Vnitrostátní specializované soudy

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Článek 117 španělské ústavy z roku 1978 stanoví zásadu jurisdikční jednoty, která je základem organizace a činnosti soudů v zemi.

V rámci španělského právního systému se obecná příslušnost člení na čtyři oblasti práva: občanské, trestní, sporné správní a sociální nebo pracovněprávní.

Kromě uvedených čtyř oblastí práva, které podléhají pravomoci obecných soudů, rozlišuje španělský právní systém příslušnost vojenských soudů, která je nedílnou součástí státního systému soudní moci (Poder Judicial del Estado) a je svěřena výhradně vojenským soudům, které jsou zřízeny zákonem.

Kompetenční spory mezi soudy v kterékoli oblasti práva v rámci soudní příslušnosti obecných soudů a vojenských soudů rozhoduje zvláštní senát Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo) – senát pro kompetenční spory (Sala de Conflictos de Jurisdicción), který je složen z předsedy Nejvyššího soudu, dvou soudců ze senátu Nejvyššího soudu pro oblast práva, v níž existuje daný spor, a dvou soudců ze senátu pro vojenské záležitosti (Sala de lo Militar). Všechny tyto soudce jmenuje plenární zasedání Generální rady soudní moci (Consejo General del Poder Judicial).

V oblastech práva podléhajících pravomoci obecných soudů se některé soudy mohou specializovat na konkrétní oblast. K příkladům patří soudy zabývající se násilím na ženách, obchodní soudy, soudy pro dozor nad výkonem trestů a soudy pro mladistvé.

Organický zákon o soudní moci (Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ) stanoví existenci těchto specializovaných soudů:

OBCHODNÍ SOUDY

Obchodní soudy (Juzgados de lo Mercantil), které působí od 1. září 2004, jsou specializovanými soudy. Jsou součástí systému občanskoprávního soudnictví.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Obecně lze říci, že každá provincie má alespoň jeden obchodní soud s jurisdikcí v celé provincii, který má sídlo v hlavním městě provincie.

Kromě hlavního města provincie mohou být obchodní soudy zřizovány i v dalších městech, kde je jejich zřízení odůvodněno počtem obyvatel, existencí průmyslových nebo obchodních center nebo hospodářskou činností. Rozsah jurisdikce těchto soudů je stanoven podle požadavků v každém konkrétním případě.

Mohou být zřízeny i obchodní soudy s jurisdikcí zahrnující dvě nebo více provincií téhož autonomního společenství.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

Obchodní soudy projednávají věci vzniklé v souvislosti s úpadkovým řízením, a to za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.

Obchodní soudy projednávají i záležitosti, které přísluší systému občanskoprávního soudnictví, včetně nároků, v jejichž souvislosti se uplatňuje žalobní právo týkající se nekalé hospodářské soutěže, průmyslového vlastnictví, duševního vlastnictví a reklamy, jakož i veškeré žaloby, které jsou v rámci tohoto systému soudní příslušnosti podávány podle předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva.

Obchodní soudy jsou příslušné uznávat a vykonávat soudní rozhodnutí vydaná v zahraničí a jiné soudní a rozhodčí výroky, pokud se týkají záležitostí v oblasti jejich působnosti, ledaže by je měl podle mezinárodních smluv a jiných pravidel projednat jiný soud.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Provinční soudy projednávají zákonem stanovené opravné prostředky proti rozhodnutím obchodních soudů prvního stupně, kromě rozhodnutí vydaných v souvislosti s případy úpadku, která se týkají otázek pracovního práva, na něž se podle ustanovení organického zákona o soudní moci musí specializovat jedno nebo více oddělení soudu.

Ostatní opravné prostředky lze podle ustanovení organického zákona o soudní moci podávat v případech stanovených tímto zákonem.

SOUDY PRO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

„Soudy pro ochranné známky Společenství“ (Juzgados de Marca Comunitaria) jsou obchodní soudy v Alicante, které jsou výlučně příslušné projednávat v prvním stupni veškeré věci předložené podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.

Při výkonu této soudní pravomoci zahrnuje jurisdikce těchto soudů celé území španělského státu a pouze za tímto účelem jsou označovány jako soudy pro ochranné známky Společenství.

Jsou součástí systému občanskoprávního soudnictví.

Kromě toho má jedno nebo několik specializovaných oddělení provinčního soudu v Alicante výlučnou pravomoc projednávat ve druhém stupni veškeré opravné prostředky podle článku 101 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství. Při výkonu této soudní pravomoci zahrnuje jurisdikce těchto soudů celé území španělského státu a pouze za tímto účelem jsou označovány jako soudy pro ochranné známky Společenství.

SOUDY PRO DOZOR NAD VÝKONEM TRESTŮ

Soudy pro dozor nad výkonem trestů (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) plní soudní funkce stanovené v obecném zákoně o výkonu trestů (Ley General Penitenciaria) v oblasti vymáhání trestů odnětí svobody a ochranných opatření, výkonu soudního dohledu nad uplatňováním disciplinární pravomoci vězeňských orgánů, ochrany práv a výhod vězňů ve vězeňských zařízeních a jiných zákonem stanovených záležitostí. Jsou součástí systému trestního soudnictví.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

V rámci systému trestního soudnictví má každá provincie jeden nebo více soudů pro dozor nad výkonem trestů.

Město Madrid má jeden nebo více ústředních soudů pro dozor nad výkonem trestů s jurisdikcí pro celé území Španělska.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

Soudy pro dozor nad výkonem trestů plní soudní funkce stanovené v obecném zákoně o výkonu trestů v oblasti vymáhání trestů odnětí svobody a ochranných opatření, výkonu soudního dohledu nad uplatňováním disciplinární pravomoci vězeňských orgánů, ochrany práv a výhod vězňů ve vězeňských zařízeních a jiných zákonem stanovených záležitostí.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Zákonem stanovené opravné prostředky proti rozhodnutím provinčních soudů pro dozor nad výkonem trestů projednávají provinční soudy.

Ostatní opravné prostředky lze podle ustanovení organického zákona o soudní moci podávat v případech stanovených tímto zákonem.

SOUDY PRO MLADISTVÉ

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Každá provincie má alespoň jeden soud pro mladistvé (Juzgado de Menores) s jurisdikcí v celé provincii, který má sídlo v hlavním městě provincie.

Město Madrid má ústřední soud pro mladistvé s jurisdikcí pro celé území Španělska, který projednává případy, které mu přísluší podle právních předpisů upravujících trestní odpovědnost nezletilých.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

Soudy pro mladistvé jsou příslušné projednávat věci týkající se údajných trestných činů spáchaných osobami ve věku od čtrnácti do osmnácti let.

Soudci soudů pro mladistvé plní funkce stanovené v právních předpisech týkajících se nezletilých, kteří se dopustili jednání klasifikovaného jako trestný čin, jakož i funkce, které jim ve vztahu k nezletilým osobám přísluší ze zákona.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutím provinčních soudů pro mladistvé projednávají provinční soudy.

Ostatní opravné prostředky lze podle ustanovení organického zákona o soudní moci podávat v případech stanovených tímto zákonem.

SOUDY PRO NÁSILÍ NA ŽENÁCH

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Každý okres má alespoň jeden soud zabývající se násilím na ženách (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) s jurisdikcí v celé provincii, který má sídlo v hlavním městě provincie. Tyto soudy nesou název obce, v níž mají sídlo.

Na návrh Generální rady soudní moci a případně na základě zprávy vlády autonomního společenství v případech, kdy byl výkon spravedlnosti přenesen na toto autonomní společenství, může vláda královskou vyhláškou rozšířit jurisdikci konkrétních soudů pro násilí na ženách na dva nebo více okresů téže provincie.

Generální rada soudní moci může s výhradou zprávy správních senátů (Salas de Gobierno) schválit, aby v jurisdikcích, kde je to vyžadováno, a na základě množství projednávaných věcí mohl věci projednávané těmito soudy řešit soud prvního stupně pro předběžné vyšetřování (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción), resp. místní trestní soud (Juzgado de Instrucción).

V obvodech, kde se nachází pouze jeden soud prvního stupně pro předběžné vyšetřování, bude věci, které náleží do jurisdikce soudů pro násilí na ženách, projednávat tento soud.

Uvedené soudy jsou součástí systému trestního soudnictví.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

Soudy pro násilí na ženách projednávají v rámci trestního systému a vždy v souladu s postupy a opravnými prostředky, které stanoví trestní řád (Ley de Enjuiciamiento Criminal), mimo jiné:

 • Šetření trestní odpovědnosti na základě trestných činů stanovených v jednotlivých hlavách trestního zákoníku (Código Penal), které se týkají vraždy a zabití, potratu, ublížení na zdraví, ublížení na zdraví nenarozeného plodu, zbavení svobody, trestných činů proti mravní integritě, proti sexuální svobodě, proti právu na soukromí a ochraně osobnosti a pověsti nebo jakéhokoli jiného trestného činu spáchaného za použití násilí nebo zastrašování, pokud byly tyto trestné činy spáchány na současné nebo bývalé manželce nebo na ženě, která je nebo byla s pachatelem ve srovnatelném blízkém vztahu, bez ohledu na to, zda osoby sdílely společnou domácnost či nikoliv, jakož i trestných činů spáchaných na potomcích pachatele nebo manželky nebo družky nebo na nezletilých nebo zákonem uznaných osobách se zdravotním postižením, které žijí s pachatelem nebo za které nese odpovědnost manželka či družka pachatele trestného činu, nebo jí tyto osoby byly svěřeny do ochranné, poručnické, opatrovnické nebo náhradní péče, a to i v případech, kdy došlo ke genderovému násilí.
 • Šetření trestní odpovědnosti za jakýkoliv trestný čin proti rodinným právům a povinnostem, je-li obětí trestného činu některá z osob uvedených v předchozím odstavci.
 • Vydávání příslušných ochranných příkazů týkajících se obětí, aniž je dotčena pravomoc dozorujícího soudce (Juez de Guardia).
 • Projednávání a rozhodování týkající se méně závažných trestných činů, pro které jsou tyto soudy ze zákona příslušné, pokud je oběť jednou z osob uvedených v odstavci výše.
 • Vydávání a vymáhání nástrojů vzájemného uznávání vztahujících se k rozsudkům v trestních věcech v rámci Evropské unie, pro které jsou tyto soudy příslušné.
 • Šetření trestní odpovědnosti vyplývající z porušení trestu podle článku 468 trestního zákoníku, je-li osobou, která je poškozena trestným činem, u něhož došlo k porušení trestu, předběžného nebo ochranného opatření, současná nebo bývalá manželka nebo žena, která je nebo byla s pachatelem ve srovnatelném blízkém vztahu, bez ohledu na to, zda osoby sdílely společnou domácnost či nikoliv, jakož i potomci pachatele nebo manželky nebo družky nebo nezletilé nebo zákonem uznané osoby se zdravotním postižením, které žijí s pachatelem nebo za které nese odpovědnost manželka či družka pachatele trestného činu, nebo jí tyto osoby byly svěřeny do ochranné, poručnické, nebo opatrovnické péče.

Soudy pro násilí na ženách mohou v rámci systému občanskoprávního soudnictví a vždy v souladu s postupy a opravnými prostředky, které stanoví Občanský soudní řád (Ley de Enjuiciamiento Civiles) projednávat mimo jiné:

 • věci týkající se rodičovství, mateřství a otcovství,
 • věci týkající zrušení manželství, rozluky a rozvodu,
 • věci týkající se vztahů otce a dítěte,
 • věci týkající se přijetí nebo úpravy opatření v rodinných věcech,
 • věci týkající se výhradně práva péče o dítě nebo plateb výživného, které v zastoupení dítěte nárokuje jeden rodič vůči druhému,
 • věci týkají se nutnosti souhlasu k osvojení dítěte,
 • věci týkající se napadení správních rozhodnutí v oblasti ochrany mladistvých.

Soudy pro násilí na ženách mají v systému občanskoprávních soudů výlučnou a výhradní příslušnost, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

 • jedná-li se o občanskoprávní řízení, jehož předmětem je kterákoli ze záležitostí uvedených v předchozím odstavci,
 • je-li některá ze stran občanskoprávního řízení obětí genderového násilí,
 • je-li některá ze stran občanskoprávního řízení pachatelem, iniciátorem nebo spolupachatelem genderového násilí,
 • pokud byla trestná činnost předložena soudům pro násilí na ženách z důvodu trestných činů nebo méně závažných trestných činů na základě aktu násilí na ženě, nebo pokud byl vydán ochranný příkaz ve vztahu k oběti násilného genderového násilí.

Pokud soudce dojde k závěru, že činy, které byly soudu předloženy k projednání, nepředstavují bez jakýchkoli pochyb projev genderového násilí, může návrh zamítnout a postoupit jej příslušnému soudu.

V žádném z výše uvedených případů není povolena mediace.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Zákonem stanovené opravné prostředky proti rozhodnutím provinčních soudů pro násilí na ženách projednávají provinční soudy.

Ostatní opravné prostředky lze podle ustanovení organického zákona o soudní moci podávat v případech stanovených tímto zákonem.

SPECIALIZOVANÉ SOUDY ZŘÍZENÉ USNESENÍM GENERÁLNÍ RADY SOUDNÍ MOCI

Aniž je dotčena zásada jurisdikční jednoty, neboť tyto soudy jsou součástí pěti systémů soudní příslušnosti, nemusí být ve Španělsku specializované soudy zřizovány jen na základě organického zákona o soudní moci jako obchodní soudy, soudy pro mladistvé nebo soudy pro násilí na ženách, ale může je zřizovat i Generální rada soudní moci podle článku 98 uvedeného zákona, jako v případě rodinných soudů (Juzgados de Familia), soudů pro vymáhání hypotečních pohledávek (Juzgados de Ejecución Hipotecaria) a exekučních soudů (Juzgados de Ejecutorias).

Jiné specializované soudy

Hlava VI španělské ústavy z roku 1978, která se týká soudní moci, v článku 117 stanoví zásadu jurisdikční jednoty, která je základem organizace a činnosti soudů v zemi.

Uvedenou zásadu odráží existence jediné jurisdikce složené z jediného soudcovského sboru, jehož členové představují jurisdikci obecných soudů.

Španělská ústava stanoví, že spravedlnost vychází z lidu a jménem krále ji zajišťují soudci soudů různého stupně, kteří jsou nezávislí, neodvolatelní, nesou odpovědnost za své činy a podléhají pouze zásadám právního státu.

Soudci soudů různého stupně mohou být propuštěni, suspendováni, převedeni nebo propuštěni do důchodu pouze z důvodů a za podmínek stanovených zákonem.

Výkon soudní moci v jakémkoli druhu činnosti, a to jak při rozhodování, tak při výkonu soudních rozhodnutí, je svěřen výhradně zákonem stanoveným soudům, a to v souladu s pravidly soudní příslušnosti a řízení, která zákon stanoví.

Soudy nevykonávají žádné jiné pravomoci, než ty, které jsou uvedeny v předchozím pododstavci, a pravomoci, které jim výslovně přiznává zákon jako záruku práva.

Mimo systém soudnictví samotná ústava v různých hlavách stanoví existenci dvou ústavních soudů. Ty jsou plně nezávislé a nestranné a podléhají pouze zásadám právního státu.

Jedná se o Ústavní soud (Tribunal Constitucional) a Účetní soud (Tribunal de Cuentas).

ÚSTAVNÍ SOUD

Španělský ústavní soud stojí mimo soustavu soudnictví.

Je nejvyšším orgánem pro výklad ústavy, je nezávislý na ostatních ústavních orgánech a řídí se výhradně ústavou a příslušným organickým zákonem.

Je jedinečný z hlediska své jurisdikce, která zahrnuje celé území Španělska.

SLOŽENÍ

Soud se skládá z dvanácti soudců jmenovaných králem. Čtyři z těchto soudců navrhuje Kongres poslanců (Congreso de los Diputados), přičemž s návrhem musí souhlasit třípětinová většina jeho poslanců, čtyři soudce navrhuje Senát (Senado) a návrh vyžaduje tutéž většinu; dva soudce navrhuje vláda a dva navrhuje Generální rada soudní moci. Tito jmenovaní soudci ze svých řad volí předsedu a místopředsedu Ústavního soudu.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

Ústavní soud projednává věci a jedná tak, jak stanoví zákon, a to včetně těchto záležitostí:

 • stížnosti na neústavnost zákonů, normativních legislativních předpisů nebo aktů s mocí zákona,
 • stížnosti týkající se porušení občanských práv a svobod vymezených v čl. 53 odst. 2 ústavy,
 • ústavní kompetenční spory mezi státem a autonomními společenstvími nebo mezi autonomními společenstvími navzájem,
 • spory mezi ústavními orgány státu,
 • prohlášení ústavnosti mezinárodních smluv.

Další informace viz: Ústavní soud

ÚČETNÍ SOUD

Účetní soud je nejvyšším kontrolním orgánem pro oblast účetnictví a hospodářského řízení státu a veřejného sektoru.

Aniž je dotčena jeho vlastní soudní příslušnost, tvoří Účetní soud součást zákonodárného sboru a je odpovědný přímo španělskému parlamentu (Cortes Generales).

SLOŽENÍ

Účetní soud je složen z dvanácti členů označovaných jako auditoři (Consejeros de Cuentas), z nichž šest jmenuje Kongres poslanců a šest Senát. Auditoři jsou stejně nezávislí a neodvolatelní a podléhají stejným pravidlům neslučitelnosti funkcí jako soudci.

FUNKCE

Účetní soud má dvě funkce:

 • funkci auditní, která je externí, trvalá a konzultativní a spočívá v kontrole souladu hospodářské a finanční činnosti veřejného sektoru se zásadami zákonnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
 • funkci soudní, která spočívá v projednávání případů fiskální odpovědnosti osob pověřených správou veřejného majetku, příjmů nebo prostředků a jejímž cílem je získání náhrady škod na veřejných prostředcích, u nichž došlo k újmě v důsledku zpronevěry, neuvedení plného nebo řádného odůvodnění nebo v důsledku jakékoli jiné příčiny nebo jednání.

Další informace viz: Účetní soud.

SOUDY PODLE OBYČEJOVÉHO PRÁVA

Článek 125 ústavy uznává soudy podle obyčejového práva jako jednu z forem veřejné účasti na výkonu spravedlnosti.

Článek 19 organického zákona o soudní moci uznává jako soudy podle obyčejového práva (tribunales consuetudinarios) Vodní soud Valencijské nížiny (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) a Radu moudrých Murcie (Consejo de Hombres Buenos de Murcia). Oba soudy jsou instituce podle obyčejového práva zabývající se vodohospodářskými otázkami.

Od roku 2009 jsou tyto dva španělské soudy podle obyčejového práva zařazeny na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva a jsou živým důkazem schopnosti lidských skupin demokraticky vytvářet komplexní instituce volené z řad jejich vlastních příslušníků.

VODNÍ SOUD VALENCIJSKÉ NÍŽINY

Je nejstarší soudní institucí v Evropě.

Působí na území Valencie.

Je složen z osmi členů demokraticky zvolených zemědělci oblasti Huerta Valenciana (úrodný valencijský region). Oblast jeho pravomoci se týká spravedlivého rozdělování vody mezi různé vlastníky půdy, řešení sporů mezi zemědělci a ukládání sankcí za porušení předpisů o zavlažování.

RADA MOUDRÝCH MURCIE

Historie Rady moudrých Murcie sahá až do středověku. Od roku 1849 je rada institucionalizována a regulována jako nejvyšší soud pro oblast Huerta de Murcia (úrodný murcijský region). Radu tvoří předseda, tajemník a pět členů.

Rada moudrých Murcie zasedá veřejně každý čtvrtek v zasedací síni místního úřadu a všechna rozhodnutí vynáší během zasedání téhož dne nebo nejpozději na následujícím jednání. Rozhodnutí jsou přijímána na místě, a to většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Sankce vyplývající z rozhodnutí Rady moudrých Murcie jsou výhradně peněžní povahy. Rozsudky vynesené tímto soudem jsou konečné, neměnné a vykonatelné.

Další informace viz: Rada moudrých.

Související odkazy

ŠPANĚLSKÁ GENERÁLNÍ RADA SOUDNÍ MOCI

ŠPANĚLSKÝ ÚSTAVNÍ SOUD

ŠPANĚLSKÝ ÚČETNÍ SOUD

ŠPANĚLSKÉ OBYČEJOVÉ SOUDY

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.