostředcích proti rozhodnutím těchto soudů rozhoduje Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče). Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto individuální pracovněprávní spory:

 • spory týkající se vzniku, existence, trvání a zániku pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práv, povinností a odpovědností vyplývajících z pracovních smluv uzavřených mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo jejich právními nástupci,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a klientem, k němuž byl zaměstnanec přidělen k práci na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a klientem,
 • spory související s postupy náboru zaměstnanců,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z průmyslového vlastnictví, dohodnutých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práce vykonávané dětmi mladšími 15 let, učni, žáky a studenty,
 • spory týkající se stipendií pro personál mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty,
 • spory týkající se dobrovolného výkonu zkušební doby,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rovněž rozhodovat o tom, zda bude pojišťovna jednou ze žalovaných stran ve sporu o náhradu škody, který rozhoduje soud pro věci pracovní.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto kolektivní pracovněprávní spory:

 • spory týkající se platnosti kolektivní smlouvy a jejího uplatňování mezi stranami této smlouvy nebo mezi stranami této smlouvy a třetími osobami,
 • spory týkající se pravomoci vést kolektivní vyjednávání,
 • spory týkající se souladu kolektivních smluv se zákonem, vzájemného souladu kolektivních smluv a souladu všeobecných právních aktů zaměstnavatele se zákonem a s kolektivními smlouvami,
 • spory týkající se zákonnosti stávek a jiných protestních akcí,
 • spory týkající se účasti zaměstnanců na řízení,
 • spory týkající se pravomocí odborů v pracovněprávních vztazích,
 • spory související se stanovením reprezentativnosti odborů,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

1. V oblasti důchodového a invalidního pojištění:

 • spory týkající se práv na povinné důchodové a invalidní pojištění a nároků z nich vyplývajících,
 • spory týkající se práv na povinné penzijní připojištění a nároků z něj vyplývajících,
 • spory týkající se plateb pojistného na povinné důchodové a invalidní pojištění a povinné penzijní připojištění,
 • spory týkající se specifikace nebo zrušení pracovních funkcí, pro které je zařazení do penzijního připojištění povinné,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného důchodového a invalidního pojištění a placení pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se uznávání a odkoupení doby započitatelné na důchod,
 • spory týkající se práva na státní důchod,
 • spory související se záznamy sociálního zabezpečení.

2. V oblasti zdravotního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné zdravotní pojištění a nároků z něho vyplývajících, jakož i placení příspěvků na toto pojištění.

3. V oblasti pojištění pro případ nezaměstnanosti a pracovního pojištění:

 • spory týkající se povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti a platby příspěvků na toto pojištění a nároků z něho vyplývajících,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti a platby příspěvků na toto pojištění,
 • spory týkající se stipendií, pro jejichž udělení je rozhodující majetkové přiznání, a stipendií pro nadané osoby,
 • spory týkající se úvěrů na studium poskytnutých na základě záruk a dotovaných úrokových sazeb, pro jejichž poskytnutí je rozhodující majetkové přiznání.

4. V oblasti rodičovské ochrany a rodičovských dávek:

 • spory týkající se práva na pojištění rodičovské ochrany a nároků z něho vyplývajících a platby příspěvků na toto pojištění,
 • spory týkající se práva na rodičovské dávky.

5. V oblasti sociálních dávek:

 • spory týkající se dávek sociálního zabezpečení,
 • spory týkající se práva na sociální dávky z různých titulů, pokud je jejich účelem řešení sociálního zabezpečení žadatele a pokud je pro uznání práva na takový příspěvek rozhodující majetkové přiznání.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rovněž rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

 • spory týkající se navrácení neoprávněně získaných peněžních prostředků,
 • spory týkající se náhrady škody způsobené pojištěné osobě nebo žadateli o sociální dávky úředním postupem státního orgánu nebo představitele veřejné moci nebo škody, kterou způsobila pojištěná osoba instituci v souvislosti s pojišťovacím vztahem, případně v souvislosti s výkonem práv vyplývajících ze sociálního zabezpečení.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení, o nichž to stanoví zákon.

V Republice Slovinsko působí následující soudy prvního stupně:

 • Soud pro věci pracovní v Celje se sídlem v Cejle, který je místně příslušný pro území soudního obvodu Celje,
 • Soud pro věci pracovní v Koperu se sídlem v Koperu, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Koper a Nova Gorica,
 • Soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení v Lublani se sídlem v Lublani, který je příslušný rozhodovat pracovněprávní spory v soudních obvodech Kranj, Krško, Ljubljana a Novo mesto, a v oblasti sociálního zabezpečení spory na území Republiky Slovinsko,
 • Soud pro věci pracovní v Mariboru se sídlem v Mariboru, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Maribor, Murska Sobota, Ptuj a Slovenj Gradec.

Soudy prvního stupně rozhodují pracovněprávní spory v sídle soudu, není-li stanoveno, že je musí rozhodovat na externích pracovištích.

Ve sporech pracovněprávních a v oblasti sociálního zabezpečení rozhoduje soud prvního stupně v senátu, který tvoří soudce ve funkci předsedy senátu a dva přísedící laičtí soudci jako členové senátu, z nichž jeden musí být vybrán ze seznamu kandidátů zaměstnanců nebo pojištěnců a druhý ze seznamu kandidátů zaměstnavatelů nebo institucí.

Samosoudce rozhoduje individuální spory pracovněprávní a v oblasti sociálního zabezpečení týkající se majetkových právních nároků, pokud hodnota předmětu sporu nepřevyšuje částku 40 000 eur. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu samosoudce rozhoduje o některých důležitých otázkách, a to např. individuální pracovněprávní spory týkající se ukončení pracovního poměru, práce ve zkušební době, práce přesčas, přestávek v práci, odpočinku, dovolené a jiné nepřítomnosti v zaměstnání, povinnosti vykonávat práci v důsledku mimořádných okolností, disciplinárních sankcí, dočasného přeložení v důsledku zahájení kárného řízení a dočasného opětovného přidělení k práci, dále pak spory v oblasti sociálního zabezpečení týkající se práva na příspěvek na pečovatelskou službu, práva na příspěvek pro případ invalidity způsobené pracovním úrazem a práva na lázeňskou péči.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče)

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů pro věci pracovní a pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně. Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení má sídlo v Lublani.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců.

Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)

V působnosti Správního soudu Republiky Slovinsko je rozhodovat správní spory postupem uvedeným v zákoně o správních sporech.

Správní soudnictví zajišťuje podle zákona soudní ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob ve vztahu k rozhodnutím a úkonům státních orgánů, orgánů místní samosprávy a představitelů veřejné moci.

Ve správních sporech soud:

 • rozhoduje o zákonnosti pravomocných správních aktů, které zasahují do právního postavení žalobce,
 • rozhoduje o zákonnosti individuálních aktů a úkonů, které zasahují do lidských práv a základních svobod, neexistuje-li jiný prostředek právní ochrany,
 • rozhoduje o zákonnosti aktů vydaných státními orgány, pokud byly vydány ve formě právního předpisu upravujícího individuální právní vztahy.
 • rozhoduje o veřejnoprávních sporech mezi státem a místními společenstvími, mezi místními společenstvími nebo o sporech mezi nimi a představiteli veřejné moci, pokud tak stanoví zákon nebo pokud podle ústavy nebo ze zákona neexistuje jiný prostředek právní ochrany,
 • rozhoduje o zákonnosti jiných aktů, pokud tak stanoví zákon.

Správní spory rozhoduje v prvním stupni Správní soud Republiky Slovinsko. O stížnosti proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve správním sporu nebo o revizi rozhodnutí vydaného v prvním stupni však rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Správní soud má sídlo v Lublani.

Správní soud musí rozhodovat ve svém sídle nebo v následujících pobočkách:

 • pobočka v Celje pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Celje,
 • pobočka v Nové Gorici pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Koperu,
 • pobočka v Mariboru pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Mariboru.

Správní soud rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců, vyjma případů, kdy zákon stanoví rozhodování samosoudcem.

Nejvyšší soud rozhoduje o zastavení řízení jako samosoudce; o opravných prostředcích v senátu složeném ze tří soudců; o kompetenčních sporech mezi správním soudem a obecným soudem nebo specializovaným soudem v senátu složeném ze tří soudců; v kompetenčních sporech mezi správním soudem a Nejvyšším soudem v senátu složeném z pěti soudců.

Právní databáze

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici na oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Související odkazy

Soudy pro věci pracovní

Správní soud RS

Poslední aktualizace: 27/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.